Διδάκτορες του Τμήματος

Η κα Τσαγδή Γεωργία παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Δημόσια αξία: μια προοπτική νέας διακυβέρνησης στο πλαίσιο της σχέσης υπουργείου-εποπτευόμενων φορέων (Public Value: A New Governance perspective within the Parent Ministry-Agency context)», και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Σπυρίδων Λιούκα.

Η κα Διακαναστάση Έλλη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Διερεύνηση της ομαδικής συνοχής και της σύγκρουσης σε επιχειρηματικές ομάδες κατά την πρώιμη διαδικασία δημιουργίας επιχειρήσεων (Exploring Team Cohesion and Conflict in Entrepreneurial Teams during the Early Venture Creation Process)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη.

Η κα Τσώνη Ευδοκία παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Αντιδράσεις υποψηφίων στην προσέλκυση και επιλογή προσωπικού (Applicants’ reactions in recruitment and selection)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου.

Ο κος Σάμαρης Μιχαήλ παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Βελτιστοποίηση υπο προτιμήσεις για ταιριάσματα και κυκλικές ροές: συνδυαστικές και πολυεδρικές ιδιότητες (Optimisation under preferences for matchings and circulations: combinatorial and polyhedral aspects)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο.

Ο κος Αυγερινός Ιωάννης παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Αποσύνθεση Logic-Based Benders για προβλήματα μεταφοράς και βιομηχανίας (Logic-Based Benders decomposition for transportation and manufacturing problems)» αι αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο.

Η κα Αικατερίνη Γκαλίτσιου παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Ηγεσία με χρήση μεταφορών και αφήγησης ιστοριών (Leadership by Metaphors and Storytelling)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη.

Η κα Μαρία Δόλογλου παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η ψυχική ανθεκτικότητα ως παράγοντας αποτελεσματικότητας των ηγετών στην νέα εποχή: μια εμπειρική διερεύνηση» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου.

Η κα Ελισάβετ Kουσίνα παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Καινοτόμα εργασιακή συμπεριφορά και καινοτομία στο δημόσιο τομέα: μια προοπτική ατομικών διαφορών, ηγεσίας και πλαισίου (Innovative work behaviour and innovation in the public sector: an individual differences‐, leadership‐, and contextual‐ perspective)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη.

Ο κος Χρήστος Φράγκος παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Υιοθέτηση Καινοτομιών Πληροφορικής στο Ελληνικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας: Η μελέτη περίπτωσης ενός συστήματος Τηλεϊατρικής (IT Innovation Adoption in the Greek Public Sector Healthcare System: A Telehealth System Case)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Klas Eric Soderquist.

Η κα Αφροδίτη Γαϊτανάρου, εξετάστηκε επιτυχώς στο θέμα: «Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης και Προσέλκυση – Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού: Ο ρόλος της αρνητικής διαδικτυακής πληροφόρησης (Social Networking Websites in Personnel Recruitment and Selection: The role of applicants' negative digital information)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου.

Ο κος Πέτρος Ξεπαπαδέας παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Σειριακή δικτατορία και ταυτόχρονη κατανομή πεπερασμένων πόρων: θεωρία και εφαρμογές (Serial dictatorship and simultaneous allocations of scarce resources: theory and applications)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο.

Ο κος Γρηγόριος Κασαπίδης παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής: μαθηματικά μοντέλα, αλγόριθμοι και εφαρμογές σε ευέλικτα IoT συστήματα παραγωγής (Optimization Methods for Production Scheduling: Models, Algorithms and Applications in IoT driven Flexible Manufacturing System)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Παναγιώτη Ρεπούση.

Η κα Ιφιγένεια Γεωργούλα,  εξετάστηκε επιτυχώς στο θέμα: «Τρία δοκίμια πάνω σε κοινωνικά και οικονομικά δίκτυα (Three essays on social and economic networks)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Λεκάκο.

Ο κύριος Ευστράτιος Μπαλούτσος παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Ανάπτυξη Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο Οικοσυστημάτων Καινοτομίας: Εφαρμογή της Θεωρίας Δραστηριοτήτων για τη μελέτη αντιφάσεων και συμμορφώσεων (The development of nascent entrepreneurial ventures in the context of Innovation Ecosystems: An Activity Theory based approach to study contradictions and congruencies)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη.

Ο κος Θεόδωρος Σωτηρόπουλος παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Τεχνικές Αφαίρεσης για τον Έλεγχο Λογισμικού (Abstractions for Software Testing)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη.

Ο κος Εμμανουήλ Σοφικίτης εξετάστηκε επιτυχώς στο θέμα «Διεθνής επέκταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Διερεύνηση από την οπτική της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων (International expansion of small and medium-sized enterprises: A strategic decision-making approach)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη.

Ο κος Δημήτριος Μακρής εξετάστηκε επιτυχώς στο θέμα «Διερεύνηση της πράξης της καινοτομίας: Ικριώματα που υποστηρίζουν τη δημιουργία καινοτομίας στους οργανισμούς (An investigation into innovation praxis: Scaffoldings that support innovation generation in organisations)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Eric Soderquist.

Ο κος Ελευθέριος Μανουσάκης εξετάστηκε επιτυχώς στο θέμα «Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για συνδυασμένα Προβλήματα μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Optimization methods for combined problems in transportation and logistics management)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Εμμανουήλ Ζαχαριάδη.

Ο κος Στυλιανός Ηλιάκης εξετάστηκε επιτυχώς στις 18 Φεβρουαρίου 2021 στο θέμα «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της καινοτόμου τεχνολογικής επιχειρηματικότητας (An investigation of the factors affecting business sustainability and growth of innovative technology entrepreneurship)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερινά Πραματάρη.

Ο κος Στέφανος Γεωργίου εξετάστηκε επιτυχώς την 1η Φεβρουαρίου 2021 στο θέμα «Πρακτικές για απόδοση ενέργειας και χρόνου εκτέλεσης στην μηχανική λογισμικού (Energy and run-time Performance Practices in Software Engineering)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη.

Η κα Χανιωτάκη Ελένη εξετάστηκε επιτυχώς στις 31/08/2020 στο θέμα «Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο οργανωσιακό περιβάλλον και τις τεχνολογικές παρεμβάσεις: Η περίπτωση ενός δημόσιου οργανισμού στην Ελλάδα (Interaction between the organizational context and ICTs: evidence from a Public Organization in Greece)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Γεώργιο Λεκάκο.

Η κα Ταλάντη Ιωάννα στις 28/07/2020 παρουσίασε και υποστήριξε με επιτυχία τη διατριβή της με θέμα «Μεταφορά της Μάθησης σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα: Καθιερώνοντας τον ρόλο του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (Transfer of Learning in Digital Environments: Establishing the role of Instructional Design in the context of Continuing Professional Education and Development)» με επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος.

Ο κος Μπενιουδάκης Μύρωνας εξετάστηκε επιτυχώς στις 09/07/2020 στο θέμα «Πολιτικές Τιμολόγησης σε Συστήματα Παραγωγής με Στρατηγικούς Πελάτες Ευαίσθητους στην Καθυστέρηση (Pricing Policies in Make-To-Order Systems with Delay-Averse Strategic Customers)» και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Ιωάννου.

Η κα Πατεράκη Μαρία παρουσίασε και υποστήριξε με επιτυχία τη διατριβή του με θέμα «Στρατηγική διαχείριση κανοτομίας: η απορροφητική ικανότητα και η διαχείριση σε πολυπληθείς δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές συνεργασίες: αιτίες και αποτελέσματα για την καινοτομικότητα της επιχείρησης (Strategic Innovation Management: Absorptive Capacity and alliance management in multilateral publicly funded R&D Partnerships: Antecedents and effects on firm's innovativeness)» με επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Ιωάννη Σπανό και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος.

Ο κος Γκόλτσος Αθανάσιος εξετάστηκε επιτυχώς στις 28/02/2020 στο θέμα «Μέθοδοι προβλέψεων και έλεγχος σε εφοδιαστικές αλυσίδες κλειστού βρόγχου (Inventory forecasting in closed loop supply chains)» και αναγορεύτηκε Διδδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Ιωάννου.

Ο κος Σταύρου Βασίλειος παρουσίασε και υποστήριξε με επιτυχία τη διατριβή του με θέμα «Συστήματα εντοπισμού θέσης σε καταστήματα λιανεμπορίου: μια προσέγγιση τεχνητής νοημοσύνης για χωρική αναλυτική (Indoor localization systems for retail stores: an artificial intelligence location analytics approach)» με επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος.

Η κα Γκότση-Κορώνη Νίκη ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Γκότση-Κορώνη με επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Klas-Eric Soderquist, παρουσίασε και υποστήριξε τη διατριβή της με τίτλο «Διερεύνηση συνθηκών και πρωτοβουλιών υποστήριξης για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε συνθήκες βαθιάς κρίσης (An Investigation into conditions and support for innovation and entrepreneurship in a deep crisis context)».
Περίληψη: Η διδακτορική αυτή έρευνα αναπτύσσεται μεταξύ των επιστημονικών κλάδων της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των δημοσίων πολιτικών και διεξάγεται στο πλαίσιο της ελληνικής κρίσης. Το ερευνητικό πρόβλημα επικεντρώνεται στις συνθήκες καινοτομίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε ένα πλαίσιο βαθιάς κρίσης, και στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις, οι πρωτοβουλίες υποστήριξης και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής μπορούν να προσαρμοστούν και να ενεργήσουν κατάλληλα, προκειμένου να αναπτυχθεί και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Το κύριο θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας είναι η προσέγγιση της συνεξέλιξης (coevolution). Συμπληρωματικές θεωρίες που χρησιμοποιούνται είναι οι θεωρίες θεσμών, συστημάτων καινοτομίας και πολιτικών καινοτομίας. Υιοθετήθηκε η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων ακολούθησε τα καλά καθιερωμένα πρότυπα της ποιοτικής έρευνας και θεμελιώθηκε σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Η κύρια πηγή δεδομένων ήταν οι συνεντεύξεις με καινοτόμους σε εδραιωμένες, νεοσύστατες και νέες επιχειρήσεις με επιτυχημένα αποτελέσματα καινοτομίας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, διεξήχθη μια μελέτη περίπτωσης της Cosmote. Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και ένας μεγάλος όγκος δευτερευόντων δεδομένων επεξεργάστηκαν (μέσω της μεθόδου triangulation) στην εμπειρική βάση της έρευνας. Το κύριο αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εννοιολογικού μοντέλου για την καινοτομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα πλαίσιο βαθιάς κρίσης. Δημιουργήθηκε από τους κώδικες, τις κατηγορίες και τις συσσωρευμένες θεωρητικές διαστάσεις που προέκυψαν από την ανάλυση. Το μοντέλο υπογραμμίζει τις συνθήκες που προκαλούνται από την κρίση, τις συνθήκες που πλαισιώνουν την κρίση, και τις συνθήκες που παρεμβαίνουν στην διαδικασία καινοτομίας, μέσα στο πλαίσιο της κρίσης. Το μοντέλο προσφέρει μια υποδομή με δυνατότητες για περαιτέρω μελέτη της καινοτομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα πλαίσιο βαθιάς κρίσης, γεφυρώνοντας τους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και ενσωματώνοντας τέσσερις θεωρητικές οπτικές: συνεξέλιξη, θεσμούς, συστήματα καινοτομίας και πολιτικές για καινοτομία /επιχειρηματικότητα.

