Το εργαστήριο

Το εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) λειτουργεί απο τις αρχές του 2000 στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ο.Π.Α. και η λειτουργία του ορίζεται απο το ΦΕΚ Β4059-19.12.2016.

Εμπνευστής και πρωτεργάτης του εργαστηρίου ΔΑΔ υπήρξε η ομότιμη καθηγήτρια του Ο.Π.Α. και πρώτη διευθύντρια του εργαστηρίου Νάνσυ Παπαλεξανδρή που τη δεκαετία του '90 ξεκίνησε τη συνεργασία με τα μεγάλα διεθνή ερευνητικά δίκτυα Cranet και GLOBE, συνεργασίες που συνεχίζονται έως σήμερα. Τον Φεβρουάριο του 2020 εκδόθηκε ο Συλλογικός Τόμος προς τιμήν της 1ης διευθύντριας του Εργαστηρίου, με συμμετοχή 49 συγγραφέων απο 6 Πανεπιστήμια της Ελλάδας και 10 του Εξωτερικού.

Αποστολή του εργαστηρίου ΔΑΔ είναι να αποτελέσει ένα διεθνές κέντρο ερευντητικής, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής αριστείας για τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη του αντικειμένου της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε πανεπιστημιακούς καθηγητές, φοιτητές, σπουδαστές, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

Επιμέρους Στόχοι του εργαστηρίου είναι:

  • Η κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε θέματα ΔΑΔ του Τμήματος Μ&Ε και άλλων Τμημάτων και Σχολών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Η συνεργασία με θεσμικούς φορείς (κρατικούς, επαγγελματικούς, επιχειρήσεις) με στόχο τη διάχυση της γνώσης σχετικά με τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, θερινού σχολείου, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
  • Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (τ.Α’/53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
  • Η υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της χώρας ως μοχλό επίτευξης επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, οικονομικής ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.
  • Η συνεργασία με φορείς έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για δημιουργία, ανταλλαγή και διάχυση γνώσης σχετικά με το αντικείμενο του εργαστηρίου.

Διευθύντρια του εργαστηρίου ΔΑΔ διετέλεσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Βακόλα (2016-2020).

Διευθύντρια του εργαστηρίου ΔΑΔ είναι η επίκουρη καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη. (2020- )