Ερευνητικά εργαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε (5) ερευνητικά εργαστήρια, κάθε ένα από τα οποία υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες του Τμήματος, συμβάλλει κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση των διδακτικών αναγκών του Τμήματος και το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα με τις κατευθύνσεις ή τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος είναι:

Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης - MSL

Ιστοθέση: https://msl.aueb.gr/

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου

ΦΕΚ ίδρυσης: A 181 - 07.08.2001
ΦΕΚ τροποποίησης: Β 3966 - 12.12.2016

Χώρος Στέγασης: 01, Ισόγειο, Κτήριο Οδού Τροίας

Το Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης - MSL δημιουργήθηκε με σκοπό την προ­αγωγή των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων αναφορικά με τις προκλήσεις στο μάνατζμεντ και τις επιχειρήσεις στο δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το εργαστήριο αναλαμβάνει ερευνητικά έργα σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ακα­δημαϊκά ινστιτούτα, εκδίδει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, οργανώνει συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του. Αποτελείται από τέσσερα ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν ως ανεξάρτητες, αλλά και ισχυρά ενοποιημένες μονάδες:

1. InnKnow - Ερευνητική Ομάδα Διαχείριση Καινοτομίας και Γνώσης
Υπεύθυνος: Καθηγητής Klas-Eric Soderquist 
Η ομάδα δραστηριοποιείται ερευνητικά στον χώρο της διοίκησης της καινοτομίας, της διοίκησης επιχειρησιακής Γνώσης, της επιχειρηματικότητας, της διοίκησης αλλαγών και της διοίκησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

2. OpeR - Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων
Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου 
Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε επιχειρησιακά προβλήματα που αντιμετω­πίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις στις διεθνείς και οργανωμένες εφοδιαστικές αλυσίδες, χρησιμοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας πληρο­φοριών και εργαλεία επιχειρησιακής έρευνας.

3. FRC - Ερευνητική Ομάδα Χρηματοοικονομικών Ερευνών
Υπεύθυνος: Καθηγητής Απόστολος Ρεφενές
Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε μια σειρά από θέματα, όπως: επιλογή και αριστοποίηση χαρτοφυλακίου, μοντέλα παραγόντων για επενδύσεις μετοχών, μοντέλα διακύμανσης και τιμολόγηση παραγωγών, διαχείριση κιν­δύνου, συγχωνεύσεις, εξαγορές και εταιρικός έλεγχος, τεχνολογίες παρακολούθησης νομιμότητας συναλλαγών, δομημένα προϊόντα, χρηματοδο­τική μίσθωση και χρηματοοικονομικά της αγοράς ενέργειας.

4. ORDeS - Ερευνητική Ομάδα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης
Διενεργεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης αλγορίθμων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν σε Συστήματα Αποφάσεων με ποικίλες διαστάσεις και χρονικούς ορίζοντες. Η εστίαση είναι σε προσεγγίσεις υπολογιστικής νοημοσύνης και μεθοδολογίες βελτιστοποίησης προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές, όπως η εφοδιαστική αλυσίδα και οι μεταφορές, η εξυπηρέτηση πελατών, ο σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού και η απόδοση/διαχείριση των εσόδων.

5. Translog - Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος
Αποστολή της ομάδας είναι η ανάπτυξη της αριστείας στον τομέα των Συστημάτων Μεταφορών και της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας επικεντρώνονται στην εφαρμογή μεθόδων Διοίκησης Επιστημών και Πληροφοριακών Συστημάτων στον σχεδιασμό, την οργάνωση, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση Συστημάτων Μεταφοράς και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η ερευνητική φιλοσοφία της βασίζεται στην αναγνώριση του διεπιστημονικού χαρακτήρα των σύγχρονων μεταφορικών και υλικοτεχνικών προβλημάτων, καθώς και στην ανάγκη για συστημική προσέγγιση.

