ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές | Προκήρυξη Αιτήσεων Υποψηφιότητας Ακαδ. Έτους 2024-25

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

➢ 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 29/3/2024

➢ 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2024

 

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024 - 2025

H κατάθεση των δικαιολογητικών στις Γραμματείες θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά
 

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
 3. να επιλέξετε το τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης (αυστηρά σε ένα από τα δύο τμήματα)
 4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης

  Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη. Για την αξιολόγηση της αίτησης, απαιτείται να επισυνάψετε όλα τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα:


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση [υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ανωτέρω σύνδεσμο]
 2. Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (1) τύπου διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]
 4. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2, όλα τα αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). [Οι υποψήφιοι που δεν έχουν το ανωτέρω πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της προσκόμιση του αποδεικτικού αυτού στοιχείου το αργότερο δύο μήνες μετά την έναρξη του ΠΜΣ.]  
 5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Καθηγητές για το Τμήμα Πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το Τμήμα Μερικής φοίτησης). Οι συστατικές επιστολές θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων: Οι υποψήφιοι εισάγουν στο σύστημα τα στοιχεία του καθηγητή/εργοδότη, μετά από συννενόηση μαζί του. Αφού υποβάλλουν οριστικά την αίτηση υποψηφιότητας, θα σταλεί ειδοποίηση απευθείας σε αυτόν που κάνει τη σύσταση (καθηγητής/εργοδότης) για την υποβολή της.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας [μόνο για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης: βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας, μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου, προϋπηρεσίας].

* Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο). Οποιοδήποτε έγγραφο κριθεί απαραίτητο υποβάλλεται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψήφιους.

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.


Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62
6ος όροφος, Γραφείο 605 (Καθημερινά 11:00 - 15:00, τηλ: 210-8203 -694, -697, -642, inteu@aueb.gr)

Η δια ζώσης υποβολή ή ταχυδρομική αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. με τον υποψήφιο.