Έντυπα Αιτήσεων

Κατά τις χρονικές περιόδους που ορίζουν οι προκηρύξεις, οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία Με­ταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ ηλεκτρονικά ή/και έντυπα στη διεύθυνση: