Δίδακτρα & Υποτροφίες

Οι σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιχειρηματική Αναλυτική πραγματοποιούνται με την καταβολή διδάκτρων.

Tο συνολικό κόστος φοίτησης για τα προγράμματα Πλήρους και Μερικής φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 7.200 Ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στις ακόλουθες δόσεις:

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

1η δόση: 1500€ (με την αποδοχή της θέσης)
2η δόση: 2850€ (μέχρι τέλος Δεκεμβρίου)
3η δόση: 2850€ (μέχρι τέλος Μαρτίου)

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

1η δόση:   500€ (με την αποδοχή της θέσης)
2η δόση: 1800€ (μέχρι τέλος Δεκεμβρίου)
3η δόση: 1800€ (μέχρι τέλος Μαρτίου
4η δόση: 1800€ (μέχρι τέλος Δεκεμβρίου)
5η δόση: 1300€ (μέχρι τέλος Μαρτίου)

Το Πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. 

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4757/2022.