Υποψήφιοι Διδάκτορες

Τρέχουσα διδακτορική έρευνα

Υποψήφιος Διδάκτορας

Θέμα

Επιβλ. Καθηγ.

Έναρξη

Ζωγράφου Ειρήνη

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Μικρομεσαίες  Τουριστικές Επιχειρήσεις

Ε. Γαλανάκη

2020

Κόντος Παναγιώτης

Μελέτη του ρόλου της προσωπικότητας, του μεγέθους  και του  κλίματος του οργανισμού στην Οργανωσιακή Ταύτιση και των επιδράσεων της τελευταίας στη συμπεριφορά και την απόδοση των εργαζομένων

Ε. Νικάνδρου

2015

Λαζανάκη Βέρα

Αιτίες και Επιπτώσεις της Διαπροσωπικής Σύγκρουσης στον Χώρο Εργασίας: μια Έρευνα Ημερολογίου

Μ. Βακόλα

2015

Μαυράκη Ευαγγελία-Ζωή

Διερεύνηση της επιτυχίας ενσωμάτωσης μίας συγχώνευσης: μία διαχρονική μελέτη περίπτωσης

Μ. Βακόλα

2018

Μπλίκα Εύη

Ο αντίκτυπος των Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Καινοτομία και την Οργανωσιακή Απόδοση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Λ. Παναγιωτοπούλου

2018

Παυλάκου Ευγενία

Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Εκπαίδευση στις Συμπεριφορικές Δεξιότητες

Λ. Παναγιωτοπούλου

2019

Τσαχάλη Μαρήλια

Οι Διαδικασίες Συλλογικής Μάθησης ως Μέσο για την Ανάπτυξη Αισθήματος Συνοχής

Ε. Νικάνδρου

2018

Ραφαηλία Χουσμεκερίδου

HR Analytics

Ε. Γαλανάκη

2021