Special Teaching Staff

Academic Year 2022-23


Teaching Staff ESPA (NSRF)

Antonia-Maria Sarantaki (sarantaki@aueb.gr)

George Liontos (liontosgeo@aueb.gr)

Dimitrios Gkikas (dgkikas@aueb.gr)
 

Academic Fellows

Giorgos Anagnostaras (g_anagnostaras@aueb.gr)

‪Ioannis Katselidis (ikatsel@aueb.gr)

Giorgios Economou (goikonomou@aueb.gr)

Nikolaos Zevgolis (nzevgolis@aueb.gr)

Asimina Christoforou (asimina@aueb.gr)

Konstantinos Giakas (giakask@aueb.gr)