Ο κος Κωτσόπουλος Δημοσθένης παρουσίασε και υποστήριξε με επιτυχία τη διατριβή του με θέμα «Οργανωσιακή συμπεριφορά εξοικονόμησης ενέργειας και η επίδραση των παρακινητικών πληροφοριακών συστημάτων και της παιγνιοποίησης στην εξοικονόμηση ενέργειας από υπαλλήλους (Organisational energy conservation behaviour and the effect of motivational information systems and gamification on employees’ energy saving)» με επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος.
Περίληψη: Η κατανάλωση ενέργειας είναι ένας από τους ευρέως αναγνωρισμένους σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να επιτύχουμε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ικανή να οδηγήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, παρόλο που η επίδραση των δημόσιων κτιρίων στην κατανάλωση ενέργειας είναι ευρέως αναγνωρισμένη, μόνο ένα περιορισμένο ερευνητικό έργο επικεντρώνεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα μπορούσαν να την περιορίσουν: τη συμπεριφορά κατανάλωσης ενέργειας των εργαζομένων. Επιπλέον, η παιγνιοποίηση (gamification), που σηματοδοτεί τη χρήση στοιχείων από παιχνίδια σε σοβαρά περιβάλλοντα, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετική αλλαγή των ενεργειακών συμπεριφορών των εργαζομένων. Αυτή η έρευνα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση δύο ερευνητικών ερωτημάτων: Q1: Τι παρακινεί τους εργαζομένους να εξοικονομήσουν ενέργεια στην εργασία; και Q2: Πόσο αποτελεσματική είναι η χρήση παιγνιοποιημένης ανατροφοδότησης, εμπλουτισμένης με πληροφορίες από αισθητήρες συνδεδεμένους στο διαδίκτυο των αντικειμένων (IoT-enabled gamified feedback), στο να οδηγήσει σε θετική αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς υπαλλήλων και εξοικονόμηση ενέργειας στην εργασία;

Η κα Γρίβα Αναστασία ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Γρίβα  με επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διατριβή της με τίτλο «Δεδομενοκεντρική καινοτομία στο μάρκετινγκ: μια προσέγγιση βασισμένη σε τεχνικές επιχειρηματικής αναλυτικής για την κατάτμηση των επισκέψεων στο λιανεμπόριο (Data-driven innovation in shopper marketing: a business analytics approach for visit segmentation in the retail industry)».
Περίληψη: Η επιχειρηματική αναλυτική είναι ένα ισχυρό εργαλείο των λιανεμπόρων για να αποκτήσουν γνώση σχετικά με τις αγοραστικές συνήθειες και προτιμήσεις των πελατών τους. Ωστόσο, στις μέρες μας αυτό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο, μιας και ο σύγχρονος αγοραστής αλλάζει συχνά συμπεριφορά και αναζητά συνεχώς νέες εμπειρίες στα λιανεμπορικά καταστήματα. Πλέον, ο αγοραστής εκτελεί ένα περίπλοκο ταξίδι με σκοπό να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι έμποροι λιανικής πώλησης να έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι οι τεχνικές κατάτμησης των αγοραστών δε μπορούν να περιγράψουν τις νέες, ασταθείς συνήθειες και προτιμήσεις των αγοραστών. Από την άλλη πλευρά, και οι ερευνητές αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη και υποδεικνύουν ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή σε κάθε επίσκεψη ενός αγοραστή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην παρούσα διατριβή εισάγουμε τον όρο κατάτμηση των επισκέψεων (visit segmentation). Ο προαναφερθείς όρος επικεντρώνεται στις ανάγκες που ώθησαν τον πελάτη να επισκεφθεί ένα κατάστημα π.χ. για να αγοράσει προϊόντα για το πρωινό του. Παράλληλα, αναπτύσσουμε μια προσέγγιση βασισμένη σε τεχνικές επιχειρηματικής αναλυτικής (business analytics) για την κατάτμηση των επισκέψεων στο λιανεμπόριο. Επιπλέον, εφαρμόζουμε και επικυρώνουμε την προτεινόμενη προσέγγιση μέσω τριών ετερογενών μελετών περίπτωσης (λιανεμπόριο τροφίμων, ρούχων, προϊόντων βελτίωσης σπιτιού). Η αξία μιας τέτοιας καινοτόμας προσέγγισης, διαφαίνεται όταν χρησιμοποιούμε την εξαγόμενη γνώση για την αποτελεσματικότερη στόχευση του πελάτη, το σχεδιασμό ενεργειών μάρκετινγκ και τη δεδομενοκεντρική λήψη των αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό στην παρούσα διατριβή διερευνούμε μέσω μιας μελέτης πεδίου πως η αξιοποίηση της γνώσης από την κατάτμηση των επισκέψεων μπορεί να έχει επίδραση στα αποτελέσματα μιας προωθητικής ενέργειας. Επιπροσθέτως, προσδιορίζουμε και συζητούμε όλους τους παράγοντες που, επηρεάζουν τα συστήματα κατάτμησης. Έτσι, η έρευνα αυτή θέτει επίσης τις βάσεις για τις αρχές ανάπτυξης σχετικών εργαλείων. Τέλος, η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να γεφυρώσει τους ερευνητές και τους διευθυντές μάρκετινγκ με τους επιστήμονες δεδομένων και τους σχεδιαστές συστημάτων κατάτμησης των επισκέψεων και των αγοραστών.

Ο κος Γιαννόπουλος Αθανάσιος παρουσίασε και υποστήριξε με επιτυχία τη διατριβή του με θέμα: «Αξιοποίηση Ερευνητικού Αποτελέσματος Πληροφορικής και δημιουργία Καινοτομίας στο πλαίσιο συνεργατικών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης στο χώρο των Μεταφορών (Exploitation of IT Research results and the creation of Innovation in the context of collaborative Transport R&D projects)», με επιβλέπoντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, και αναγορεύτηκε διδάκτορας του τμήματος κατά την 9η Συνεδρίαση στις 23 Μάϊου 2019.
Περίληψη: Η παρούσα εργασία εξετάζει τους παράγοντες και τις συνθήκες που επηρεάζουν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων πληροφορικής των ερευνητικών έργων, κυρίως αυτών που γίνονται με δημόσια χρηματοδότηση, για την παραγωγή τελικών εμπορικών προϊόντων και καινοτομίας. Το πεδίο εφαρμογής που εξετάζεται είναι ο τομέας των Μεταφορών και ειδικότερα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ). Εφαρμόζοντας ένα συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων, οι γνώσεις και η εμπειρία ειδικών στον χώρο των μεταφορών χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των πιθανών καθοριστικών παραγόντων, οι οποίοι στη συνέχεια αξιολογούνται εμπειρικά μέσω μιας πανευρωπαϊκής έρευνας ερωτηματολογίων. Η επιτυχής εκμετάλλευση και η υλοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που συνήθως παράγουν καινοτομία προϊόντων ή διαδικασιών, συσχετίζονται με τρεις κατηγορίες παραγόντων. Αυτές αφορούν τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν το περιβάλλον του ερευνητικού έργου και τέλος τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν το ερευνητικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου. Τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας δείχνουν ότι οι οργανώσεις απολαμβάνουν μεγαλύτερες επιπτώσεις καινοτομίας από τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και ανάπτυξης υπό τον όρο των εγγενών χαρακτηριστικών τους καθώς επίσης και των εγγενών χαρακτηριστικών της διερευνηθείσας τεχνολογίας και του περιβάλλοντος στο οποίο θα να εφαρμοστεί αυτή.

Ο κος Tushar Sharma ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Sharma με επιβλέποντα τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διατριβή του με τίτλο "Extending Maintainability Analysis Beyond Code Smells".
Περίληψη: Οι κωδικές μυρωδιές υποδεικνύουν την ύπαρξη προβλημάτων ποιότητας που επηρεάζουν πολλές πτυχές της ποιότητας του λογισμικού, όπως η συντηρησιμότητα, η αξιοπιστία και η δυνατότητα δοκιμής. Η παρουσία υπερβολικού αριθμού μυρωδιών σε ένα σύστημα λογισμικού καθιστά δύσκολο να διατηρηθεί και να εξελιχθεί. Ο πρώτος μας στόχος σε αυτή τη διατριβή είναι να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά των μυρωδιών του κώδικα, όπως η συχνότητα εμφάνισής τους, και σχέσεις όπως η συσχέτιση και η συνεγκατάσταση μεταξύ των μυρωδιών που προκύπτουν σε διαφορετικές γρανιτηρίες. Στόχος μας είναι η διεξαγωγή διερευνητικής μελέτης για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας ανίχνευσης μυρωδιών με τη χρήση μεθόδων βαθιάς μάθησης χωρίς εκτεταμένη μηχανική. Θα θέλαμε επίσης να διερευνήσουμε εάν η εκμάθηση μεταφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ανίχνευσης της οσμής. Εκτός από τον πηγαίο κώδικα παραγωγής, άλλοι υποτομείς λογισμικού, όπως ο κώδικας διαμόρφωσης στην Υποδομή ως πρότυπο κώδικα (IaC) και ο κώδικας βάσης δεδομένων, είναι επίσης επιρρεπείς σε θέματα διατήρησης. Ο επόμενος στόχος μας είναι να προτείνουμε μια μέθοδο για τον προσδιορισμό των ζητημάτων ποιότητας στον κώδικα διαμόρφωσης και να διεξάγουμε μια ανάλυση διατήρησης.Εκτελούμε μια εκτεταμένη εμπειρική μελέτη για να αναλύσουμε τον κώδικα παραγωγής γραμμένο σε C # από ​​την άποψη της διατήρησης. Είμαστε ορυχεία επτά αρχιτεκτονική, 19 σχεδιασμό, 11 μυρωδιά εφαρμογής από ένα μεγάλο σύνολο 3.209 αποθεμάτων ανοιχτού κώδικα που περιέχουν περισσότερες από 83 εκατομμύρια γραμμές κώδικα. Η εξερεύνησή μας με τεχνικές βαθιάς μάθησης καθιερώνει ότι μέθοδοι βαθιάς εκμάθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση της οσμής, αν και οι επιδόσεις μεμονωμένων μοντέλων ποικίλλουν σημαντικά. Επεκτείνουμε την ανάλυση συντήρησης στον κωδικό διαμόρφωσης. Αναλύουμε 4.621 αποθήκες κουταβιού που περιέχουν 142.662 αρχεία κουπών και περισσότερες από 8.9 εκατομμύρια γραμμές κώδικα χρησιμοποιώντας το Puppeteer - ένα εργαλείο ανίχνευσης οσμών που αναπτύξαμε. Περαιτέρω, διερευνάμε τις μυρωδιές της σχεσιακής βάσης δεδομένων και τις σχέσεις της με τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και της βάσης δεδομένων. Συγκρίνουμε την ανοιχτή προέλευση με το βιομηχανικό κώδικα από την άποψη της ποιότητας του σχήματος βάσης δεδομένων.

Στις 06/06/2018 ο κος Χρήστος Λάζαρης ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Λάζαρης με επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο παρουσίασε και υποστήριξε με επιτυχία τη διατριβή του με τίτλο «Integrating Physical & Web Shopping Environments: The Interplay of Omnichannel Retailing & Store Atmosphere on Consumer Behaviour in Social-Local-Mobile Settings». 
Περίληψη: Η διδακτορική διατριβή διερευνά την αλληλεπίδραση του Πανκαναλικού (Omnichannel) Λιανεμπορίου και της Ατμόσφαιρας Καταστήματος στη συμπεριφορά των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις τους στις Συναισθηματικές και Γνωστικές λειτουργίες τους, ως μεσολαβητές (mediators) της επίδρασης στην συμπεριφορά τους. Συγκεκριμένα, η διατριβή στοχεύει στο να διερευνήσει αν η ατμόσφαιρα καταστήματος στο πανκαναλικό (omnichannel) λιανεμπόριο, ως παράγοντας της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας ενός καταστήματος, επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά κατά την αγοραστική διαδικασία, εντός του φυσικού καταστήματος. Το κύριο θεωρητικό μοντέλο της διδακτορικής διατριβής βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο «Ερέθισμα-Οργανισμός-Απόκριση» (Stimulus-Organism-Response: S-O-R) της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας, υποδηλώνοντας ότι το ερέθισμα σε ένα omnichannel περιβάλλον αποτελείται από ατμοσφαιρικά στοιχεία που προκύπτουν από την ενοποίηση καναλιών μέσα στο φυσικό κατάστημα (όπως το κανάλι κινητού (Mobile Channel) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Channel), συνεπικουρούμενα από τεχνολογίες ενοποίησης καναλιών, όπως τις υπηρεσίες επίγνωσης θέσεως (Location-Based Services)). Ο στατιστικός έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων έδειξε ότι το omnichannel, υπό τη μορφή της Social-Local-Mobile ενοποίησης, είχε αντίκτυπο τόσο στις συναισθηματικές, όσο και στις γνωστικές λειτουργίες του καταναλωτή. Αυτές οι εσωτερικές λειτουργίες, με τη σειρά τους, επηρέασαν την συμπεριφορά του. Οι τεχνολογίες επίγνωσης θέσεως υποβοήθησαν την ενοποίηση καναλιών και παράλληλα συνέβαλαν στην Πρόθεση Καταναλωτικής Πίστης, ενώ οδήγησαν σε αυξημένη Ικανοποίηση Καταναλωτών όταν συνδυάστηκαν με το κινητό κανάλι λιανεμπορίου. Επιπλέον, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μείωσαν το Showrooming και αύξησαν το Webrooming. Από στατιστικής πλευράς και μεθοδολογικής προσέγγισης, είναι η πρώτη μελέτη που εφαρμόζει ανάλυση μεσολάβησης (mediation analysis) σε πειραματική σχεδίαση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων τεσσάρων επιπέδων εντός συμμετεχόντων, εφαρμόζοντας μεθοδολογία path analysis με bootstrapping. H διατριβή παρέχει χρήσιμη γνώση για τους λιανέμπορους, που έχουν ως στόχο την υιοθέτηση omnichannel πρακτικών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μεταξύ άλλων, μπορεί να βοηθήσει στελέχη της αγοράς στην omnichannel ενορχήστρωση καναλιών και στην υιοθέτηση του Internet of Things που βασίζεται στην τεχνολογία Bluetooth Beacons.

