Πράξη ανασυγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών