ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Το Π. Μ. Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017.
 

ΦΕΚ Ίδρυσης | Επανίδρυσης ΦΕΚ3323/10-08-2018 | ΦΕΚ571/11-02-2022 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών  ΦΕΚ5248Β/23-11-2018 | ΦΕΚ3605/06-08-2021 | ΦΕΚ1455Β/28-03-2022 

  

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.