Κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης επιδόσεων

  1. Η αξιολόγηση γίνεται από τους διδάσκοντες με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως γραπτές και προφορικές εξετάσεις, εργασίες και παρουσιάσεις.

  2. Η συμμετοχή στις εξετάσεις στις ορισμένες από το πρόγραμμα εξετάσεων ημερομηνίες είναι υποχρεωτική. Αδικαιολόγητη απουσία συνεπάγεται αποτυχία στο μάθημα.

  3. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι οι μεγαλύτεροι ή ίσοι του πέντε (5).

  4. Φοιτητής που αποτυγχάνει σε εξετάσεις μαθημάτων και ως εκ τούτου αδυνατεί να ολοκληρώσει το ΠΜΣ, μπορεί να ζητήσει εξέταση από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, στην οποία μπορεί να συμμετέχει και ο διδάσκων το μάθημα.

  5. Δεν επιτρέπεται αποτυχία σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο. Στο μέγιστο αυτό επιτρεπτό αριθμό αποτυχιών περιλαμβάνονται τα μαθήματα από τις εξετάσεις των οποίων ο φοιτητής αδικαιολογήτως απουσίασε. Αποτυχία σε τρία (3) μαθήματα σε ένα εξάμηνο συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ.

  6. Eπαναληπτικές εξετάσεις μπορούν να δοθούν τον Σεπτέμβριο για τέσσερα (4) το πολύ μαθήματα συνολικά. Αν, μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, ένας φοιτητής αποτύχει μόνο σε ένα (1) μάθημα, τότε ο βαθμός του μαθήματος αυτού μπορεί να συμψηφιστεί με το βαθμό της διπλωματικής εργασίας.

  7. Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο φοιτητής δικαιούται πιστοποιητικού παρακολούθησης των μαθημάτων στα οποία έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί από το ΠΜΣ.

  8. Σε κάθε περίπτωση αποχώρησης φοιτητή από το ΠΜΣ, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.