Πέρα από τις ερευνητικές του δραστηριότητες, το εργαστήριο συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος, υποστηρίζοντας μία σειρά μαθημάτων και εκπαιδευτικών αναγκών αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, τη χρηματοοικονομική μηχανική, τα συστήματα ERP, την ανάπτυξη αλγορίθμων και συστημάτων διανομής, τη διοίκηση καινοτομίας και τη διαχείριση γνώσης. To εργαστήριο, ακόμα, υπο­στηρίζει την εκπόνηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.


Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - ELTRUN

Ιστοθέση: https://eltrun.gr/

Διευθυντής: Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη

ΦΕΚ Ίδρυσης: A 181 - 07.08.2001
ΦΕΚ Τροποποίησης: Β 4078 - 20.12.2016

Χώρος Στέγασης: 801, 8ος Όροφος, Κτήριο Οδού Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - ELTRUN δημιουργήθηκε με σκοπό την προαγωγή της έρευνας στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business). Είναι τo μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Ευρώπη και αποτελείται από πέντε ερευνητικές ομάδες που λειτουργούν ως ανεξάρτητες, αλλά ισχυρά ενοποιημένες μονάδες:

 1. Ερευνητική Ομάδα AID (Artificial Intelligence and Digital Transformation)
  Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης
 2. Ερευνητική Ομάδα ADOPT (Advanced Manufacturing & Optimisation) 
  Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Μούρτος
 3. Ερευνητική Ομάδα DIMER (DIgital Marketing and Electronic Retailing)
  Υπεύθυνος: Καθηγητής Αδάμ Βρεχόπουλος
 4. Ερευνητική Ομάδα DAG (Data Analytics Group)
  Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος
 5. Ερευνητική Ομάδα INTENT (Innovation and Entrepreneurship Group)
  Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη

Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής- BALab

Ιστοθέση: https://www.balab.aueb.gr/

Διευθυντής: Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 3869 - 02.12.2016

Χώρος Στέγασης: 03, Ισόγειο, Κτήριο Οδού Τροίας

Το εργαστήριο δημιουργήθηκε με σκοπό εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματική Αναλυτική» και ειδικότερα στους παρακάτω τομείς, με έμφαση στις ανάγκες κάθε είδους οργανισμών:

 • Μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές συλλογής, επεξεργασίας, παράστασης, μοντελοποίησης και Ανάλυσης δεδομένων.
 • Εφαρμογές Λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με το αντικείμενο του εργαστηρίου.
 • Συστήματα ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων στην ανάπτυξη και λειτουργία κάθε είδους συστημάτων.
 • Μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές αναπαράστασης και επίλυσης μεγάλης κλίμακας προβλημάτων βελτιστοποίησης.

Εργαστήριο Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών  - ISTLab

Ιστοθέση: https://istlab.dmst.aueb.gr/

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου

ΦΕΚ Ίδρυσης: B 1375 - 24.04.2017

Χώρος Στέγασης: 03, Ισόγειο, Κτήριο Οδού Τροίας

Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοικητική Τεχνολογιών, Ενδοεπιχειρησιακά και Διεπιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα, Ηλεκτρονική Μάθηση, Διοίκηση και Μέτρηση Επίδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία, Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, Επίδραση Πληροφοριακών Συστημάτων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Το εργαστήριο αποτελείται από τρεις ερευνητικές ομάδες:

1. Ερευνητική Ομάδα IRIS (Interdisciplinary Research on the Information Society) 
Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη
Ασχολείται με τη διεπιστημονική έρευνα της κοινωνίας της Πληροφορίας.

2. Ερευνητική Ομάδα OIS (Organizational Information Systems) 
Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου
Ειδικεύεται στην οργανωσιακή και κοινωνική έρευνα στα πληροφοριακά συστήματα.

3. Ερευνητική Ομάδα WRC (Wireless Research Center) 
Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Γιαγλής
Ειδικεύεται στις ασύρματες εφαρμογές.


Εργαστήριο Μάνατζμεντ, Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

Ιστοθέση: https://este.dmst.aueb.gr

Διευθύντρια: Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου

ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1375 - 24.04.2017

Χώρος Στέγασης: 405, 4ος Όροφος, Κτήριο Οδού Κοδριγκτώνος

Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Μάνατζμεντ, Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα» και ειδικότερα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Μάνατζμεντ-Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματικότητα
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά - Ηγεσία
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία