Εισαγωγή φοιτητών

Κάθε έτος προκηρύσσονται ένας ή περισσότεροι κύκλοι αιτήσεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, που γίνονται από Απρίλιο έως τέλος Αυγούστου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην προκήρυξη και είναι, εν­δεικτικά, τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση.
 2. Πρόσφατη φωτογραφία.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 4. Πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του Ν. 4485/2017, το οποίο πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την λήξη της περιόδου εγγραφών.
 5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και επαγγελματική εμπειρία.
 8. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 9. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους, ηλεκτρονικά ή/και έντυπα, στη Γραμματεία Με­ταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν, εν­δεικτικά: βαθμό πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα (ιδίως τα σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ), επιστημονικές εργασίες, τυχόν εργασιακή εμπειρία, είδος ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας, γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, προσωπική συνέντευξη, συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες.

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η ακόλουθη:

 1. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα τυπικά ή/και ελάχιστα κριτήρια καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον δύο (2) μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων.
 2. Διεξάγονται εσωτερικές εξετάσεις, εάν αυτό έχει προβλεφθεί και είναι αναγκαίο.
 3. Η Επιτροπή προβαίνει στην τελική επιλογή συνεκτιμώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας.
 4. Κάθε υποψήφιος που γίνεται δεκτός στο ΠΜΣ καλείται μέσα σε εύλογη προθεσμία να κατοχυρώσει τη θέση του στο ΠΜΣ κάνοντας προεγγραφή και καταθέτοντας προκαταβολή των τελών φοίτησης.
 5. Μετά το πέρας της προθεσμίας προεγγραφής, είναι δυνατή η αποδοχή επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας.

Η εγγραφή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε έτους γίνεται περί τις αρχές Ο­κτωβρίου. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι εισακτέοι, πριν εγγραφούν, λαμβάνουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ και δηλώνουν εγγράφως ότι τον αποδέχονται.