Διπλωματική εργασία

  1. Ύστερα από αίτηση κάθε φοιτητή, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος Επιβλέπων, ο οποίος πρέπει να είναι διδάσκων του ΠΜΣ, ο τίτλος και η περίληψη της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας (Δ.Ε.), η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) ορίζει τον Επιβλέποντα της Δ.Ε. Εάν ο φοιτητής δεν καταθέσει εμπροθέσμως αίτηση σύμφωνα με τα παραπάνω ή ο προτεινόμενος Επιβλέπων δεν αποδέχεται την πρόταση καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο Επιβλέπων ελλείπει, η Σ.Ε. ορίζει Επιβλέποντα, ο οποίος ορίζει το θέμα της Δ.Ε. ή αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της επίβλεψής της.

  2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις αρχές Ιουνίου και οι Δ.Ε. ανατίθενται μέχρι τέλους Ιουνίου. Η Δ.Ε. παραδίδεται το αργότερο μέχρι τέλους Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη Δ.Ε. μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά όρια, μπορεί να ζητήσει από τη Σ.Ε. με ειδικά αιτιολογημένη αίτηση παράταση έως δύο (2) μηνών κατά μέγιστο όριο. Η Σ.Ε. αποφασίζει για τη χορήγηση και τη διάρκεια της παράτασης λαμβάνοντας υπόψη αφενός την αίτηση και αφετέρου αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέποντα.

  3. Η Δ.Ε. μπορεί να γραφεί στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα και πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη και στις δύο γλώσσες.

  4. Η Δ.Ε. εξετάζεται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον Επιβλέποντα και άλλους δύο διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής. Η εξέταση γίνεται εντός του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της Δ.Ε., ο φοιτητής μπορεί να επανυποβάλει την Δ.Ε. για μια (1) ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από ένα (1) μήνα, ούτε αργότερα από τρεις (3) από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής αποχωρεί από το ΠΜΣ.

  5. Η Δ.Ε. κατατίθεται σε ψηφιακή μορφή στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ και δημοσιεύεται στο ιδρυματικό αποθετήριο.