Πρόγραμμα Σπουδών

Tο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει 3 εξάμηνα. Το 1ο και 2ο εξάμηνο περιλαμβάνουν 8 μαθήματα κορμού (4 ανά εξάμηνο) και 4 μαθήματα επιλογής (2 ανά εξάμηνο). Το 3ο εξάμηνο περιλαμβάνει τη διπλωματική εργασία. Το Πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

Διδακτικές ώρες ανά μάθημα: 27

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διεθνές Μάρκετινγκ

Το μάθημα επιχειρεί επισκόπηση των πρακτικών Μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον, αναλύοντας το πλαίσιο επί του οποίου η επιχείρηση θα βασίσει τη διοίκηση της λειτουργίας του Μάρκετινγκ σε διεθνείς αγορές-στόχους. Ειδικότερα, το μάθημα εμβαθύνει στις ιδιαιτερότητες του διεθνούς περιβάλλοντος Μάρκετινγκ (πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές μεταβλητές), τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που υφίστανται σε διεθνείς-αγορές και την εκπόνηση στρατηγικής Μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον αναφορικά με το προϊόν καθαυτό, την προβολή, την τιμή και τη διανομή του. Μέσω ισχυρού θεωρητικού υποβάθρου και ενδεδειγμένων πρακτικών εφαρμογών, το ακροατήριο του μαθήματος εμπλουτίζει τις γνώσεις του επί σημαντικών πτυχών διεθνούς Μάρκετινγκ της επιχείρησης και αποκτά κατάλληλες δεξιότητες λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον.  

5.5 ECTS
Διαπολιτισμική Συμπεριφορά Καταναλωτή

Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι απαραίτητη για το μάρκετινγκ. Η επιστήμη της συμπεριφοράς του καταναλωτή επικεντρώνεται στη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων άτομα ή ομάδες ατόμων αναζητούν, επιλέγουν και αγοράζουν, χρησιμοποιούν και αξιολογούν προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, καθώς και στη μελέτη των πολυποίκιλων παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές αυτές. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το αντικείμενο και τις μεθόδους αυτού του επιστημονικού πεδίου και να γνωρίσουν τις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή και τη σημασία τους για την χάραξη αποτελεσματικών διεθνών στρατηγικών μάρκετινγκ.

5.5 ECTS
Έρευνα Μάρκετινγκ

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να τους εξοπλίσει με τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να γίνουν ευφυείς χρήστες της έρευνας μάρκετινγκ σε διεθνές περιβάλλον. Ο στόχος είναι να τους παρέχει μια καλή κατανόηση της λογικής της έρευνας μάρκετινγκ, καλύπτοντας τους διάφορους τύπους ερευνητικών σχεδίων και τα στάδια της διαδικασίας έρευνας μάρκετινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της έρευνας μάρκετινγκ στη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων, μέσω της χρήσης εφαρμοσμένων περιπτωσιολογικών μελετών σε πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες. Ο απώτερος σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη χρήση διαφόρων πακέτων λογισμικού που σχετίζονται με την πληροφορική (π.χ., SPSS) για την ανάλυση δεδομένων καταναλωτών και έρευνας αγοράς.

5.5 ECTS
Ψηφιακό Μάρκετινγκ Ι

Στο μάθημα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: (α) web analytics, (β) ψηφιακές διαφημιστικές εκστρατείες και ανάλυση της απόδοσης τους (Google Ads/ Meta Ads), (γ) εταιρική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και ανάλυση της αλληλεπίδρασης με τους ψηφιακούς ακολούθους, (δ) στρατηγική μάρκετινγκ και ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, (ε) συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο, (στ) content marketing, (ζ) Search Engine Optimization, (η) e-mail marketing, (θ) UX design.

5.5 ECTS

Β’ Εξάμηνο (Εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαφήμιση & Επικοινωνία

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τους μηχανισμούς που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ (IMC). Ακολουθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση με έμφαση τόσο στις θεωρητικές όσο και στις διοικητικές πτυχές της διαφήμισης και της ολοκληρωμένης επικοινωνίας. Έμφαση δίνεται επίσης στη στενή σχέση μεταξύ στρατηγικής μάρκετινγκ και στρατηγικής επικοινωνίας. Εκτός από τη διαφήμιση, παρουσιάζονται και μια σειρά από άλλα βασικά εργαλεία επικοινωνίας, όπως η προώθηση πωλήσεων, η προσωπική πώληση, οι δημόσιες σχέσεις και η ψηφιακή επικοινωνία. Αναλύονται τα βήματα και η διαδικασία ανάπτυξης ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του. Οι προκλήσεις της διαφήμισης και της ολοκληρωμένης επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο αποτελούν κεντρική εστίαση του μαθήματος.