Ο κος Στάθης Πλήτσος ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Πλήτσος με επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή του με τίτλο «Integrated Methods and Systems for Optimisation and Decision Support».
Περίληψη: Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή εντάσσεται στις ερευνητικές περιοχές της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης και των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Δεδομένης της χρήσης μεθόδων βελτιστοποίησης στο χώρο της λήψης αποφάσεων, κίνητρο αυτής της έρευνας είναι η αντιμετώπιση υπαρχόντων προβλημάτων βελτιστοποίησης όχι μόνο από μία αλγοριθμική-μαθηματική σκοπιά, αποτέλεσμα της οποίας είναι μία αλγοριθμική μέθοδος ή ένα νέο μαθηματικό μοντέλο, αλλά και από τη χρήση των παραπάνω, μέσα από κάποιο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων. Αποτέλεσμα μίας τέτοιας προσπάθειας αναμένεται να είναι κάποιος νέος αλγόριθμος βελτιστοποίσης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των περιπτώσεων χρήσης και της αρχιτεκτονικής που απαιτούνται ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα έθετε σε εφαρμογή κάποιος χρήστης. Η διατριβή αρχικά παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις εφαρμογές τριών διαφορετικών προβλημάτων βελτιστοποίησης. Για το κάθε ένα παρουσιάζεται το μαθηματικό μοντέλο και μία μέθοδος βελτιστοποίησης ενώ για δύο από αυτά περιγράφεται η ανάλυση, ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα χρήσης ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων που υλοποιήθηκε για αυτά. Τα βήματα της ανάλυσης και του σχεδιασμού περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις χρήσης, το μοντέλο δεδομένων καθώς και την αρχιτεκτονική του κάθε συστήματος. Πιο αναλυτικά, τα προβλήματα αυτά είναι: Προγραμματισμός εργασιών παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη ενεργειακά κριτήρια (Energy-aware production scheduling). Για το εν λόγω πρόβλημα παρουσιάζονται ένας μετα-ευρετικός αλγόριθμος (του οποίου ο σχεδιασμός και ανάπτυξη δεν αποτελούν μέρος της διατριβής) μαζί με τις απαιτήσεις χρηστών όπως συλλέχθηκαν από τη βιβλιογραφία και από το χώρο της παραγωγής υφασμάτων, μαζί με τα απαραίτητα δεδομένα και την αρχιτεκτονική του συστήματος που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο αυτό. Το τελικό σύστημα δοκιμάστηκε σε δύο διαφορετικά εργοστάσια παραγωγής υφασμάτων στην Ευρώπη και παρουσιάζονται τα οφέλη σε ενεργειακό κόστος από τη χρήση του συτήματος καθώς και η αξιολόγηση της χρηστικότητας ενός τέτοιου συστήματος.Πολυδιάστατη αντίστοιχιση (Multi-index assignment). Για το εν λόγω πρόβλημα παρουσιάζονται τέσσερις ακριβείς (exact) αλγόριθμοι που δεν υπάρχουν στην βιβλιογραφία, έξι υπάρχοντες ευρεστικοί αλγόριθμοι για μικτό ακέραιο προγραμματισμό (Mixed-Integer Programming) πάνω στους οποίους δοκιμάστηκαν 'επίπεδα αποκοπής' (cutting planes) οδηγώντας στην παραγωγή τριών νέων εκδόσεων των αλγορίθμων αυτών καθώς κι ένας ευρετικός αλγόριθμος που επίσης δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία. Για κάθε έναν από αυτούς τους αλγορίθμους παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα. Δεδομένων των πολλαπλών εφαρμογών που έχει το πρόβλημα της πολυδιάστατης αντιτοίχισης και σε συνέχεια αυτής της έρευνας, παρουσιάζεται ένα σύστημα που περιλαμβάνει κάποιους από αυτούς τους αλγορίθμους, μαζί με τις περιπτώσεις χρήσης, το μοντέλο δεδομένων και την αρχιτεκτονική που χτίζουν ένα τέτοιο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων.Πολυδιάστατο δυαδικό πρόβλημα σακιδίου (Multi-dimensional binary knapsack). Για το εν λόγω πρόβλημα δοκιμάστηκαν τρεις υπάρχουσες εκδόσεις ενός αλγορίθμου για μικτό ακέραιο προγραμματισμό (Mixed-Integer Programming) καθώς και μία συγκεκριμένη οικογένεια επιπέδων αποκοπής (cutting planes), ο συνδυασμός των οποίων δοκιμάστηκε πειραματικά. Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων οδήγησαν με τη σειρά τους στον σχεδιασμό ενός νέου ακριβή (exact) αλγορίθμου.

Στις 09/11/2017 η κα Μαρία Κεχαγιά ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Κεχαγιά με επιβλέποντα τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη παρουσίασε και υποστήριξε με επιτυχία τη διατριβή της με τίτλο «Εργαλεία και Τεχνικές Ανάπτυξης Αξιόπιστων Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών».

Ο κος Σταύρος Λουνής ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Λουνής με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή του με τίτλο "Design of Electronic Services Employing Gamification: The impact of game elements on user behaviour and motivation".

Στις 14/06/2017 ο κος Παντελής Λάππας ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Λάππας με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Εμμανουήλ Κρητικό, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή του με τίτλο "Models and Solution Algorithms for Inventory Routing Problems". Ο κος Λάππας είναι πτυχιούχος Πληροφορικής (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Στατιστική με ειδίκευση στις Ποσοτικές Μεθόδους στη Λήψη Αποφάσεων (Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Η διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Επιχειρησιακής Έρευνας με έμφαση στη Μαθηματική Μοντελοποίηση, τη Σχεδίαση και Υλοποίηση Μεθευρετικών Αλγορίθμων για την επίλυση σύγχρονων και αναδυόμενων προβλημάτων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η διατριβή αποτελεί πρωτότυπη και ουσιαστική συμβολή στο πεδίο της Επιχειρησιακής Έρευνας. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να γίνει περισσότερο λιτή και ευέλικτη, 2) Παρουσιάζει μαθηματικά πρότυπα που μοντελοποιούν δύο σημαντικά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, το Πρόβλημα της Δρομολόγησης Αποθεμάτων (Inventory Routing Problem, IRP) και το Πρόβλημα της Δρομολόγησης Αποθεμάτων με Χρονικά Παράθυρα (Inventory Routing Problem with Time Windows, IRPTW), 3) Παρουσιάζει νέα δεδομένα προβλημάτων που έχουν σχεδιαστεί τόσο για το IRP, όσο και για το IRPTW, 4) Αναδεικνύει τη χρησιμότητα σχεδιασμού υβριδικών προσεγγίσεων για την επίλυση των IRP και IRPTW. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται δύο αλγοριθμικές προσεγγίσεις. Η πρώτη επιτρέπει τον συνδυασμό αλγορίθμων βασισμένων σε πληθυσμό λύσεων, όπως ο Γενετικός Αλγόριθμος, και αλγορίθμων βασισμένων σε μία λύση, όπως ο Αλγόριθμος της Προσομοιωμένης Ανόπτησης. Η δεύτερη προσέγγιση περιγράφει τη συνδυαστική χρήση του εργαλείου της προσομοίωσης με μεθευρετικούς αλγορίθμους μίας λύσης. 5) Παρουσιάζει αναλυτικά αποτελέσματα και γραφικές παραστάσεις που διευκολύνουν την κατανόηση δύο πολύ σύνθετων προβλημάτων, ενώ τονίζουν παράλληλα σημαντικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων και τις βέλτιστες εφικτές λύσεις. 6) Προτείνει νέες επεκτάσεις επί των προβλημάτων ως μελλοντικές εργασίες.

Στις 26/04/2017 ο κος Δημήτριος Πουρναράκης ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Πουρναράκης με επιβλέποντα καθηγητή τον καθ. Γεώργιο Γιαγλή παρουσίασε και υποστήριξε τη διατριβή του με τίτλο «Εκτίμηση καταναλωτικής αξίας εταιρικής επωνυμίας: υπολογιστικό μοντέλο εξόρυξης αντιλήψεων καταναλωτών από τα κοινωνικά δίκτυα (Brand equity assessment: a computational model for mining consumer perceptions in social media)». Το κύριο αντικείμενο αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι να εισάγει μια νέα μέθοδο για την εκτίμηση καταναλωτικής άξιας εταιρικής επωνυμίας, παρουσιάζοντας ένα υπολογιστικό μοντέλο εξόρυξης αντιλήψεων καταναλωτών από τα κοινωνικά δίκτυα. Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής στην βιβλιογραφία είναι πολλαπλή. Η σημαντικότερη συμβολή όμως αυτής της έρευνας έγκειται στην ανάδειξη της ανάγκης υιοθέτησης τεχνικών μηχανικής μάθησης σε προβλήματα στον χώρο του μάρκετινγκ, και την χρησιμοποίησης ενός τέτοιου μοντέλου, όταν οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με την αξιολόγηση στρατηγικών σχετικά με την άξια εταιρικής επωνυμίας από την σκοπιά του καταναλωτή. Η παρούσα έρευνα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, εισάγοντας ένα τέτοιο υπολογιστικό μοντέλο, που ξεκινά από την πλευρά της αγοράς, περιγράφει τα απαραίτητα τεχνολογικά βήματα και καταλήγει με τις ιδέες που μπορούν να δημιουργηθούν.

Στις 02/03/2017 ο κ. Μάριος Φραγκούλης ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του τμήματος. Ο κ. Φραγκούλης με επιβλέποντα καθηγητή τον Καθ. Διομήδη Σπινέλλη παρουσίασε και υποστήριξε τη διατριβή του με τίτλο «Τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων κύριας μνήμης (Technologies for main memory data analysis)». Ο κ. Φραγκούλης είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Imperial College London. Η διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών και της Επιστήμης Δεδομένων. Η παρούσα διατριβή μελετά τις μεθόδους και τεχνολογίες για την υποστήριξη ερωτημάτων σε δεδομένα της κύριας μνήμης και πως η διαδομένη αρχιτεκτονική συστημάτων λογισμικού σήμερα επηρεάζει τις τεχνολογίες. Βάσει των ευρημάτων από τη βιβλιογραφία, η συνεισφορά της διατριβής έγκειται στην ανάπτυξη μιας μεθόδου και μιας τεχνολογίας για την εκτέλεση αλληλεπιδραστικών ερωτημάτων σε δεδομένα της κύριας μνήμης. Η προσέγγιση βασίζεται στα κριτήρια της χρησιμότητας και της χρηστικότητας. Η μέθοδος που αναπτύσσεται αναπαριστά προγραμματιστικές δομές δεδομένων σε σχεσιακούς όρους όπως προϋποθέτει η πρότυπη γλώσσα διαχείρισης δεδομένων SQL. Η μέθοδος αντικαθιστά τις συσχετίσεις μεταξύ των δομών με σχέσεις μεταξύ των σχεσιακών αναπαραστάσεων. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδεατό σχεσιακό σχήμα του προγραμματιστικού μοντέλου δεδομένων το οποίο καλείται σχεσιακή αναπαράσταση. Η αξιολόγηση της προσέγγισής μας ανέδειξε τη χρησιμότητά της μέσω α) της αναγνώρισης τρωτοτήτων ασφάλειας στον πυρήνα του Linux και β) της βελτίωσης της απόδοσης εφαρμογών λογισμικού και τη χρηστικότητά της μέσω εμπειρικής μελέτης χρηστών που σύγκρινε την προσέγγισή μας έναντι της γλώσσας προγραμματισμού Python.

Στις 31/01/2017 η κα Μαρία Μπούρα ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Μπούρα με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Σπύρο Λιούκα, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή της με τίτλο «Στρατηγική Επιχειρήσεων και Εταιρική Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα (Business  Strategy and Corporate Environmental Responsibility)». Η κα Μπούρα είναι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εν λόγω διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων με έμφαση στη Στρατηγική και την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα. Διερευνά βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη  δημοσιοποιημένης περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης καθώς και τις διαφορές της εταιρικής περιβαλλοντικής επίδοσης ανάλογα με την ανταγωνιστική στρατηγική. Η κύρια συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: α) Αναδεικνύει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της δημοσιοποίησης περιβαλλοντικών πρακτικών (environmental disclosure), β) Αναδεικνύει τη λειτουργία και επίδραση μηχανισμών με τους οποίους οι επιχειρήσεις επιλέγουν στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής τους να διαμορφώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση (environmental performance), γ) Προσδιορίζει τον μηχανισμό μίμησης που ασκεί η επιχείρηση βάσει των γενικών αρχών ανταγωνιστικής στρατηγικής, δ) Εξετάζει την επίδραση των προδραστικών (proactive) περιβαλλοντικών στρατηγικών των επιχειρήσεων έναντι των δυνάμεων μίμησης και ισομορφίας, ε) Αποσαφηνίζει κάποια αναπάντητα ζητήματα σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της περιβαλλοντικής στρατηγικής των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας μηχανισμούς που επηρεάζουν την περιβαλλοντική στρατηγική των επιχειρήσεων τόσο σε επίπεδο περιβαλλοντικής δημοσιοποίησης όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης.

