ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Ιστότοπος ΠΜΣ: http://grad.cs.aueb.gr/index.php

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» ιδρύθηκε το 2002, στοχεύοντας στην παροχή υψηλού επιπέδου και μεγάλου εύρους μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών. 
Κατά την αρχική φάση λειτουργίας του (έναρξη:Ιούνιος 2003-λήξη:Αύγουστος 2006) το Πρόγραμμα λειτούργησε με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει: 

  • Προώθηση της έρευνας σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Οι φοιτητές του Προγράμματος ασχολούνται ενεργά με την έρευνα και έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τεχνολογίες αιχμής.
  • Συμμετοχή των φοιτητών σε μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Οι ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Πληροφορικής συμμετέχουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, επιτρέποντας στους φοιτητές που θα ασχοληθούν ερευνητικά, να γνωρίσουν τις προοπτικές της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Συνεχώς αξιολογούμενο και εξελισσόμενο πρόγραμμα σπουδών.
  • Μεγάλη ποικιλία μαθημάτων επιλογής, τα οποία συνεχώς εμπλουτίζονται. 
  • Συνδυασμό θεωρητικής εμβάθυνσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών και απόκτησης εκτενούς εμπειρίας ανάπτυξης λογισμικού. Τα περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος συνδυάζουν τη διδασκαλία τελευταίων ερευνητικών εξελίξεων με μεγάλης κλίμακας προγραμματιστικές εργασίες, στις οποίες οι φοιτητές εργαζόμενοι συνήθως σε ομάδες εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν σε ρεαλιστικά συστήματα.

Επίσης, το μάθημα «Εργαστηριακές και Προγραμματιστικές Εργασίες» περιλαμβάνει τη σε βάθος πρακτική εξάσκηση του φοιτητή με την εκπόνηση δύο σειρών από απαιτητικά εργαστηριακά/προγραμματιστικά projects σε θεματολογία η οποία ποικίλλει κατά έτος καλύπτοντας περιοχές όπως: 

  • βάσεις δεδομένων και εξόρυξη γνώσεων,
  • εργαστήριο δικτύων υπολογιστών,
  • εικονική πραγματικότητα,
  • επεξεργασία φυσικής γλώσσας,
  • μηχανική μάθηση κ.τ.λ.

Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν από τον φοιτητή με την καθοδήγηση και βοήθεια εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο κάθε αντικείμενο και να επιδειχθούν στο εργαστήριο του Προγράμματος.