Τέλη φοίτησης, απαλλαγή, υποτροφίες

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης ανέρχονται σε 4000 Ευρώ και υπάρχει δυνατότητα τμηματικής καταβολής.

Για την απαλλαγή φοιτητών από τα τέλη φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 86 του 4957/2022.

Το ΠΜΣ προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών και βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με βά­­­ση α­μιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια. Συγκεκριμένα δύνανται να χορηγούνται σε ε­πι­λε­γ­μέ­­νους με­τα­­πτυ­χια­κούς φοιτητές υποτροφίες ως εξής:

  1. Υποτροφία εισαγωγής αρι­στού­­χων: Κα­λύ­­πτει μέχρι 50% των διδάκτρων και μπο­­­­­ρεί να χο­­ρη­­­­γείται μόνο σε κα­τό­χους βα­­­σι­κού πτυ­χίου με άριστη επίδοση.
  2. Υποτροφία επίδοσης: Χορηγείται με βά­ση α­πο­κλει­στι­­κά και μόνο την επί­δο­ση των φοι­τητών στα μαθήματα του ΠΜΣ.

Η μία υποτροφία από τις ως άνω δεν αποκλείει την άλλη.