Κανονισμός Σπουδών


Το Π. Μ. Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022..

ΦΕΚ Ίδρυσης | Επανίδρυσης ΦΕΚ3323/10-08-2018 | ΦΕΚ571/11-02-2022 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΕΚ5248Β/23-11-2018 | ΦΕΚ3605/06-08-2021 | ΦΕΚ1455Β/28-03-2022
Επικαιροποιημένος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών [ισχύον] ΦΕΚ6873/08-12-2023
Νέος Ιδρυματικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ3140/12-05-2023

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.