Διαδικασία Αίτησης

Η περίοδος αιτήσεων για έναρξη σπουδών το Σεπτέμβριο 2024 ξεκίνησε!

1ος κύκλος αιτήσεων μέχρι Κυριακή 19 Μαϊου 2024

2ος κύκλος αιτήσεων μέχρι Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής Εφαρμογής Υποβολής Αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ, ενώ η δια ζώσης υποβολή ή ταχυδρομική αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. με τον υποψήφιο.


Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται:

 1. Σύνδεση στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 2. Εγγραφή ως νέος χρήστης ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής
 3. Επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, του Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» και στη συνέχεια επιλογή του τμήματος πλήρους φοίτησης με διεθνή προσανατολισμό .
 4. Ακριβής συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης.
 5. Επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναγράφονται στην προκήρυξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεων πρέπει να πατήσετε "Υποβολή" προκειμένου να ληφθεί αυτή υπόψη.


Απαιτούμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά
 

 • Συμπληρωμένη αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή).
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία.
 • Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ. Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων ΣΠουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa), σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4597/2022.
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς ).
 • Αποδεικτικά άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2 

Όλα τα δικαιολογητικά κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των αιτήσεων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται  επίσης  ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων, απευθείας από το μέλος ΔΕΠ ή τον εργοδότη που προβαίνει σε σύσταση του υποψηφίου. Τα επικυρωμένα (γνήσια αντίγραφα) των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα, υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψηφίους. Η Γραμματεία, δύναται να ζητήσει να της κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή και οποιοδήποτε άλλο έντυπο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Δεν θα αξιολογούνται οι αιτήσεις που δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει της προκήρυξης.


Προαιρετικά Δικαιολογητικά
 

 • Άλλοι τίτλοι σπουδών και τυχόν βραβεύσεις/διακρίσεις.
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, όπου υπάρχει
 • Ο,τιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά σας για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Παρατηρήσεις:

Σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την αίτηση καταστρέφονται, εφόσον δεν ζητηθούν, εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης. Οι συστατικές επιστολές δεν επιστρέφονται.


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
 

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται προσωπικά μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων (περίπου Ιούλιο τους έτους αίτησης)
 


Περισσότερες πληροφορίες
 

Σε επικοινωνία με τη Γραμματεία του προγράμματος:

 • Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση mscftme@aueb.gr,
 • Τηλεφωνικά: 210 - 8203 665, 210 - 8203 631 (Καθημερινά, 09:30-16:30)