Η κα Νικολοπούλου Αμαλία ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. H κα Νικολοπούλου με επιβλέποντα τον Καθηγητή Χρήστο Ταραντίλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή της με τίτλο «Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων πολλαπλών επιπέδων με ενδιάμεσους διαμετακομιστικούς κόμβους (Optimization methods for multi-echelon vehicle routing problems with intermediate transshipment points)».

Η κα Καρδάση Ουρανία ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. H κα Καρδάση με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο Μπουραντά, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή της με τίτλο «Ο ρόλος της μοναξιάς στο υπόδειγμα ανάπτυξης αυθεντικής ηγεσίας: μία θεωρητική και στατιστική διερεύνηση (The impact of solitude on authentic leadership development: a theoretical and statistical investigation)».

Η κα Αγαπητού Βάσια ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. H κα Πολυβίου με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δημήτριο Μπουραντά, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή της με τίτλο «Μια εμπειρική διερεύνηση των σχέσεων της αυθεντικότητας, υπαρξιακής σκέψης και εμπιστοσύνης στα πλαίσια της θεωρίας της αυθεντικής ηγεσίας (An empirical investigation of the relation between authenticity, existential thinking and trust within the framework of authentic leadership theory)».

Στις 29/07/2016 η κα Αριάνα Πολυβίου ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Αριάνα Πολυβίου με επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια κα Νάνσυ Πουλούδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή της με τίτλο «Αποφάσεις υιοθέτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους: Διερεύνηση των παραγόντων που τις επηρεάζουν και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσα από τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων (Cloud computing adoption decisions: a mixed-method approach to study the influencing factors and decision making process)». Είναι διπλωματούχος Πληροφορικής του University of York, UK, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή από το University College London (UCL), U.K..Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Προτείνει μια εναλλακτική θεωρητική προσέγγιση για την κατανόηση των αποφάσεων υιοθέτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους μέσα από την απόδοση νοήματος  (sensemaking), 2) Αναπτύσσει ένα πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων υιοθέτησης υπολογιστικού νέφους  η οποία μπορεί να αναλυθεί σε φάσεις, κύκλους και τα χαρακτηριστικά τους, 3) Εξετάζει τις διαφορές του πλαισίου αυτού για οργανισμούς μικρού μεγέθους οι οποίοι δεν έχουν τμήμα πληροφορικής, 4) Διερευνά την επίδραση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις υπολογιστικού νέφους όταν η απόφαση σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης, 5) Ερμηνεύει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους σε σχέση με τα οφέλη και τους κινδύνους της συγκεκριμένης τεχνολογίας μέσα από εμπειρικά δεδομένα, 6) Συζητά την επίδραση της καινοτομικότητας (innovativeness) του οργανισμού στη λήψη αποφάσεων υιοθέτησης υπολογιστικού νέφους, 7)Συσχετίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις υπολογιστικού νέφους με τις φάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων υπολογιστικού νέφους.

Στις 7/7/2016 ο κ. Χρήστος Τσανός  ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Χρήστος Τσανός, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση των συμπεριφορικών παραγόντων στις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα και των επιπτώσεών τους στην ολοκλήρωση και την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας (An Investigation of the Behavioural Antecedents of Supply Chain Relationships and their Impact on Supply Chain Integration and Performance)» με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Γ. Ζωγράφο. Ο κ. Χρήστος Τσανός είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες των Αποφάσεων (MSc in Decision Sciences) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διατριβή αποτελεί πρωτότυπη και ουσιαστική συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τα αποτελέσματά της έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (ΙΕΕΕ International Conference on Service Operations and Logistics, Academy of Management Annual Meeting) καθώς και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (International Journal of Logistics Management, Supply Chain Management: An International Journal) στους τομείς της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η διατριβή εξετάζει αν η ύπαρξη συμπεριφορικών παραγόντων (π.χ. εμπιστοσύνη, δέσμευση, αμοιβαίος και αμφίδρομος χαρακτήρας) στις συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των μελών μίας εφοδιαστικής αλυσίδας (ΕΑ) επιδρούν στο βαθμό ολοκλήρωσης και την απόδοση της ΕΑ. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: α) διεύρυνση της γνώσης σχετικά με την επίδραση συμπεριφορικών παραγόντων των συνεργατικών σχέσεων μεταξύ μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ολοκλήρωση και την απόδοση της ΕΑ, β) εξέταση δύο συμπεριφορικών παραγόντων που δεν έχουν διερευνηθεί στο πεδίο των συνεργατικών σχέσεων στην ΕΑ, γ) διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων για την ύπαρξη διαδοχικής σχέσης μεταξύ των συμπεριφορικών παραγόντων που οδηγούν σε υψηλότερη ολοκλήρωση της ΕΑ και για τη σχέση μεταξύ διαστάσεων της ολοκλήρωσης της ΕΑ και της επίδρασής τους στην απόδοση της ΕΑ, και στατιστική επιβεβαίωσή τους μέσω της ανάπτυξης και ποσοτικής ανάλυσης ενός υποδείγματος Δομημένων Εξισώσεων, δ) υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΑ μέσω της αναγνώρισης πρακτικών συνεπειών και ωφελειών που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της διατριβής. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων μέσω της ενσωμάτωσης συμπεριφορικών χαρακτηριστικών που προωθούν την εγγύτητα μεταξύ των συμμετεχόντων μερών αυξάνει την ολοκλήρωση και την απόδοση της ΕΑ.

Στις 13 Απριλίου 2016 ο κ. Παναγιώτης Σαραντόπουλος ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Παναγιώτης Σαραντόπουλος με επιβλέποντες τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη παρουσίασε και υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Οι αγοραστικές αποστολές και η επίδρασή τους στην οργάνωση της προϊοντικής συλλογής: μια προσέγγιση πληροφορούμενη από τεχνικές επιχειρηματικής αναλυτικής (Shopping Missions and their Impact on Assortment Organization: An Analytics-informed Shopper Marketing Approach)». Ο κ. Παναγιώτης Σαραντόπουλος είναι Πτυχιούχος  του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Industrial Engineering and Management από το Institute of Technology του Linkoping University της Σουηδίας. Η Διατριβή αποτελεί πρωτότυπη και ουσιαστική συμβολή στη γνώση του θέματος που πραγματεύεται και τα αποτελέσματά της έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στους επιστημονικούς χώρους του Μάρκετινγκ και των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΜΑC, AMA-ACRA, MCIS, 2014 Shopper Marketing and Pricing)και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Journal of Business Research), ενώ έχει τύχει ισχυρής αναγνώρισης και από επαγγελματίες του κλάδου των FMCG με τη μορφή του Ευρωπαϊκού βραβείου λιανεμπορίου 2015 “ECR Europe Best Activation Award”. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της Διατριβής αποτελεί η διεπιστημονική φύση της, καθώς εκτείνεται και συνυφαίνει διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς: το Μάρκετινγκ (αγοραστική συμπεριφορά μέσα στο κατάστημα) τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Επιχειρηματική Αναλυτική, χρησιμοποιώντας έννοιες δανειζόμενες από την Κοινωνική Ψυχολογία (θεωρίες κινήτρων και μεταγιγνώσκειν). Ως εκ τούτου, και η θεωρητική συνεισφορά αυτής της διατριβής εκτείνεται σε αυτούς τους τομείς και επικεντρώνεται στα ακόλουθα: 1) Προτείνει έναν εννοιολογικό ορισμό της αγοραστικής αποστολής αξιοποιώντας την θεωρία του τρόπου σκέψης των φάσεων δράσης, 2) Αναπτύσσει μια μέθοδο αναγνώρισης των αγοραστικών αποστολών μέσω τεχνικών στατιστικής μάθησης και ελέγχει την εγκυρότητά της με πραγματικά δεδομένα πωλήσεων, 3) Προτείνει την οργάνωση της προϊοντικής συλλογής με βάση την αναγνώριση των αγοραστικών αποστολών, 4) Μελετά την επίδραση του ταιριάσματος μεταξύ του αγοραστικού τρόπου σκέψης και της οργάνωσης της προϊοντικής συλλογής στην αγοραστική συμπεριφορά μέσω δύο πειραμάτων εργαστηρίου σε περιβάλλον τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης και μέσω ενός οιονεί πειράματος πεδίου σε πραγματικό κατάστημα.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2016 ο κ. Παπάζογλου Μιχάλης ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Παπάζογλου Μιχάλης με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Σπανό παρουσίασε και υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Μια διαχρονική μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να σχηματοποιεί την τεχνολογική εξέλιξη και να ασκεί ευρεία επιρροή στην τεχνολογική αλλαγή (A longitudinal study of the factors that affect firms' ability to shape technological evolution and to exert a broad influence on technological change)». Ο κ. Παπάζογλου Μιχάλης είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Συστήματα Παραγωγής (MSc in Production Systems) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ιδίου Πολυτεχνείου. Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα σημεία: 1) Η διατριβή προσθέτει στην περιορισμένη βιβλιογραφία που ερευνά τους εταιρικούς παράγοντες  που επηρεάζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να επηρεάζει την εξέλιξη της τεχνολογίας και να ασκεί ευρεία επίδραση στην τεχνολογική αλλαγή, εξετάζοντας την επίδραση εταιρικών παραγόντων που δεν έχουν εξεταστεί έως τώρα ενώ προτείνει και νέους τρόπους μέτρησης τους εύρους της επίδρασης, 2) Τα οικονομετρικά μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί στα πλαίσια της παρούσας διατριβής είναι τα πιο πλήρη οικονομετρικά μοντέλα (ο μεγαλύτερος αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών) σε σχέση με τις αντίστοιχες εμπειρικές μελέτες της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, 3) Είναι μια από τις λίγες εργασίες που εξετάζει αν το μέγεθος της επίδρασης μιας επιχείρησης συσχετίζεται με την οικονομική της επίδοση, ενώ είναι η πρώτη μελέτη που ερευνά αν το εύρος επίδρασης μπορεί να επηρεάσει την οικονομική επιτυχία μιας επιχείρησης, 4) Σε θεωρητικό επίπεδο, στα πλαίσια της συν-εξέλιξης οργανισμού και περιβάλλοντος, προτείνεται η θεώρηση του μεγέθους της τεχνολογικής επίδρασης ως ενός δείκτη μέτρησης της συνεισφοράς του κάθε οργανισμού στην εξέλιξη του τεχνολογικού περιβάλλοντος, όπου, και σε συνδυασμό με άλλες μελέτες που θα στοχεύουν στη μέτρηση της συνεισφοράς του κάθε οργανισμού στην εξέλιξη του θεσμικού περιβάλλοντος, θα οδηγήσει στην ανάδυση ενός νέου ερευνητικού ρεύματος που θα έχει ως σκοπό τη μέτρηση της συνολικής συνεισφοράς του κάθε οργανισμού στην εξέλιξη του γενικότερου περιβάλλοντος, καθώς και την εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν αυτή τη συνεισφορά. 

Η κα Ζάμπου Ελένη ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος. H κα Ζάμπου με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή της με τίτλο «Σχεδίαση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πληροφοριακών συστημάτων: η περίπτωση των συστημάτων διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην εφοδιαστική αλυσίδα (Design and impact assessment of green information systems: the case of energy and carbon management systems in the supply chain)».

Στις 18 Ιανουαρίου 2016 η κα. Κωνσταντίνα Γεωργίου ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Κωνσταντίνα Γεωργίου με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Νικολάου παρουσίασε και υποστήριξε τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο «Αναζήτηση και εύρεση Εργασίας: Μια εκπαιδευτική παρέμβαση στα πλαίσια της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς (Job search and emloyment: a training intervention from a positive organizational behavior perspective)». Η κα. Κωνσταντίνα Γεωργίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in HRM) του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου. Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα σημεία: 1) Στην, για πρώτη φορά, ανάπτυξη του ψυχολογικού κεφαλαίου στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας: Το ψυχολογικό κεφάλαιο των ατόμων που αναζητούν εργασία μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ακολουθώντας το μοντέλο της παρέμβασης στο ψυχολογικό κεφάλαιο, 2) Στο ρόλο του ψυχολογικού κεφαλαίου στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας: Το ψυχολογικό κεφάλαιο όπως και οι ατομικές διαφορές εντείνουν τις ενέργειες αναζήτησης εργασίας και μέσω αυτών οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα τα άτομα που αναζητούν εργασία (συνεντεύξεις, προσφορές εργασίας), 3) Στην ενίσχυση του ψυχολογικού κεφαλαίου η οποία οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και συγκεκριμένα σε εύρεση εργασίας. Αποτελέσματα της έρευνας έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια (European Association of Work and Organizational Psychology, International Congress of Applied Psychology, etc)

Στις 12 οκτωβρίου 2015 ο κ. Δημήτρης Ζήσης ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Δημήτρης Ζήσης με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Γιώργο Ιωάννου παρουσίασε και υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Παιχνίδια επικοινωνίας και η "Αρχή της Αποκάλυψης" στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Communication games and the revelation principle in supply chain management)». Ο κ. Δημήτρης Ζήσης είναι Διπλωματούχος Μαθηματικός του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα» του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο και ολοκλήρωσε με υποτροφία λόγω της επιδόσεώς του (πρώτος στη βαθμολογία). Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα σημεία: 1) Στον τρόπο με τον οποίο οι κόμβοι της εφοδιαστικής αλυσίδας θα συντονίσουν τις στρατηγικές τους, με σκοπό να επιτύχουν καλύτερες ατομικές απολαβές, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύναψη συμβολαίων, 2) Στην ανάπτυξη και μελέτη ενός νέου πλαισίου από τη Θεωρία Παιγνίων για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο οποίο εξετάζεται η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα ατομικά κέρδη για όλους τους κόμβους, 3) Στην απόδειξη ότι ο πλήρης συντονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι εφικτός, ακόμα και όταν υπάρχει ασυμμετρία στην πληροφορία που διαθέτουν οι κόμβοι. Επιπλέον, το επιστημονικό έργο του κ. Δημήτρη Ζήση αποτελείται από μια δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό “Omega: The International Journal of Management Science” και πληθώρα εργασιών σε διεθνή συνέδρια (π.χ. EURO, EURO-INFORMS, SMMSO).

