Κανονισμός Σπουδών

Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.