Διπλωματική εργασία

Για τη λήψη του τίτλου σπουδών απαιτείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές καταθέτουν σχετική αίτηση με τίτλο, περίληψη και προτεινόμενο Επιβλέποντα, ο οποίος πρέπει να είναι διδάσκων του ΠΜΣ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις αρχές Ιουνίου και οι διπλωματικές εργασίες ανατίθενται μέχρι το τέλος Ιουνίου και παραδίδονται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Η διπλωματική εργασία μπορεί να γραφεί στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη και στις δύο γλώσσες. Εξετάζεται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον Επιβλέποντα και άλλους δύο διδάσκοντες του ΠΜΣ. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής.

Η εξέταση πραγματοποιείται εντός του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής μπορεί να επανυποβάλει τη διπλωματική εργασία για μία (1) ακόμη φορά. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής αποχωρεί από το ΠΜΣ. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται σε ψηφιακή μορφή στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ και δημοσιεύεται στο ιδρυματικό αποθετήριο.