Στις 12 Οκτωβρίου 2015, ο κος Ηλίας Λυμπερόπουλος ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Ηλίας Λυμπερόπουλος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γιώργο Ιωάννου παρουσίασε και υποστήριξε τη διατριβή του «Μοντελοποίηση της online κοινωνικής μετάδοσης μέσω της θεωρίας των πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων και μοντέλων νευρωνικών δικτύων βασισμένων στη δυναμική του εγκεφάλου (Modeling the online social transmission through the theory of complex adaptive systems and neural network models based on the brain dynamics)». Ο κος Ηλίας Λυμπερόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (ΜΒΑ International) του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το εν λόγω πρόγραμμα αποφοίτησε ως Αριστούχος και κατετάγη πρώτος στα τμήματα μερικής και πλήρους φοίτησης. Η επαγγελματική εμπειρία του Κου Ηλία Λυμπερόπουλου περιλαμβάνει ηγετικούς ρόλους στην υλοποίηση  στρατηγικών έργων πληροφορικής στους τομείς ρομποτικής, συστημάτων ERP, τεχνολογιών διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής στο χώρο των μεταφορών και εφοδιαστικών αλυσίδων, και τραπεζικών συστημάτων. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Κου Ηλία Λυμπερόπουλου εστιάζονται στην εφαρμογή των πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων, νευρωνικών δικτύων, τεχνητής νοημοσύνης και μαθηματικής βιολογίας, στην μοντελοποίηση δυναμικών κοινωνικών διαδικασιών και αναδυόμενων κοινωνικών φαινομένων.  Η κύρια συνεισφορά της Διδακτορικής Διατριβής του κου Ηλία Λυμπερόπουλου συνίσταται στη μοντελοποίηση της online κοινωνικής μετάδοσης με τρόπο που αντιμετωπίζει: 1) Τον μεγάλο αριθμό,  ετερογένεια, και συμπεριφορική πολυπλοκότητα των διασυνδεμένων ατόμων στα online κοινωνικά δίκτυα. 2) Την τοπολογική  πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία των κοινωνικών δικτύων. 3) Τις ισχυρές, μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών οι οποίες επηρεάζονται από θόρυβο και τυχαιότητα. 4) Την μη ισορροπία των κοινωνικών δυναμικών φαινομένων. 5) Τα χαρακτηριστικά ανοιχτού συστήματος των online κοινωνικών δικτύων μέσω των οποίων υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ δικτύου και εξωτερικού περιβάλλοντος. 6) Τις δυσκολίες πρόβλεψης εξέλιξης δυναμικών φαινομένων σε κατάσταση μη-ισορροπίας. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε μεθοδολογία, η οποία βασιζόμενη στη θεωρία των πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων ανταπεξέρχεται στις ιδιομορφίες μελέτης και μοντελοποίησης των δυναμικών αλληλεπιδράσεων χρηστών και των μακροσκοπικών φαινομένων που προκύπτουν μέσα από αυτές υπό την παρουσία ή όχι εξωτερικών επιρροών. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας στην μελέτη της online κοινωνικής μετάδοσης οδήγησε στην εξέταση και ανάλυση του φαινομένου μέσα από την προοπτική της νευροεπιστήμης και της εισαγωγής ενός ισομορφισμού μεταξύ της δυναμικής των κοινωνικών δικτύων και της δυναμικής δικτύων νευρώνων ολοκλήρωσης και πυροδότησης. Ως εκ τούτου η Διδακτορική Διατριβή εισάγει ένα πρωτότυπο μοντέλο για την online κοινωνική μετάδοση το οποίο βασίζεται σε τρεις πηγές θετικής και αρνητικής επιρροής: i) Την αυτοπαραγόμενη, ii) τη διαπροσωπική, και iii) την εξωτερική. Το προτεινόμενο μοντέλο αναπαράγει με ακρίβεια πρότυπα συλλογικής δραστηριότητας προερχόμενα από την απόκριση των χρηστών σε διαφόρων μορφών ερεθίσματα. Η συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων του  μοντέλου σε συνάρτηση με αυτή μοντέλων αναφοράς δείχνει ότι αυτό υπερτερεί σημαντικά στην ακρίβεια αναπαραγωγής πραγματικών προτύπων online δραστηριότητας. Με την προσθήκη στοχαστικών συνιστωσών το εν λόγω μοντέλο επεκτάθηκε ώστε να αναπαράγει με ακρίβεια πρότυπα μετάδοσης online πληροφορίας, δείχνοντας ότι αυτά εξαρτώνται από i) τη χρονική δομή, ii) ισχύ, και iii) το λόγο σήματος-θορύβου των ενδογενών και εξωγενών ερεθισμάτων που επηρεάζουν τους χρήστες ενός online κοινωνικού δικτύου. Η μελέτη και μοντελοποίηση της online κοινωνικής δραστηριότητας μέσω της παραπάνω προσέγγισης επεκτάθηκε περαιτέρω με την δημιουργία ενός προβλεπτικού μοντέλου ικανού να παράγει ακριβείς προβλέψεις σχετικά με τη διάδοση online περιεχομένου σε i) βραχυπρόθεσμους, ii) μεσοπρόθεσμους, και iii) μακροπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Information Sciences), σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών (π.χ. 12th IFIP conference on e-Business, e-Services and e-Society, XXXV Sunbelt conference of the International Network of Social Network Analysis) και έχουν παρουσιασθεί ως posters σε PhD schools – workshops (π.χ. 3rd PhD School on “Mathematical Modeling of Complex Systems”, 5th PhD School on “Mathematical Modeling of Complex Systems”). Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο κος Ηλίας Λυμπερόπουλος βραβεύθηκε με το Best Paper Awardαπό την οργανωτική επιτροπή του 12th IFIP conference on e-Business, e-Services and e-society, με το John S. Nicolis Prize για το καλύτερο poster στο 3rd PhD School on “Mathematical Modeling of Complex Systems”, καθώς και μεHonorable Mention Poster Award στο 5th PhD School on “Mathematical Modeling of Complex Systems”.

Στις 14 Μαϊου 2015, η κα. Εύα Γκουτζαμάνη ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Εύα Γκουτζαμάνη με επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. Σπύρο Λιούκα, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή της με τίτλο «Η αλληλεπίδραση της εταιρικής ταυτότητας και φήμης, και οι επιπτώσεις της στην εμπιστοσύνη στον οργανισμό (Identity and reputation perceptual gaps and their effects on trust)». Η κα Εύα Γκουτζαμάνη είναι διπλωματούχος Επικοινωνιολόγος του τμήματος ΜΜΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επιχειρηματική επικοινωνία και στρατηγική από το S.I. Newhouse School of Public Communications, Syracuse University, ΝΥ, USA. Επαγγελματικά τα τελευταία έξι χρόνια είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και ανθρώπινων πόρων σε όμιλο εταιρειών του εξωτερικού με έδρα το Λίβανο. Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: i) Πραγματεύεται τις έννοιες άυλων στρατηγικών πόρων όπως η εταιρική ταυτότητα, η φήμη και η εμπιστοσύνη στον οργανισμό, έννοιες που εντάσσονται στο άυλο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, και αναδεικνύει τις διαστάσεις τους αναλύοντας πολλαπλά στοιχεία για κάθε μία, ii) Διερευνά τη σύγκλιση ή απόκλιση των αντιλήψεων εσωτερικών και εξωτερικών συμμετόχων, ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι αυτό που στο εσωτερικό μιας επιχείρησης προσλαμβάνεται ως ταυτότητα και φήμη μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την άποψη που οι εξωτερικές ομάδες έχουν για τα ίδια χαρακτηριστικά, iii) Παρέχει πρωτότυπα αποτελέσματα ως προς τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την ταυτότητα και φήμη, και άλλες μεταβλητές της επιχείρησης, iv) Σε θεωρητικό επίπεδο αντλεί από διάφορα θεωρητικά σχήματα για να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της ταυτότητας και φήμης,  και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, v) Σε πρακτικό επίπεδο προσεγγίζει ολιστικά τις ανάγκες μιας επιχείρησης καλύπτοντας τρεις κεντρικούς πυλώνες: ταυτότητα, φήμη και εμπιστοσύνη, vi) Εγείρει επίσης πρακτικά ερωτήματα σχετικά με τις υπάρχουσες αντιλήψεις σημαντικών συμμετόχων (stakeholder groups) μέσα και έξω από την επιχείρηση, για τις αντιλήψεις που έχει η κάθε ομάδα για τα χαρακτηριστικά ταυτότητας και φήμης, καθώς και για το τι πιστεύει πως η άλλη ομάδα βλέπει τα ίδια χαρακτηριστικά.

Στις 14 Μαϊου 2015, o κ. Βασίλειος Καρακόιδας ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Βασίλειος Καρακόιδας, με επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. Διομήδη Σπινέλλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διατριβή του με τίτλο «Ενσωμάτωση γλωσσών ειδικού πεδίου με γενικές γλώσσες προγραμματισμού γενικού σκοπού (Integrate domain - specific languages with general - purpose languages)». Ο κ. Βασίλειος Καρακόιδας είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας διαφόρων εταιριών της Ελλάδος και του εξωτερικού. 
Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα:

  1. ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας γλώσσας προγραμματισμού, η οποία αποτελεί επέκταση της Java, και επιτρέπει την ενσωμάτωση Γλωσσών Ειδικού Πεδίου με την χρήση τμημάτων στον μεταγλωττιστή,
  2. παρέχει πρότυπες υλοποιήσεις για τις Κανονικές Εκφράσεις και SQL, 
  3. παρέχει τους μηχανισμούς για να επιτευχθούν βελτιώσεις απόδοσης και ασφάλειας κατά την διάρκεια της μεταγλώττισης.

Κατά την διάρκεια της Διατριβής ο κ. Καρακόιδας τιμήθηκε από τον εκδοτικό οίκο Emerald με το βραβείο "Highly Commended Paper", ενώ μέρος της Διατριβής ενισχύθηκε από το πρόγραμμα ΠΕΒΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις 22 Οκτωβρίου 2014 ο κ. Παναγιώτης Κυριαζής ανακηρύχθηκε Δdδάκτορας του  Τμήματος. Ο κ. Παναγιώτης Κυριαζής με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γιώργο Ιωάννου, παρουσίασε και υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Συν-ανταγωνισμός (co-opetition) μεταξύ μεταφορικών και 3PL εταιρειών (Co-opetition between haulage and 3PL companies)». Ο κ. Παναγιώτης Κυριαζής είναι Διπλωματούχος Φυσικός του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο εισήχθη ως Αριστούχος ΑΕΙ από το Τμήμα Φυσικής. Είναι κάτοχος (Αριστούχος)  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα "Business Mathematics" του Διαπανεπιστημιακού  Προγράμματος που διοργανώνει το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα  Μαθηματικών και Οικονομικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επαγγελματικά τα τελευταία 10 χρόνια διευθύνει μια πολυεθνική εταιρεία στο χώρο των Μεταφορών. Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: 1) στην ανάπτυξη και μελέτη παιγνίου με εφαρμογή στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπου όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται την ίδια χρονική στιγμή και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με την υπάρχουσα περιπτωσιολογία, 2) στην ανάπτυξη παιγνίου, στην εφοδιαστική αλυσίδα, πέραν των δυο χρονικών στιγμών, έτσι ώστε σε μακροχρόνιες συνεργασίες να επέρχεται συντονισμός  χωρίς να είναι απαραίτητη η σύναψη συμβολαίων, 3) στην επέκταση του παιγνίου των δυο χρονικών στιγμών και εφαρμογή του Συν-ανταγωνισμού στην λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, 4) στη Μελέτη και σύγκριση του Συν-ανταγωνισμού με την περίπτωση των καρτέλ, όπου έχουμε την εφαρμογή της απόλυτης συνεργασίας.

