Συμβασιούχοι Διδάσκοντες ΕΣΠΑ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Βραχνός Ευριπίδης (evripides@aueb.gr)

Χρύσα Λεβέντη  (cleventi@aueb.gr)

Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη (sarantaki@aueb.gr)