Σκοπός του προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες έχει ως αντικείμενο την παροχή σε πτυχιούχους ΑΕΙ εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το ΠΜΣ αποβλέπει στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας και την προετοιμασία για την παραγωγική και ερευνητική συμμετοχή στο γίγνεσθαι της διεπιστημονικής περιοχής των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών - Digital Humanities.