Στις 22 Οκτωβρίου 2014 η κα. Μαρία Φωτάκη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Μαρία Φωτάκη με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Σπύρο Λιούκα παρουσίασε και υποστήριξε τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο «Σύζευξη Συμμόρφωσης και Αξιών: Μια Σφαιρική Θεώρηση της Αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης (Coupling compliance with values: an integrative approach to effective corporate governance)». Η κα. Φωτάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBA International) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου. Η κύρια συνεισφορά της Διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: 1) H διατριβή ανέδειξε τις συνιστώσες της ουσιαστικής εταιρικής διακυβέρνησης χρησιμοποιώντας δεδομένα από το ελληνικό περιβάλλον. Απέδειξε ότι η δήλωση συμμόρφωσης με τις «τυπικές» πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές θεσπίζονται στους κώδικες βέλτιστης πρακτικής, δεν ισοδυναμεί με επιτυχή υλοποίηση, ήτοι ‘καλή εταιρική διακυβέρνηση’ στην πράξη. Πιο συγκεκριμένα, η διατριβή επιβεβαίωσε ότι οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες εμφανίζονται να «συμμορφώνονται ως προς το γράμμα αντί για το πνεύμα» της εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι να αποσυνδέουν δηλώσεις και πράξεις στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Έτσι, η παρούσα Διατριβή αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των ευρέως χρησιμοποιούμενων δεικτών εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίοι, ως επί το πλείστον, βαθμολογούν τις επιδόσεις των εταιρειών στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης αποκλειστικά με βάση το βαθμό συμμόρφωσης των εταιρειών με τις «τυπικές» ρυθμίσεις. 2) Ανέδειξε το ρόλο των αντιλήψεων των στελεχών αναφορικά με τη χρησιμότητα του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης στον καθορισμό του βαθμού αποσύνδεσης δήλωσης και πράξης στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ήτοι, όταν η επιχείρηση «βιώνει» τις αξίες της εταιρικής διακυβέρνησης, τότε είναι περισσότερο πιθανόν να εφαρμόζει στην πράξη όσα δηλώνει και, έτσι, να επιτυγχάνει υψηλότερο επίπεδο ουσιαστικής εταιρικής διακυβέρνησης. 3) Διέκρινε και ταυτόχρονα ανέδειξε το σημαντικό ρόλο των βασικών αξιών της επιχείρησης στην επίτευξη αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, η Διατριβή διαπίστωσε ότι όσο περισσότερο είναι  προσανατολισμένη η επιχείρηση σε ηθικές αξίες και στη δημιουργία συνεκτικών δεσμών μεταξύ των διαφόρων συμμετόχων της τόσο υψηλότερο το επίπεδο αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, η Διατριβή  υπέδειξε ότι η καλή εταιρική διακυβέρνηση δεν περιορίζεται σε μία τυπική άσκηση συμμόρφωσης με κώδικες βέλτιστης πρακτικής, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρύτερη εταιρική κουλτούρα. 4) Η Διατριβή επιβεβαίωσε ότι μόνο η ουσιαστική εταιρική διακυβέρνηση προσδίδει αξία στην επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, η Διατριβή απέδειξε ότι όσο υψηλότερο το επίπεδο ουσιαστικής εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι, όσο περισσότερο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υπεύθυνα τους μετόχους και τους συμμετόχους τους, τόσο περισσότερο θα αναλαμβάνουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο του περιβάλλοντος και των εργαζομένων. Προσεγγίζοντας με τον τρόπο αυτό την καλή εταιρική διακυβέρνηση, ήτοι λαμβάνοντας υπόψιν την ουσιαστική υλοποίηση εκ μέρους της επιχείρησης, η παρούσα Διατριβή έδωσε μία άλλη οπτική στην προσέγγιση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εταιρικής διακυβέρνησης αναδεικνύοντας άλλους παράγοντες πέραν της συμμόρφωσης με τις τυπικές ρυθμίσεις. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως, British Academy of Management Conference, 10th Anniversary Conference of the ICCR (International Centre for Corporate Social Responsibility), Hellenic Corporate Governance Council Conference on Corporate Governance.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 η κα Χρυσή Μαρκοπούλου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του  Τμήματος. Η κα Χρυσή Μαρκοπούλου με επιβλέπων τον Καθηγητή Απόστολο Ρεφενέ, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Ανάπτυξη υποδειγμάτων συσχέτισης με εφαρμογή στην διαχείρηση κινδύνου (Correlation modelling with application to risk management)». Η κα  Χρυσή Μαρκοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη  Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBA International) με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Μηχανική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Στην δημιουργία ενός μη παραμετρικού μέτρου τεκμαιρόμενης συσχέτισης (Model Free Implied Correlation – MFIC) που λαμβάνει υπόψη το ασφάλιστρο πρόωρης εξάσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης Αμερικάνικου τύπου (American options), 2) Στην διατύπωση των ιδιοτήτων της κατανομής του ασφαλίστρου κινδύνου συσχέτισης και στο εμπειρικό αποτέλεσμα ότι κατά την διάρκεια χρηματοπιστωτικών κρίσεων τα μέτρα της πραγματοποιηθείσας και τεκμαιρόμενης συσχέτισης αυξάνονται, ενώ αντίθετα, το ασφάλιστρο κινδύνου συσχέτισης μειώνεται, 3) Στην δημιουργία επενδυτικής στρατηγικής που εκμεταλλεύεται τις ημερήσιες μεταβολές του MFIC και, εν απουσία κόστη συναλλαγών, αποφέρει σημαντικά επενδυτικά κέρδη, 4) Στη μοντελοποίηση της εξέλιξης του MFIC βάσει εναλλακτικών οικονομετρικών υποδειγμάτων και στο εμπειρικό αποτέλεσμα ότι η εξέλιξη του MFIC είναι προβλέψιμη ενώ, δεδομένων των υπαρχόντων περιορισμών που θέτουν τα κόστη συναλλαγών, η αγορά παραγώγων του δείκτη S&P 100 είναι αποτελεσματική, 5) Στην διατύπωση οικονομετρικής μεθοδολογίας για την μοντελοποίηση του πραγματοποιηθέντα δείκτη αντιστάθμισης για δύο κατηγορίες περιουσιακών αγαθών και στο εμπειρικό αποτέλεσμα ότι η εξέλιξη του δείκτη είναι προβλέψιμη. Η παρούσα διδακτορική έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 η κα Φραϊδάκη Κατερίνα ανακηρύχτηκε διδάκτορας του τμήματος. Η κα Φραϊδάκη με επιβλέποντες καθηγητές τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση του ρόλου των διαφορετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) ως πηγές αναζήτησης πληροφοριών: οι περιπτώσεις της προ-αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και της αναζήτησης πληροφοριών για θέματα υγείας (Investigating the role of different types of social media as sources of information: the cases of consumer pre-purchase and health information acquisition)». Η κυρία Φραϊδάκη έχει σπουδάσει στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (ADMIS) από το London School of Economics (LSE). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής είναι:  (1) Mελετά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πηγές πληροφόρησης και εντάσσει την κοινωνική δικτύωση στο πεδίο της αναζήτησης πληροφοριών (information acquisition process). (2) Για πρώτη φορά αναπτύσσει τυπολογία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) βασιζόμενη στο χαρακτηριστικό της ως πηγή πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιεί την μεταβλητή "σκοπός χρήσης" (purpose of use) και βασιζόμενη στη θεωρία του "purpose and gratification" ορίζει τους διαφορετικούς τύπους κοινωνικής δικτύωσης και τα βασικά τους χαρακτηριστικά τους. (3) Διερευνά τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη χρήση των διαφορετικών πηγών πληροφόρησης σε δυο διαφορετικά περιβάλλοντα: το εμπορικό και το μη εμπορικό. (4) Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του εμπορικού περιβάλλοντος χρησιμοποιεί ως περίπτωση εφαρμογής την προ-αγοραστική συμπεριφορά και μελετά τα χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την χρηση των διαφορετικών τύπων κοινωνικής δικτύωσης κατα τη διάρκεια αναζήτησης πληροφοριών. (5) Επίσης, στα πλαίσια του μη εμπορικού περιβάλλοντος χρησιμοποιεί ως περίπτωση εφαρμογής την αναζήτηση πληροφοριών για θέματα υγείας.  (6) Επεκτείνει την βιβλιογραφία της ηλεκτρονικής υγείας (e-health), μελετώντας τον ρόλο των διαφορετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα μελετά τις διαφορές που υφίστανται στην αναζήτηση πληροφορίας, ανάλογα με τον ρόλο που έχει ο αναζητών την πληροφορία και το είδος της πληροφορίας που αναζητά. Αποτελέσματα της έρευνας έχουν παρουσιασθεί και βραβευτεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια (EMAC, MCIS, The international healthcare social media and web 2.0 conference, HCII, IFIP, UK Conf of Social Media, International Service Research Conference etc)

Στις 5 Ιουνίου 2014 η κα Ευπραξία Ζαμάνη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ζαμάνη, με επιβλέπων τον Καθηγητή Γιώργο Γιαγλή, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Εμπειρία χρήστη με φορητά υπολογιστικά τεχνουργήματα: συναισθηματικές ιδιότητες των ταμπλετών και ο ρόλος τους στην απόδοση νοήματος (User experience with portable IT artefacts: affective attributer of tablets and their role in sensemaking)». Η κα Ζαμάνη έχει σπουδάσει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Μουσειολογία από το University of Leicester, UK, και μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Συστηματική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται και γίνεται αντιληπτή η εμπειρία χρήσης με φορητά υπολογιστικά συστήματα, και ειδικότερα με ταμπλέτες. Ειδικότερα, εξετάζεται η διάδραση και η εννοιολογική δόμηση τόσο της θετικής εμπειρίας, όσο και αρνητικής, εξετάζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χρήστης στα πλαίσια της διάδρασής του. Έτσι, συνεισφέρει νέα γνώση στον ερευνητικό χώρο της εμπειρίας χρήσης νέων τεχνολογιών μετά το στάδιο υιοθέτησης τους και στον χώρο εξέτασης πρακτικών αντίστασης και μη αποδοχής, προσφέροντας την οπτική του ατομικού χρήστη και σε αγνωστικιστικά πλαίσια διάδρασης. 2) Συστηματική ανάλυση των κυρίων συστατικών της εμπειρίας χρήσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση νοήματος, την σχέση του χρήστη με το πληροφοριακό σύστημα, και την επικοινωνία της αξιολόγησης της εμπειρίας 3) Εξέταση του αντίκτυπου του λειτουργικού συστήματος στην εμπειρία χρήσης και στην απόδοση νοήματος σε ό,τι αφορά την διεπαφή επαφής. Με αυτό τον τρόπο, υποστηρίζει αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες, προσφέροντας μια βάση για την εξέταση και άλλων πληροφοριακών συστημάτων που βασίζονται στην τεχνολογία αφής. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (π.χ. International Conference on Information Systems - ICIS, Hawaii International Conference on System Sciences - HICSS, International Conference on Mobile Business - ICMB), έχοντας λάβει διακρίσεις (Best Paper Award στο ICIS 2013 και Best Paper Award Nominee στο HICSS 2014). Η παρούσα διδακτορική έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ.

Στις 27 Μαρτίου 2014, ο κος Μητρόπουλος Δημήτριος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Μητρόπουλος, με επιβλέπων τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Τεχνολογίες ανάπτυξης ασφαλούς λογισμικού (Secure software development technologies)». Ο κος Μητρόπουλος έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στην πρόταση μιας δυναμικής μεθόδου "εκμάθησης" (Denning, 1987) που προστατεύει διαδικτυακές εφαρμογές από επιθέσεις ένεσης κώδικα με τη χρήση «υπογραφών». Αυτό επετεύχθη ακολουθώντας τα εξής βήματα: (1) την μελετή των υφιστάμενων προσεγγίσων και τον προσδιορισμό των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών τους, (2) την ανάλυση ενός οικοσυστήματος λογισμικού αποτελούμενου από αλληλοεξαρτώμενες εκδόσεις εφαρμογών και παρατήρηση του πως οι αδυναμίες του λογισμικού που οδηγούν σε επιθέσεις ένεσης κώδικα, εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, (3) χρησιμοποίηση μιας μινιμαλιστικής σχεδιαστικής φιλοσοφίας για τον καθορισμό των βασικών οντοτήτων του προβλήματος που οδηγεί στις επιθέσεις ένεσης κώδικα, (4) υλοποίηση της μεθόδου για διαφορετικές μελέτες περίπτωσης (αντιμετώπισης διαφορετικών υποκατηγοριών επιθέσεων ένεσης κώδικα) και (5) αξιολόγηση των αντίστοιχων εργαλείων ως προς την αποτελεσματικότητά τους αλλά και ως προς το κόστος εκτέλεσης τους μέσω διαφορετικών πειραματικών διαδικασιών.Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Computers & Security, Information Management and Computer Security) και συνέδρια (LASER Workshop, the International Working Conference on Mining Software Repositories, the Mediterranean Conference on Information Systems). Κατά τη διάρκεια της διατριβής του ο κος Μητρόπουλος τιμήθηκε από τον εκδοτικό οίκο Emerald με το βραβείο "Highly Commended Paper", και από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου LASER με το βραβείο "LASER Workshop Scholarship". Η παρούσα διδακτορική έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ.

