Διάρθρωση

Τα μαθήματα του ΠΜΣ κατανέμονται σε τρεις διδακτικές περιόδους εντός του ακαδημαϊκού έτους, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο. Για την απονομή του τίτλου, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση  μαθημάτων συνολικά 60 μονάδων ECTS, εκ των οποίων 30 μονάδες υποχρεωτικών και 30 μονάδες μαθημάτων επιλογής, και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 15 ECTS. Η διπλωματική εργασία εκπονείται αμέσως μετά τη λήξη της τρίτης διδακτικής περιόδου και έως την έναρξη της πρώτης διδακτικής περιόδου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.