Κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης επιδόσεων

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους διδάσκοντες με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως γραπτές και προφορικές εξετάσεις, εργασίες και παρουσιάσεις. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική και αδικαιολόγητη απουσία κατά την ημέρα της εξέτασης συνεπάγεται αποτυχία στο μάθημα. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας, ενώ προβιβάσιμοι βαθμοί είναι οι μεγαλύτεροι ή ίσοι του πέντε (5). Δεν επιτρέπεται αποτυχία σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα ανά διδακτική περίοδο και συνολικά τέσσερα (4). Επαναληπτικές εξετάσεις μπορούν να δοθούν τον Σεπτέμβριο για τέσσερα (4) το πολύ μαθήματα συνολικά.

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. Εάν οι προϋποθέσεις για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν επιτευχθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φοιτητής δικαιούται πιστοποιητικού παρακολούθησης των μαθημάτων στα οποία έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί από το ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.