Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος είναι από τα πληρέστερα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπως προκύπτει και από διεθνείς αξιολογήσεις. Στα δύο πρώτα έτη σπουδών προσφέρεται ένα ευρύτερο φάσμα γνώσεων σε γνωστικά αντικείμενα που χαρακτηρίζονται απαραίτητα, ανεξαρτήτως της ειδίκευσης που θα ακολουθήσει ο σπουδαστής αμέσως μετά. Τα γνωστικά αντικείμενα αφορούν ενδεικτικά: Γενική Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Μικρο και Μακροοικονομική, Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική, Δίκαιο κ.α. 

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, οι σπουδαστές μας επιλέγουν ειδίκευση μεταξύ: 

 • της Διοίκησης Επιχειρήσεων (με ιδιαίτερη έμφαση στη Στρατηγική και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού) 
 • της Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης 
 • του Μάρκετινγκ και 
 • της Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Η πιο πάνω διάρθρωση του προγράμματός μας παρέχει στους αποφοίτους μας την απαραίτητη ευελιξία, στην ιδιαίτερα απαιτητική Ελληνική και Διεθνή αγορά εργασίας. Παράλληλα, αναπτύσσονται επιχειρηματικές δεξιότητες, κάτι που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας για καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει σε βάθος τομείς και πεδία συναφή με το Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία, όπως το Στρατηγικό και Διεθνές Μάρκετινγκ, η Διαφήμιση, το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και η Ηλεκτρονική Επικοινωνία, η Συμπεριφορά Καταναλωτή, οι Πωλήσεις, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού, η Επιχειρηματικότητα και η Εταιρική Επικοινωνία.

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς με βάση τις επιστημονικές, τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις. Σημαντική θεωρείται τόσο η θεωρητική κατάρτιση όσο και η πρακτική εφαρμογή και η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στενή σχέση του τμήματος με την αγορά και στην πρακτική άσκηση των φοιτητών. 

Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις ειδίκευσης:

 • Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Επιχειρησιακή Αναλυτική 
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής (1ου, 2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου) και μαθήματα κατεύθυνσης (5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου). 

Τα μαθήματα υποδομής του Προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: Μάνατζμεντ, Μαθηματικά-Στατιστική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκαιο των Επιχειρήσεων κ.ά. και παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 

Τα μαθήματα κατεύθυνσης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις: 

 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη 
 • Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες 
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
 •  Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι

Στα πέντε πρώτα εξάμηνα σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα, στα οποία αποκτούν τις βασικές γνώσεις και εξοικειώνονται με τις ουσιώδεις έννοιες της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Τεχνολογιών. 

Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παραπάνω κατευθύνσεις (major), στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό μια εις βάθος γνώση και εμπειρία του αντίστοιχου επιστημονικού τομέα, ενώ μπορούν να επιλέξουν και μια δευτερεύουσα κατεύθυνση (minor).

Στο τελευταίο εξάμηνο όλοι οι φοιτητές εκπονούν υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να συμβουλεύονται τον καθηγητή-σύμβουλό τους σε θέματα επιλογής μαθημάτων, προγράμματος σπουδών και ακαδημαϊκής προόδου.