Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΟΣ