Διαδικασία Αιτήσεων

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ και παρατείνονται έως και την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024.  

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

  1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
  2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Τμήμα Πλήρους ή Μερικής Φοίτησης),
  3. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης (μπορείτε να αποθηκεύσετε την αίτηση και να την επεξεργαστείτε ξανά αργότερα),
  4. να ανεβάσετε στην πλατφόρμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως):
  • Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου,
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (όσοι δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμη από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, οφείλουν να αποστείλουν ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαζί με μία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία συμφωνούν ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2024),
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες. Προσοχή: Η υποβολή των συστατικών επιστολών πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων από τους/τις συγγραφείς τους, οι οποίοι/ες λαμβάνουν αυτοματοποιημένο email με οδηγίες κατά την υποβολή της αίτησης. Το παρόν πρότυπο συστατικής επιστολής σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf είναι προαιρετικό.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), δηλαδή, βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων,
  • Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο),
  • Βαθμολογία GMAT/GRE (προαιρετικό)

Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/), σύμφωνα με το άρθρο 304, του ν. 4957/2022.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται και εξετάζονται στην Αγγλική γλώσσα. Επίσης, η παρακολούθηση του προγράμματος είναι διά ζώσης και υποχρεωτική.

Η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2024-25 είναι διαθέσιμη εδώ.