5.5 ECTS
Επιχειρησιακή Στρατηγική

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής. Το μάθημα έχει τα ακόλουθα περιεχόμενα: Εισαγωγή στη στρατηγική των επιχειρήσεων, ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος, ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, ανταγωνιστικές στρατηγικές, εταιρικές στρατηγικές ανάπτυξης, εξαγορές και συγχωνεύσεις, στρατηγικές συμμαχίες, αξιολογηση στρατηγικής

5.5 ECTS
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Το μάθημα καλύπτει βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας, Δημιουργικότητα και Καινοτομία, Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν την επιχειρηματικότητα ως επαγγελματική επιλογή και με την ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση να κατανοούν βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας, να αναπτύσσουν με επιτυχία βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια.

5.5 ECTS
Ψηφιακό Μάρκετινγκ ΙΙ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το αντικείμενο και τις μεθόδους της αναλυτικής ψηφιακού μάρκετινγκ και παράλληλα να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες εμπειρικές προσεγγίσεις στην ανάλυση της συμπεριφοράς των διαδικτυακών χρηστών. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση του τεράστιου όγκου δεδομένων όπως αυτός προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις και τις συναλλαγές χρηστών με εταιρικούς ιστοχώρους, με σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα και με online διαφημιστικές εκστρατείες, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα, data-driven, συμπεράσματα.

5.5 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διδακτικές ώρες ανά μάθημα: 18

Σύνολο 4 από τα παρακάτω

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος

Το μάθημα καλύπτει τις γενικές αρχές της διοίκησης προϊόντος και αποσκοπεί στο να προσφέρει στους φοιτητές/ριες γνώσεις σχετικά με τους τύπους των προϊοντικών αποφάσεων, την επωνυμία και τη μάρκα, την ανάπτυξη νέο επώνυμου προϊόντος αλλά και τη διαδικασία κατάργησης προϊόντος.

4 ECTS
Εταιρική Ευθύνη & Αειφορία

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια ολοκληρωμένη κατανόηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στον επιχειρηματικό κόσμο. Το μάθημα εστιάζει στις ηθικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις των επιχειρηματικών λειτουργιών και στο πώς οι εταιρείες μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην κοινωνία επιτυγχάνοντας παράλληλα τους οικονομικούς τους στόχους. Το μάθημα εμπεριέχει θεωρητικά θεμέλια, πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων για τη διευκόλυνση της ολιστικής κατανόησης της ΕΚΕ και της βιωσιμότητας.

4 ECTS
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Το μάθημα αποσκοπεί στο να προσφέρει στους φοιτητές/ριες τις γνώσεις για να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των βιομηχανικών (B2B) αγορών (συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων) και τις συνεπαγόμενες προσαρμογές των αποφάσεων μάρκετινγκ, σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο, τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον πελάτη.

4 ECTS
Ταξίδι & Εμπειρία Πελάτη

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη σπουδαιότητα, το εύρος και την πολυπλοκότητα της εμπειρίας του πελάτη (customer experience), την έννοια και την εφαρμογή της χαρτογράφησης της εμπειρίας του πελάτη (customer journey mapping), την επίτευξη αριστείας στην παροχή αξίας στον πελάτη (value creation - service excellence), τη βέλτιστη διοίκηση των διαδικασιών, τη σπουδαιότητα προσεκτικής διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη και την επίτευξη αφοσίωσης και πιστότητας (customer relationship management & internal marketing), καθώς και τις σημαντικές γνωσιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές επιδράσεις του περιβάλλοντος χώρου στην εμπειρία του πελάτη. Το μάθημα επικεντρώνεται στην παρουσίαση μιας σειράς διαφορετικών εργαλείων ανάλυσης και διοίκησης, τα οποία οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να τα χρησιμοποιούν μέσω της εφαρμογής τους σε πραγματικά παραδείγματα.

