Ποια είναι τα Τμήματα Πληροφορικής; Τί διαφορές έχουν μεταξύ τους;

Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια υπάρχουν πλέον αρκετά τμήματα που αναφέρουν ως πρωτεύον ή δευτερεύον επιστημονικό τους πεδίο την Πληροφορική. Το πρόγραμμα σπουδών καθώς και η θέση της Επιστήμης Υπολογιστών σε αυτό, διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα, και είναι ευθύνη των υποψηφίων να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων που τους ενδιαφέρουν. Το Τμήμα μας, για να βοηθήσει τους υποψήφιους σε αυτή την προσπάθεια, οργανώνει κάθε χρόνο ενημερωτικές εκδηλώσεις απευθυνόμενο σε μαθητές Λυκείου, στους γονείς και καθηγητές τους.

Το Τμήμα μας βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων του ιδιωτικού τομέα για κάλυψη θέσεων Πληροφορικής. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχει καταρτίσει λίστα τίτλων πτυχίου οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα διορισμού σε θέση Πληροφορικής του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Νο. 347 που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 315,31/12/2003 και την παράγραφο 3, η λίστα αυτών των πτυχίων είναι η ακόλουθη:
 
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα :

 • Πληροφορικής
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
 • Επιστήμης Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
 • Πληροφορικής (Ε.Α.Π)
 • Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
 • Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε)
 • ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας Πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.