Φ.Ε.Κ. εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α.

Φ.Ε.Κ. εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α.