Σε ποιους απευθύνεται

Το τμήμα Πλήρους Φοίτησης με διεθνή προσανατολισμό απευθύνεται σε απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να σταδιοδρομήσουν στους τομείς του Μάρκετινγκ και της επιχειρησιακής Επικοινωνίας και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα σπουδών, δωδεκάμηνης διάρκειας.

Για να εξετασθεί η υποψηφιότητα παρακολούθησης του προγράμματος θα πρέπει ο υποψήφιος να καλύπτει τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει πτυχίο από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής
  • Να διαθέτει άριστη γνώση Αγγλικών, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό επιπέδου C2/Γ2/CPE

Χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες

  • Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν μόνο όσοι θα έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές / υποχρεώσεις και είναι κάτοχοι πιστοποιητικού της αγγλικής γλώσσας στο απαιτούμενο επίπεδο κατά τη λήξη της περιόδου αιτήσεων.
  • Οι υποψήφιοι που έχουν πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
  • Η γλώσσα διεξαγωγής είναι η Αγγλική γι'αυτό οι φοιτητές πρέπει να έχουν άριστη γνώσση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική ή έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του οποίου η γλώσσα διεξαγωγής δεν ήταν η Αγγλική, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό άριστης γνώσης.