Special Teaching Staff

Academic Year 2022-23


Teaching Staff ESPA (NSRF)

Antonia-Maria Sarantaki (sarantaki@aueb.gr)

George Liontos (liontosgeo@aueb.gr)

Dimitrios Gkikas (dgkikas@aueb.gr)
 

Academic Fellows

Vasia Panousi  (panousi@aueb.gr)

Giorgos Anagnostaras (g_anagnostaras@aueb.gr)

‪Ioannis Katselidis (ikatsel@aueb.gr)