Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης