Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα κορμού και μια διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.)

Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος είναι υποχρεωτικά, ενώ οι ελάχιστες διδακτικές ώρες που τους αντιστοιχούν είναι είκοσι μία (21). Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι διδακτικές ώρες ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων μπορούν να αυξηθούν. Στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου δίνονται εξετάσεις.

Οι διαλέξεις και οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται στην Αγγλική γλώσσα και η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Αγγλική γλώσσα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και τηρείται σχετικό παρουσιολόγιο από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το ένα τρίτο (1/3) των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί.  

Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα 8 μαθήματα καθώς και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας. 

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διεθνές Μάρκετινγκ

Το μάθημα επιχειρεί επισκόπηση των πρακτικών Μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον, αναλύοντας το πλαίσιο επί του οποίου η επιχείρηση θα βασίσει τη διοίκηση της λειτουργίας του Μάρκετινγκ σε διεθνείς αγορές-στόχους. Ειδικότερα, το μάθημα εμβαθύνει στις ιδιαιτερότητες του διεθνούς περιβάλλοντος Μάρκετινγκ (πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές μεταβλητές), τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που υφίστανται σε διεθνείς-αγορές και την εκπόνηση στρατηγικής Μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον αναφορικά με το προϊόν καθαυτό, την προβολή, την τιμή και τη διανομή του. Μέσω ισχυρού θεωρητικού υποβάθρου και ενδεδειγμένων πρακτικών εφαρμογών, το ακροατήριο του μαθήματος εμπλουτίζει τις γνώσεις του επί σημαντικών πτυχών διεθνούς Μάρκετινγκ της επιχείρησης και αποκτά κατάλληλες δεξιότητες λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον.  

7.5 ECTS
Διεθνής Συμπεριφορά Καταναλωτή

Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι απαραίτητη για το μάρκετινγκ. Η επιστήμη της συμπεριφοράς του καταναλωτή επικεντρώνεται στη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων άτομα ή ομάδες ατόμων αναζητούν, επιλέγουν και αγοράζουν, χρησιμοποιούν και αξιολογούν προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, καθώς και στη μελέτη των πολυποίκιλων παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές αυτές. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το αντικείμενο και τις μεθόδους αυτού του επιστημονικού πεδίου και να γνωρίσουν τις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή και τη σημασία τους για την χάραξη αποτελεσματικών διεθνών στρατηγικών μάρκετινγκ.

7.5 ECTS
Διεθνής Έρευνα Μάρκετινγκ

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να τους εξοπλίσει με τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να γίνουν ευφυείς χρήστες της διεθνούς έρευνας μάρκετινγκ. Ο στόχος είναι να τους παρέχει μια καλή κατανόηση της λογικής της έρευνας μάρκετινγκ, καλύπτοντας τους διάφορους τύπους ερευνητικών σχεδίων και τα στάδια της διαδικασίας έρευνας μάρκετινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της έρευνας μάρκετινγκ στη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων, μέσω της χρήσης εφαρμοσμένων περιπτωσιολογικών μελετών σε πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες. Ο απώτερος σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη χρήση διαφόρων πακέτων λογισμικού που σχετίζονται με την πληροφορική (π.χ., SPSS) για την ανάλυση δεδομένων καταναλωτών και έρευνας αγοράς.

7.5 ECTS
Αναλυτική Διαδικτύου και Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το αντικείμενο και τις μεθόδους της αναλυτικής ψηφιακού μάρκετινγκ και παράλληλα να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες εμπειρικές προσεγγίσεις στην ανάλυση της συμπεριφοράς των διαδικτυακών χρηστών. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση του τεράστιου όγκου δεδομένων όπως αυτός προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις και τις συναλλαγές χρηστών με εταιρικούς ιστοχώρους, με σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα και με online διαφημιστικές εκστρατείες, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα, data-driven, συμπεράσματα. Στο μάθημα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: (α) web analytics, (β) ψηφιακές διαφημιστικές εκστρατείες και ανάλυση της απόδοσης τους, (γ) εταιρική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και ανάλυση της αλληλεπίδρασης με τους ψηφιακούς ακολούθους, (δ) search and content marketing analytics, (ε) customer analytics (CLV, RFM analysis), (στ) advanced topics on digital marketing analytics (Marketing Automations, Experiments with A/B testing, Marketing attribution, Analytics platforms).

7.5 ECTS

Β’ Εξάμηνο (Εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαφήμιση και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τους μηχανισμούς που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ (IMC). Ακολουθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση με έμφαση τόσο στις θεωρητικές όσο και στις διοικητικές πτυχές της διαφήμισης και της ολοκληρωμένης επικοινωνίας. Έμφαση δίνεται επίσης στη στενή σχέση μεταξύ στρατηγικής μάρκετινγκ και στρατηγικής επικοινωνίας. Εκτός από τη διαφήμιση, παρουσιάζονται και μια σειρά από άλλα βασικά εργαλεία επικοινωνίας, όπως η προώθηση πωλήσεων, η προσωπική πώληση, οι δημόσιες σχέσεις και η ψηφιακή επικοινωνία. Αναλύονται τα βήματα και η διαδικασία ανάπτυξης ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του. Οι προκλήσεις της διαφήμισης και της ολοκληρωμένης επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο αποτελούν κεντρική εστίαση του μαθήματος.

7.5 ECTS
Επιχειρησιακή Στρατηγική

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής. Το μάθημα έχει τα ακόλουθα περιεχόμενα: Εισαγωγή στη στρατηγική των επιχειρήσεων, ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος, ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, ανταγωνιστικές στρατηγικές, εταιρικές στρατηγικές ανάπτυξης, εξαγορές και συγχωνεύσεις, στρατηγικές συμμαχίες, αξιολογηση στρατηγικής

7.5 ECTS
Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στο μάθημα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: (α) web analytics, (β) ψηφιακές διαφημιστικές εκστρατείες και ανάλυση της απόδοσης τους (Google Ads/ Meta Ads), (γ) εταιρική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και ανάλυση της αλληλεπίδρασης με τους ψηφιακούς ακολούθους, (δ) στρατηγική μάρκετινγκ και ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, (ε) συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο, (στ) content marketing, (ζ) Search Engine Optimization, (η) e-mail marketing, (θ) UX design.

7.5 ECTS
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Το μάθημα καλύπτει βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας, Δημιουργικότητα και Καινοτομία, Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν την επιχειρηματικότητα ως επαγγελματική επιλογή και με την ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση να κατανοούν βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας, να αναπτύσσουν με επιτυχία βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια.

7.5 ECTS