Προκήρυξη Νέας Σειράς Εισαγωγής 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 9 Φεβρουαρίου 2021 – 31 Μαΐου 2021

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Φόρμα αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και κατατίθεται εκτυπωμένη στη γραμματεία εντός 5 ημερών μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οδηγίες συμπλήρωσης:
  • Συνδέεστε στο https://e-graduate.applications.aueb.gr/
  • Εγγράφεστε στο σύστημα δημιουργώντας λογαριασμό νέου χρήστη
  • Εντοπίζετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων το «Π.Μ.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (Πλήρους Φοίτησης)»
  • Συμπληρώνετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης (και φωτογραφία)
  • Πατάτε «Υποβολή» προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021.
 3. Βεβαίωση Ισοτιμίας και αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού)
 4. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2) (Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι, σε περίπτωση εισαγωγής του, θα καταθέσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό μέχρι και την περίοδο εγγραφών. Σημείωση: όλα τα πιστοποιητικά αγγλικής πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο (εξαίρεση αποτελεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας το οποίο μπορεί να κατατεθεί σε απλή φωτοτυπία).
 5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο