Πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπων ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

Πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπων ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.