Στις 23 Ιανουαρίου 2014 η κα Εριφίλη-Χριστίνα Χατζοπούλου ανακηρύχθηκε  διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Εριφίλη-Χριστίνα Χατζοπούλου με επιβλέπων τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Λιούκα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Πλεονάζοντες οικονομικοί πόροι επιχειρηματικών μονάδων: η σχέση τους με τον εταιρικό έλεγχο, την αυτονομία των επιχειρηματικών μονάδων και σχεσιακά χαρακτηριστικά των managers (Business unit slack resources: their relationship with corporate controls, business unit autonomy and managers' attributes)». Η κα Εριφίλη-Χριστίνα Χατζοπούλου έχει σπουδάσει στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Εξετάζει την αποτελεσματικότητα των επίσημων μηχανισμών ελέγχου χρησιμοποιώντας ως δείκτη τους πλεονάζοντες οικονομικούς πόρους της επιχειρηματικής μονάδας. Συγκεκριμένα, εξετάζει την επίδραση των επίσημων μηχανισμών ελέγχου στους πλεονάζοντες οικονομικούς πόρους της επιχειρηματικής μονάδας, θεωρώντας τη συγκέντρωση των τελευταίων ως ένδειξη μη-ευθυγράμμισης των συμφερόντων της επιχειρηματικής μονάδας με τα συμφέροντα των κεντρικών γραφείων. (2) Εξετάζει την επίδραση της αυτονομίας της επιχειρηματικής μονάδας στην αποτελεσματικότητα των επίσημων μηχανισμών ελέγχου και την ευθυγράμμιση των συμφερόντων της επιχειρηματικής μονάδας με τα συμφέροντα των κεντρικών γραφείων. (3) Εξετάσει αν η εφαρμογή κοινωνικών ελέγχων ενισχύει την αποτελεσματικότητα των επίσημων μηχανισμών ελέγχου. (4) Εξετάζει την επίδραση του βαθμού δικτύωσης των στελεχών της επιχειρηματικής μονάδας εντός της εταιρείας και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνουν από τα κεντρικά γραφεία στην αποτελεσματικότητα των επίσημων μηχανισμών ελέγχου.

Στις 13 Νοεμβρίου 2013 ο κος Γκούρας Αθανάσιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Γκούρας με επιβλέπων τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Κριτήρια επιλογής φορέων αλλαγής: o ρόλος και η συνεισφορά τους στην διαμόρφωση απόψεων απέναντι στην αλλαγή και στην επιτυχή έκβασή της (Criteria for selecting change agents: their role and contribution to ensure change success)». Ο κύριος Γκούρας έχει σπουδάσει στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Η έρευνα εντάχθηκε και υποστηρίχθηκε σε όλη της τη διάρκεια από το θεωρητικό μοντέλο του Ajzen (1991), τη θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς, που ανέδειξε συγκεκριμένους παράγοντες που προβλέπουν τις συμπεριφορές και στη συνέχεια τα αποτελέσματα της δράσης αυτής. (2) Οι περισσότεροι ερευνητές εξαντλούσαν τις ερευνητικές τους προσπάθειες σε απαρίθμηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο φορέας αλλαγής χωρίς να υπεισέρχονται σε μεθόδους αξιολόγησης αυτών των ικανοτήτων. (3) Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι μπορεί ορισμένοι μέσα στον οργανισμό να διαθέτουν τόσο τις ικανότητες όσο και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας για να διατελέσουν φορείς αλλαγής αλλά να μην προτίθενται να δράσουν υπέρ αυτής εάν δεν συντρέχουν ορισμένοι λόγοι, όπως εάν δεν αναμένουν οφέλη από αυτή, εάν δεν θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και εάν έχουν την πεποίθηση ότι η αλλαγή δεν θα επιτευχθεί. (4) Εξαιτίας της κεντρικής θέσης των απόψεων και στάσεων απέναντι στις συμπεριφορές των φορέων αλλαγής, η παρούσα έρευνα φαίνεται να συνεισφέρει επίσης στην ουσιαστική διαφώτιση και επέκταση της έννοιας των απόψεων απέναντι στην αλλαγή (attitudes to change). (5) Η επίδραση ορισμένων μεταβλητών φαίνεται να ισχυροποιεί τη συνολική επίδραση των προβλεπτικών παραγόντων στην ερμηνεία των συμπεριφορών που συνεισφέρει στη διαμόρφωση του δικτύου των σχέσεων των συμπεριφορών αυτών (relationship network) επεκτείνοντας τις δυνατότητες του θεωρητικού υπόβαθρου. (6) Οι φορείς αλλαγής αποδείχθηκαν από την έρευνα ότι αποτελούν ανεξάρτητο και διακριτό ρόλο στην εργασιακή πραγματικότητα και την οργανωσιακή αλλαγή καθώς διαπιστώθηκε ότι οι συμπεριφορές τους φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην οργανωσιακή αλλαγή και υιοθετούν πιο εξειδικευμένες συμπεριφορές και ικανότητες. (7) Η δημιουργία και η χορήγηση τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων θα μπορέσει να συντελέσει στην αρχική επιλογή ορισμένων υποψηφίων για το ρόλο αυτό και στη συνέχεια μέσω προσωπικής συνέντευξης ή κέντρου αξιολόγησης να επιλεγούν τα άτομα που θα διατελέσουν το ρόλο αυτό. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (π.χ. European Association of Work and Organizational Psychologists Conference-EAWOP, British Academy of Management-BAM, International Testing Conference-ITC). Η παρούσα διδακτορική έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ.

Στις 13 Νοεμβρίου 2013 η κα Ευθυμία Κόρρα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ευθυμία Κόρρα με επιβλέπων τον Καθηγητή Σπύρο Λιούκα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία στρατηγικών αλλαγών (Factors which affect the success of strategic changes)». Η κα Ευθυμία Κόρρα είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBA International) του διατμηματικού προγράμματος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με τη συμμετοχή των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: 1)Στην προσέγγιση της αλλαγής από εναλλακτικές θεωρητικές οπτικές, με έμφαση στη θεώρησή της ως πρακτικής, εστιάζοντας σε αυτό που οι επιχειρήσεις κάνουν για να υλοποιήσουν μια στρατηγική αλλαγή 2) Στην αντιμετώπιση της επιτυχίας της στρατηγικής αλλαγής ως πολυδιάστατης έννοιας με ενδιάμεσες και καταληκτικές μεταβλητές. Ως ενδιάμεσες μεταβλητές εξετάζει την επιτυχία στη διοίκηση του έργου και την αποδοχή της στρατηγικής αλλαγής, ενώ ως τελική την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης 3) Στην ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία μιας στρατηγικής αλλαγής, όπως του περιεχομένου της αλλαγής, των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση (ηγεσία, εργαζόμενοι, σύμβουλοι), των δράσεων αρχικού σχεδιασμού αλλά και του αυτοσχεδιασμού στην πορεία υλοποίησης, την παρακολούθηση υλοποίησης, των διεπιχειρησιακών δικτύων καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος 4) Στην εξέταση της αλληλεπίδρασης του αυτοσχεδιασμού με τον σχεδιασμό και των δύο διαφορετικών στυλ ηγεσίας (συναλλακτικού, μετασχηματιστικού) μεταξύ τους στην επιτυχία στρατηγικών αλλαγών.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα πληροφοριακής τεχνολογίας (ΙΤ projects) με την προσέγγιση της Θεωρίας των Εμπράγματων Δικαιωμάτων (Real Options Theory) (IΤ project investments evaluation: a real options perspective)». Για την ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου έλαβε υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου είναι αριστούχος απόφοιτος του τμήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master με διάκριση στη «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων» του Warwick Business School του Πανεπιστημίου Warwick στη Μ.Βρετανία. Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού έλαβε υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα "Προποντίς". Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Επεκτείνει και υποστηρίζει τις ολιγάριθμες εμπειρικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη μελέτη της επίδρασης των εμπράγματων δικαιωμάτων στην επενδυτική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών, επιβεβαιώνοντας οτι η παρουσία εμπράγματων δικαιωμάτων επηρεάζει σημαντικά την αξιολόγηση επενδυτικών έργων πληροφορικής (2) αποτελεί την πρώτη εμπειρική ποσοτική μελέτη η οποία εξετάζει το αν το μέγεθος της επίδρασης των εμπράγματων δικαιωμάτων μεταβάλλεται ανάλογα με τον τύπο μιας τεχνολογικής εφαρμογής που αξιολογείται. Η συγκεκριμένη μελέτη καλύπτει το σχετικό ερευνητικό κενό που έχει υπογραμμιστεί από τη βιβλιογραφία υποστηρίζοντας ότι η αξία των εμπράγματων δικαιωμάτων είναι μεγαλύτερη για συγκεκριμένους τύπους τεχνολογικών εφαρμογών (π.χ. μεγάλης κλίμακας έργα με στρατηγικό χαρακτήρα που υποστηρίζουν ένα πλήθος εφαρμογών) και όχι για όλους τους τύπους, (3) συνεισφέρει στον κλάδο της αξιοποίησης των εμπράγματων δικαιωμάτων για την αξιολόγηση έργων πληροφορικής μέσω του ότι μελετά και αναγνωρίζει τους τεχνολογικούς και οργανωσιακούς παράγοντες που επιδρούν θετικά στην αναγνώριση και τη δημιουργία των εμπράγματων δικαιωμάτων σε ένα τεχνολογικό έργο πληροφορικής, (4) έχει συνεισφορά στο σχετικό ερευνητικό κενό και πεδίο που σχετίζεται με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών από τις επιχειρήσεις (IT innovation adoption), επιβεβαιώνοντας εμπειρικά το μεσολαβητικό ρόλο που έχει το δικαίωμα επέκτασης μιας εφαρμογής (growth option) στην επίδραση συγκεκριμένων τεχνολογικών και οργανωσιακών παραγόντων, (5) εξετάζει εμπειρικά την αξία των εμπράγματων δικαιωμάτων στην περίπτωση της RFID τεχνολογίας, επεκτείνονας τις πολύ λίγες σχετικές συμπεριφορικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί. Η συγκεκριμένη διατριβή προτείνει μια ταξινόμηση των RFID έργων βάσει τριών παραμέτρων και αποδεικνύει εμπειρικά ότι η μέθοδος των εμπράγματων δικαιωμάτων έχει αξία και γίνεται αντιληπτή από τα διοικητικά στελέχη μόνο σε μερικές κατηγορίες RFID έργων, (6) τέλος, αναπτύσσει ένα παραμετρικό και δυναμικό μοντέλο αξιολόγησης επενδύσεων σε RFID εφαρμογές το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν προθάλαμο για την εφαρμογή και αξιοποίηση των εμπράγματων δικαιωμάτων με τη χρήση ποσοτικών μαθηματικών μοντέλων. Η διατριβή αποτελεί πρωτότυπη και ουσιαστική συμβολή στη γνώση του θέματος που πραγματεύεται και τα αποτελέσματά της έχουν δημοσιευθεί σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων (π.χ. International Conference on Real Options) που σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 ο κος Ιωάννης Σωτηρόπουλος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Ιωάννης Σωτηρόπουλος με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Δαμιανό Χατζηαντωνίου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Ενοποίηση σχεσιακών δεδομένων και ροών δεδομένων για υποστήριξη αναλυτικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου (Combining relational and stream data for real-time analytics)». Ο κος Ιωάννης Σωτηρόπουλος έχει σπουδάσει στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Δικτυοκεντρικά Συστήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η διδακτορική διατριβή εντάσσεται στα ευρύτερα γνωστικά πεδία των Βάσεων Δεδομένων, των Ροών Δεδομένων, της Επιχειρηματικής Ευφυΐας και της Ανάλυσης Δεδομένων. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Μοντελοποίηση τεχνικών και γλωσσών δήλωσης ερωτημάτων που επιτρέπουν την υποστήριξη εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων (analytics) σε πραγματικό χρόνο. (2) Ανάπτυξη και υλοποίηση επεκτάσεων στην γλώσσα SQL που επιτρέπουν την ενοποίηση σχεσιακών δεδομένων και ροών δεδομένων για την υποστήριξη συνεχών ερωτημάτων που περιλαμβάνουν πολλαπλές συναθροίσεις από ροές δεδομένων (stream aggregates), πολλαπλές πηγές ροών δεδομένων και συσχετισμένες συναθροίσεις (correlated aggregates). (3) Ανάπτυξη τεχνικής δήλωσης αναφορών (reports) που ενσωματώνουν σχεσιακά δεδομένα και ροές δεδομένων και ομοιάζει με τον τρόπο χρήσης υπολογιστικών φύλλων (spreadsheets). (4) Υλοποίηση εργαλείου υπολογιστικών φύλλων για την δήλωση συνεχών ερωτημάτων που επιτρέπουν την ενοποίηση σχεσιακών δεδομένων και ροών δεδομένων για την υποστήριξη εφαρμογών λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. (5) Προδιαγράφει ένα πλαίσιο ενοποίησης (integration framework) Σχεσιακών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και ετερογενών Συστημάτων Ροών Δεδομένων με βασική λειτουργιά την χρήση συναθροιστικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ροές δεδομένων σε τυπικούς σχεσιακούς πίνακες. (6) Ανάπτυξη και υλοποίηση επεκτάσεων στα Σχεσιακά Συστήματα Βάσεων Δεδομένων  για την διαφανή ενοποίηση με ετερογενή Συστήματα Ροών Δεδομένων. (7) Ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτοκόλλου επικοινωνίας/διεπαφής μεταξύ των Σχεσιακών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και των Συστημάτων Ροών Δεδομένων που συμβάλει στην προτυποποίηση του τρόπου διαλειτουργικότητας τους (interoperability). (8) Ανάπτυξη και υλοποίηση επεκτάσεων στα Συστήματα Ροών Δεδομένων για την ενοποίηση με υπάρχοντα Σχεσιακά Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. (9) Ανάπτυξη και υλοποίηση επεκτάσεων στην γλώσσα SQL που επιτρέπουν την χρήση σχεσιακών δεδομένων και ροών δεδομένων μέσα στο πλαίσιο ενοποίησης Σχεσιακών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και ετερογενών Συστημάτων Ροών Δεδομένων. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., Journal of Systems and Software), και σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνέδριών με σύστημα κριτών (π.χ., International Workshop on Business Intelligence for the Real-Time Enterprise, International Workshop on RFID Data Management, International Workshop on Ambient Intelligence, Media, and Sensing).

