Συμβασιούχοι Διδάσκοντες ΕΣΠΑ

Συμβασιούχοι Διδάσκοντες ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-22

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη   (sarantaki@aueb.gr)

Γιώργος Λιόντος   (liontosgeo@aueb.gr)

Δημήτριος Γκίκας (dgkikas@aueb.gr)