Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και ψηφιακών τεχνολογιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι φοιτητές αποκτούν τα εφόδια για να εξετάσουν πτυχές της γλώσσας, του πολιτισμού, της ιστορίας, της τέχνης ή της κοινωνίας υπό το πρίσμα των ψηφιακών μεθόδων, που επιτρέπουν τη διατύπωση νέων ερευνητικών ερωτημάτων και τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών.

Το ΠΜΣ αποβλέπει στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη διεπιστημονικής προσέγγισης και την προετοιμασία για παραγωγική και ερευνητική εργασία στην περιοχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών - Digital Humanities. 

Απονεμόμενος τίτλος: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Master of Science in Digital Methods for the Humanities.