Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του.

Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του, προωθεί τον σκοπό και τα αντικείμενά του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας, με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

 • Την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος.
 • Την ανάπτυξη και βελτίωση του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών και τη δημιουργία συνεργειών με άλλα τμήματα και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου.
 • Την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας.
 • Την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.
 • Τη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των νέων διεθνών πρακτικών.
 • Τη σύνταξη, εφαρμογή και παρακολούθηση ετήσιας στοχοθεσίας ποιότητας για την βελτίωση του προγράμματος σπουδών.
 • Το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
 • Την παροχή προς τους φοιτητές ποιοτικών και ψηφιακά αναπτυγμένων υπηρεσιών.
 • Τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στο σύνδεσμο https://www.dept.aueb.gr/el/DMHQualityPolicy  και του Ιδρύματος στην κεντρική ιστοσελίδα, στο σύνδεσμο  https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas