Υποψήφιοι Διδάκτορες

Τρέχουσα διδακτορική έρευνα

Υποψήφιος Διδάκτορας

Τίτλος

Επιβλ. Καθηγ.

Έναρξη

Ειρήνη Ζωγράφου

Human Resources Management in Tourism SMEs (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Μικρομεσαίες  Τουριστικές Επιχειρήσεις)

Ε. Γαλανάκη

2020

Βέρα Λαζανάκη

«Αιτίες και Επιπτώσεις της Διαπροσωπικής Σύγκρουσης στο Χώρο Εργασίας: μια Έρευνα Ημερολογίου» ("Antecedents and Consequences of Interpersona conflict at workplace: a diary study")

Μ. Βακόλα

2015

Ευαγγελία-Ζωή Μαυράκη

"Exploring the integration success  of a merger: a longitudinal case study" ("Εξερευνώντας την επιτυχία ενσωμάτωσης μίας συγχώνευσης: μία διαχρονική μελέτη περίπτωσης")

Μ. Βακόλα

2018

Εύη Μπλίκα

The Impact of Human Recourses Management Practices on Innovation and Organizational Performance in Small and Medium Enterprises in the European Union ("Το Αντίκτυπο των Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Καινοτομία και την Οργανωσιακή Απόδοση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση")

Λ. Παναγιωτοπούλου

2018

Παυλάκου Ευγενία

Η Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά και η Εκπαίδευση στις Συμποριφορικές Δεξιότητες (The Positive Organizational Behavior and the Education in Behavioural Skills)

Λ. Παναγιωτοπούλου

2019

Τσαχάλη Μαρήλια

Collective Learning Processes as a Means for Developing Sense of Coherence ("Οι Διαδικασίες Συλλογικής Μάθησης ως Μέσο για την Ανάπτυξη Αισθήματος Συνοχής")

Ε. Νικάνδρου

2018

Χαντζή Αναστασία

Η συμβολή των υψηλών ποιότητας συνδέσεων στη δημιουργία ανθεκτικότητας και υψηλής απόδοσης στην ομάδα (The role of high -quality connections in creating team resilience and performance)

Ε. Νικάνδρου

2022

Χουσμεκερίδου Ραφαηλία

HR Analytics

Ε. Γαλανάκη

2021