4 ECTS
Διοίκηση Πωλήσεων

Στο μάθημα θα αναλυθούν οι διαστάσεις της πολυσύνθετης λειτουργίας του τμήματος Πωλήσεων με έμφαση στη διαδικασία πώλησης και σε τεχνικές πώλησης, σε στρατηγικές και κρίσιμες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν τα διοικητικά στελέχη πωλήσεων κατά το σχεδιασμό ενός πλάνου πωλήσεων (sales plan) όπως η πρόβλεψη αγοράς και ο καθορισμός στόχων Πωλήσεων, ο καθορισμός της δύναμης και του στόλου Πωλήσεων καθώς και των υβριδικών και μικτών συστημάτων πώλησης (πχ αντιπρόσωποι) που μπορεί να εφαρμοστούν από μια εταιρεία, ο σχεδιασμός των περιοχών πώλησης σε συνδυασμό με το targeting και positioning της εταιρείας, και η οργάνωση της δύναμης Πωλήσεων, στο ρόλο της συνεργασίας και σε μεθόδους συντονισμού του τμήματος Πωλήσεων με το τμήμα Μάρκετινγκ (καθώς οι δυο αυτές λειτουργίες είναι οι πλέον πελατοκεντρικές), καθώς και σε γενικά ζητήματα διοίκησης των σχέσεων του τμήματος Πωλήσεων με άλλα βασικά τμήματα και λειτουργίες μιας εταιρείας καθώς και σε ευρύτερα ζητήματα που περιέχονται στη λειτουργία του τμήματος Πωλήσεων όπως η λογική των συστημάτων CRM, η εξυπηρέτηση του πελάτη, η διαχείριση παραπόνων κ.ά.

4 ECTS
Μάρκετινγκ Μόδας & Ειδών Πολυτελείας

Το μάθημα αποσκοπεί στο να προσφέρει στους φοιτητές/ριες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγχώριος και διεθνής κλάδος της μόδας και των ειδών πολυτελείας, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές του, τα προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισής τους αλλά και τη διαχείριση μάρκετινγκ ειδών μόδας και πολυτελείας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο. Επίσης επικεντρώνεται στις ικανότητες στρατηγικής διαχείρισης επωνυμίας προϊόντων μόδας και πολυτελείας και σχεδιασμού ενδεδειγμένης και ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής καθώς και στη δυνατότητα κατανόησης του μηχανισμού λήψης αγοραστικών αποφάσεων των καταναλωτών και της πρόβλεψης των μελλοντικών τάσεων στον κλάδο της μόδας και των ειδών πολυτελείας.

4 ECTS
Προώθηση Πωλήσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές/ριες τις ικανότητες για να  γνωρίζουν τις γενικές αρχές προωθητικών ενεργειών σε καταστήματα λιανικής πώλησης, να κατανοούν τις γενικές συνθήκες που οδηγούν τους λιανέμπορους να επιδιώκουν προωθητικές ενέργειες εντός των καταστημάτων τους, να γνωρίζουν τις διαφορετικές μεθόδους προωθητικών ενεργειών, να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εκτελούν προωθητικές ενέργειες, αλλά και να εξάγουν συμπεράσματα αναφορικά με το πιο μακροχρόνιο αποτύπωμα μίας ενέργειας προώθησης πωλήσεων στο προϊόν, τη μάρκα και το κατάστημα. Οι φοιτητές/ριες θα αποκτήσουν ειδική γνώση για τη χρησιμότητα της προώθησης πωλήσεων σε ευπαθείς κατηγορίες προϊόντων και ειδικές  δεξιότητες αναφορικά με τις ενέργειες προώθησης πωλήσεων σε κατηγορίες διαρκών προϊόντων ενώ θα μπορούν να διακρίνουν την καταλληλόλητα εναλλακτικών τρόπων έκφρασης του οικονομικού οφέλους μίας προωθητικής ενέργειας στον καταναλωτή και να αξιολογούν τον ρόλο του δώρου που δίνει μία προωθητική ενέργεια στον καταναλωτή.

4 ECTS
Διαπραγματεύσεις

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/ριες τη σημασία των διαπραγματευτικών δεξιοτήτων, τη φύση της διαπροσωπικής και διομαδικής διαφωνίας και σύγκρουσης, τη διαπραγμάτευση ως διαδικασία επίλυσης διαφωνιών και τις απαιτήσεις της, να διακρίνουν τις βασικές διαδικασίες επίλυσης διαφωνιών και τη διαφορά μεταξύ διεκδίκησης και δημιουργίας αξίας στη διαπραγμάτευση. Παράλληλα προσφέρει γνώσεις σχετικά με την ανάλυση και το σχεδιασμό μιας διαπραγμάτευσης και την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής ώστε να διεξάγουν επιτυχείς διαπραγματεύσεις.

4 ECTS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Η διπλωματική εργασία είναι μια συστηματική, πρωτότυπη μελέτη ενός θέματος επιλογής του/ης φοιτητή/τριας στο αντικείμενο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας είναι περίπου 15.000 λέξεις. Η διπλωματική εργασία γίνεται υπό την επίβλεψη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

30 ECTS