Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών E.E.»