Κατατακτήριες Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Πληροφορικής (Ακαδ. Έτους 2016-2017), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.: Φ1/192329/B3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. β’). 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν, κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο, στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξάμηνου σπουδών:
1.Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
2.Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
3.Μαθηματικά Ι
Τα ανωτέρω μαθήματα προσμετρούνται για τους επιτυχόντες στα μαθήματα για την απόκτηση Πτυχίου γιατί αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. 
Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής «Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας» και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου Εξαμήνου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2017, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
2.Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ / ΔΙΚΑΤΣΑ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
3.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου