Σε ποιους απευθύνεται

Το ΠΜΣ κυρίως απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε πτυχιούχους επιστημών της πληροφορίας, οι οποίοι έχουν ζωηρό ενδιαφέρον για την εφαρμογή των μεθόδων και τεχνολογιών της πληροφορικής στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και για τις αλλαγές στις πρακτικές εργασίας που αυτές επιφέρουν.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 34 του Ν. 4485/2017. Γίνονται, επίσης, δεκτοί, ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν. 4485/2017. Οι αλλοδαποί φοιτητές πρέπει να αποδεικνύουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας (αν δεν είναι απόφοιτοι Λυκείου πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας GAT).