Ανακήρυξη των υποψηφίων μελών ΔΕΠ/ΔΕΟΣ, που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Ανακήρυξη των υποψηφίων μελών ΔΕΠ/ΔΕΟΣ, που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών