Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Ε.Ε.Π.

Αθήνα : 30-10-2023
Αριθμ. Πρωτ.: 19044

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Δ’, ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 2758/19.10.2023 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η  υπ΄ αριθμ. 17107/29.09.2023  προκήρυξη της παρακάτω θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη  Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, Εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, στο γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Γλώσσα», στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις  8 Δεκεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 76, 10434 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203101-2, ηλεκτρονική διεύθυνση: sb@aueb.gr.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης