Έρευνα

Το Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική είναι ένα πρόγραμμα που συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, εντός ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι θεματικές ενότητες διαχείριση δεδομένων, στατιστική, μηχανική εκμάθηση, επιχειρηματικές διαδικασίες βρίσκονται στην αιχμή των ερευνητικών εξελίξεων και όλοι οι διδάσκοντες εμφανίζουν πλούσια ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα τους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται στα μαθήματα ερευνητικά θέματα αιχμής, να δίνονται ερευνητικά άρθρα ως υλικό μελέτης και ανάπτυξης και να ανατίθενται εργασίες με ερευνητικό προσανατολισμό. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, εκτός των τεχνολογικών εννοιών, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στις επιχειρηματικές διαδικασίες και στη διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων σχετικών με την Επιχειρηματική Αναλυτική. Σκοπός είναι «να προετοιμάσει στελέχη στην Επιχειρηματική Αναλυτική, τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνικές διαχείρισης δεδομένων και αναλυτικά εργαλεία βασισμένα στη στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα με σκοπό τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.» Ως εκ τούτου, ο προσανατολισμός είναι λιγότερο ερευνητικός σε σχέση με άλλα, περισσότερο τεχνικά ή θεωρητικά μεταπτυχιακά προγράμματα.

Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται ορατός και στην απαίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ή πρακτικής άσκησης, διάρκειας ενός εξαμήνου. Συγκεκριμένα, υφίστανται οι εξής, όχι αμοιβαία αποκλειόμενες, επιλογές διπλωματικών εργασιών:

•             Εργασίες με αμιγώς ερευνητικό χαρακτήρα, ακόμη και με τη μορφή μίας σε βάθος βιβλιογραφικής επισκόπησης απαιτητικών ερευνητικών θεμάτων.

•             Εργασίες στενά συνδεδεμένες με ερευνητικά προγράμματα και σε συνεργασία με τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος, καθώς και εξωτερικά ερευνητικά κέντρα, π.χ. “Αθηνά”.

•             Εργασίες σε περισσότερο εφαρμοσμένα θέματα, κατά κανόνα σε συνεργασία με μία εταιρία είτε για την απλή περιγραφή ενός πραγματικού προβλήματος και την παροχή δεδομένων, είτε για την πλήρη απασχόληση ενός φοιτητή υπό μορφή πρακτικής άσκησης.

Σημειώνουμε ότι, λόγω του διεπιστημονικού και κατά κανόνα εφαρμοσμένου προσανατολισμού της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος ΔΕΤ, οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιλογές μπορεί να αποκτήσει ερευνητικό χαρακτήρα και να οδηγήσει ένα φοιτητή στη συνέχιση των σπουδών του σε διδακτορικό επίπεδο.

Επιπλέον, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας λειτουργούν πέντε (5) ερευνητικά εργαστήρια, κάθε ένα από τα οποία υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες του Τμήματος, συμβάλλει κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση των διδακτικών αναγκών του Τμήματος και το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα με τις κατευθύνσεις ή τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος είναι: