3791 Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας

Μάθημα Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκουσα: Δρ. Ευαγγελία Βαγενά, Διδάσκουσα βάσει του ΠΔ 407/1980

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF365/

Περιεχόμενο

Το μάθημα «Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας» αποσκοπεί στο να παρέχει στoυς φοιτητές τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • Πνευματική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας (προστασία λογισμικού, τεχνολογικά μέτρα προστασίας και διαχείρισης, ανταλλαγές μέσω ομότιμων δικτύων/ P2P, συλλογική διαχείριση, ανοιχτό περιεχόμενο κ.ά.)
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ηλεκτρονικές συναλλαγές, προστασία καταναλωτή, domain names, ειδικές ρυθμίσεις, geolocalization, διαδικτυακό στοίχημα κ.ά.)
 • Ευθύνη των παρόχων (ISPs, search engines, webhosts κ.ά.)
 • Προστασία ιδιωτικότητας και απορρήτου και η σχέση με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (ιδίως νέες προβλέψεις ΓΚΠΔ/ GDPR, NIS directive)
 • Ειδικά ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων (εργασιακές σχέσεις στην κοινωνία της Πληροφορίας και επιτήρηση εργαζομένων, επιτήρηση στον δημόσιο χώρο, ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας στις μηχανές αναζήτησης, ιδιωτικότητα και κοινωνική δικτύωση)
 • Προστασία του απορρήτου (ιδίως στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και σε σχέση με τις δυνατότητες άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών κ.ά.)
 • Κυβερνοέγκλημα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (Hacking, DDOS, Budapest cybercrime convention, Computer/Digital Forensics κ.ά.).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν τα όρια της νόμιμης δράσης τους σε ό,τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών πληροφορικής
 • να αναπτύσσουν εφαρμογές που θα έχουν λάβει υπόψη τους κατά το σχεδιασμό τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου
 • να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Διαφάνειες μαθήματος
 • νομοθετικά κείμενα που διανέμονται
 • Βαγενά Ε., Τεχνολογική προστασία, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2011
 • Μήτρου Λ. , Κοκολάκης Σ. , facebook, Blogs και δικαιώματα, εκδόσεις Σάκκουλα AE, 2010
 • Παπακωνσταντίνου Β., Δίκαιο πληροφορικής, εκδόσεις Σάκκουλα AE, 2010
 • Ιγγλεζάκης Ι , Δίκαιο πληροφορικής, 3η έκδ., εκδόσεις Π.Ν Σάκκουλας, 2018
 • Δαλακούρας Θ.., Ηλεκτρονικό Έγκλημα, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), ομιλίες ειδικών και επαγγελματιών σε κάθε τομέα δικαίου και ατομικές/ή ομαδικές εργασίες.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός ισούται είτε με τον βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης (που έχει άριστα το 10) είτε με συνδυασμό αξιολόγησης της ατομικής/ή ομαδικής εργασίας.