Την 1 Μαρτίου 2013 η κα Χατζή Σοφία του Χρήστου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Χατζή Σοφία με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Νικολάου Ιωάννη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Στελέχωση ομάδων εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό: ο ρόλος των ατομικών διαφορών και των διαδικασιών της ομάδας στη μελέτη της καινοτομίας (Selecting for teamwork: the role of individual differences and team processes - emergent states on team innovation)». Η κα Χατζή Σοφία κατέχει δύο βασικούς  τίτλους σπουδών. Έχει σπουδάσει στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και στο τμήμα του Προγράμματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: 1) Στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου της ομαδικής αποτελεσματικότητας. Το IPESMO (INPUTS, PROCESSES-EMERGENT STATES, MEDIATORS, OUTPUTS) μοντέλο έρχεται να συμπληρώσει τα IPO (INPUTS-PROCESSES-OUTPUTS) και IMO (INPUTS-MEDIATORS-OUTPUTS) μοντέλα για την ομαδική αποτελεσματικότητα, και να διαφοροποιηθεί από αυτά στο ότι στα εν λόγω δεν λαμβάνεται υπόψη ο διαχωρισμός που υπάρχει ανάμεσα στις ενδοομαδικές διαδικασίες και αναδυόμενες καταστάσεις, και στο ότι τα προηγούμενα μοντέλα δεν  εξετάζουν μέσω ποιων μηχανισμών οι  ενδοομαδικές διαδικασίες και αναδυόμενες καταστάσεις προβλέπουν την καινοτομική συμπεριφορά των μελών της ομάδας, 2) Η διατριβή εξετάζει και ερμηνεύει το φαινόμενο της καινοτομικής συμπεριφοράς των μελών της ομάδας και της καινοτομίας της ομάδας χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επίπεδα ανάλυσης: το ατομικό και το ομαδικό, η αναγκαιότητα των οποίων συχνά επισημαίνεται από τους ερευνητές, οι οποίοι διατείνονται ότι μία πολυεπίπεδη ανάλυση της έννοιας της καινοτομίας σε ομάδες θα ερμήνευε σωστά και πιο ολοκληρωμένα το φαινόμενο, 3) Έχει προσανατολισμό στην στελέχωση ομάδων εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό. Προσπαθεί να διερευνήσει τον τρόπο συνάθροισης των ατομικών χαρακτηριστικών των μελών της ομάδας στο ομαδικό επίπεδο ανάλυσης και να εξετάσει ποιος τρόπος εγχειρηματοποίησης των μεταβλητών (το μέσο επίπεδο ή η διακύμανση) προβλέπει τις ενδοομαδικές διαδικασίες – αναδυόμενες καταστάσεις και τα διάφορα κριτήρια απόδοσης της ομάδας, 3) Κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των ενδοομαδικών διαδικασιών της ομάδας και των αναδυόμενων καταστάσεων αυτής, ανακαλύπτοντας ποια ατομικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης της ομάδας προβλέπουν τις δύο δομές του ομαδικού επιπέδου, 4) Λαμβάνει υπόψη τον ρόλο των ατομικών καταστάσεων των μελών της ομάδας στην πρόβλεψη της καινοτομικής τους συμπεριφοράς, και 5) Μεθοδολογικά, η παρούσα διατριβή πρωτοτυπεί διότι για την τεκμηρίωση της πολυεπίπεδης δομής των δεδομένων των μεταβλητών των ενδοομαδικών διαδικασιών-αναδυόμενων καταστάσεων και των κριτηρίων απόδοσης της ομάδας χρησιμοποίησε πολλούς IRR και IRA δείκτες. Επίσης, χρησιμοποίησε διαφορετικές πηγές στην αξιολόγηση των κριτηρίων απόδοσης τόσο της  καινοτομικής συμπεριφοράς των μελών μέσα στην ομάδα (peer ratings) όσο και των διαφόρων κριτηρίων απόδοσης της ομάδας (team members vs supervisors), και εξέτασε την επίδραση αυτών μέσω της CT-CM  (correlated trait-correlated method) ανάλυσης. Επίσης διερευνά την επίδραση της “common method variance” μέσω επιβεβαιωτικών αναλύσεων παραγόντων. Τέλος για τον έλεγχο των υποθέσεων πρωτοτυπεί, διότι χρησιμοποίησε μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων (SEM). Για τη διδακτορική της διατριβή η κα. Χατζή Σοφία απέσπασε τιμητική υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και εν χώρια επιστημονικά συνέδρια, όπως και σε επιστημονικά περιοδικά (π.χ., International Journal of Organizational Analysis, 12th European Conference of Work & Organisational Psychology, Istanbul, Turkey, 14th National Conference of Psychological Research, Alexandroupoli, Greece).

Στις 13 Φεβρουαρίου 2013 ο κος Ιωάννης Κρασονικολάκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Ιωάννης Κρασονικολάκης με επιβλέποντες την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη και τον Επίκουρο Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Τρισδιάστατο Διαδικτυακό Λιανεμπόριο: Πειραματική Διερεύνηση των Επιδράσεων της Διαδραστικής Αγοραστικής Διεπαφής-Ατμόσφαιρας Καταστήματος στη Συμπεριφορά του Χρήστη-Καταναλωτή (3D Internet Retailing: Experimental Investigation of Interactive Shopping Interface - Store Atmosphere Effects on User-Consumer Buying Behaviour)». Ο κος Ιωάννης Κρασονικολάκης έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Στην ανάδειξη των στοιχείων και χαρακτηριστικών που καθοδηγούν τους χρήστες-καταναλωτές τρισδιάστατων διαδικτυακών περιβαλλόντων στη λήψη αποφάσεων και στην αγοραστική τους συμπεριφορά, (2) στη διερεύνηση και ομαδοποίηση των στοιχείων της ατμόσφαιρας καταστήματος στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (3) στη διερεύνηση και ομαδοποίηση των κριτηρίων επιλογής καταστήματος στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (4) στην ανάδειξη της δομής των τρισδιάστατων διαδικτυακών καταστημάτων ως ένα σημαντικό στοιχείο της ατμόσφαιρας το οποίο δεν ομαδοποιείται με κάποιο άλλο στοιχείο της ατμόσφαιρας, (5) στην ανάδειξη και μοντελοποίηση πέντε διακριτών τύπων δόμησης και των χαρακτηριστικών τους στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (6) στην πειραματική διερεύνηση της επιρροής των διακριτών τύπων δόμησης σε συγκεκριμένες εκφάνσεις της συμπεριφοράς του καταναλωτή, (7) στη διερεύνηση της προβλεπτικής δύναμης των μεταβλητών που επηρεάζονται από το δομή στην πρόθεση αγοράς και στην από στόμα-σε-στόμα επικοινωνία, (8) στη διερεύνηση των μεταβλητών που καθορίζουν το βαθμό επιρροής των διακριτών τύπων δόμησης στη συμπεριφορά του καταναλωτή, και (9) εν κατακλείδι, η διατριβή αυτή συνεισφέρει στην κατανόηση της δομής των καταστημάτων και της επίδρασής τους στη συμπεριφορά του καταναλωτή στο τρισδιάστατο διαδικτυακό περιβάλλον, επεκτείνοντας και αναθεωρώντας την υπάρχουσα γνώση από αντίστοιχες έρευνες στο παραδοσιακό και το δισδιάστατο διαδικτυακό λιανεμπόριο. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., International Journal of E-Services and Mobile Applications), καθώς κι έχουν παρουσιαστεί και δημοσιευτεί σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., European Marketing Academy Conference, International Conference on E-Business, IFIP Conference on E-Business, Mediterranean  Conference on Information Systems, International Conference on Corporate and Marketing Communications, International Conference on Services Marketing, IFIP WG 9.5 International Workshop).

Στις 13 Φεβρουαρίου 2013 η κα Παναγιώτα-Αθανασία Σαπουνά ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Παναγιώτα-Αθανασία Σαπουνά με επιβλέπων τον Καθηγητή Σπύρο Λιούκα, παρουσίασε και υποστήριξε επιτυχώς τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Διεθνείς Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Ε&Σ): Η Επίδραση της Ανταγωνιστικής Στρατηγικής και του Διεθνούς Περιβάλλοντος στην Απόδοση Μετά την Εξαγορά (International Mergers and Acquisitions (M&A): The Effect of Competitive Strategy and International Environmental Performance After the Acquisition)». Η κα Παναγιώτα-Αθανασία Σαπουνά έχει σπουδάσει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του διατμηματικού προγράμματος των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Εξετάζει την επίδραση των στρατηγικών σε επιχειρηματικό επίπεδο (business-level strategies) στην πραγματοποιηθείσα χρηματοοικονομική απόδοση μετά την εξαγορά, συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας την έρευνα στις διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις από μια οπτική που δεν είχε μελετηθεί προηγουμένως. (2) Εξετάζει την επίδραση της διεθνούς κουλτούρας στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα μετά την εξαγορά όπως αυτά αποτυπώνονται στις λογιστικές καταστάσεις. (3) Ανταποκρίνεται στην ανάγκη που έχει διατυπωθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για υιοθέτηση ενός ενοποιημένου πλαισίου το οποίο λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη την επίδραση πολλαπλών θεσμικών και μακροοικονομικών παραγόντων (όπως η απόσταση στην εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance distance), η οικονομική απόσταση (economic distance), η γεωγραφική απόσταση (geographic distance), ο βαθμός που η χώρα στην οποία εδρεύει η εταιρεία-στόχος είναι «ανοικτή» (openness of the target nation) σε εμπορικές συναλλαγές) στη χρηματοοικονομική απόδοση μετά την εξαγορά. (4) Προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση των διαφορών των επιχειρήσεων σε επίπεδο ανταγωνιστικής στρατηγικής (strategic distance) μαζί με παράγοντες του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος (international environment) κατά την εξέταση της μακροπρόθεσμης απόδοσης των διεθνών εξαγορών και συγχωνεύσεων συντελώντας αφενός στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου των εξαγορών και συγχωνεύσεων και αφετέρου στην αποσαφήνιση των παραγόντων που οδηγούν στην επιτυχία τους. (5) Εστιάζεται στην εξέταση της πραγματοποιηθείσας χρηματοοικονομικής απόδοσης μετά την εξαγορά όπως αυτή αποτυπώνεται στα μεγέθη των λογιστικών καταστάσεων σε μακροπρόθεσμη οπτική. Η διδακτορική διατριβή της Παναγιώτας-Αθανασίας Σαπουνά επιλέχθηκε το 2010 από διεθνή επιτροπή ανάμεσα στις 10 καλύτερες και παρουσιάστηκε στο 36 European International Business Academy Conference το οποίο διεξήχθη στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Επιπλέον, το επιστημονικό της έργο αποτελείται από μια δημοσίευση στο διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Human Resource Management (ABS 3*) και 10 εργασίες σε διακεκριμένα διεθνή συνέδρια (π.χ., European International Business Academy Conference, Academy of International Business Conference). Σήμερα συγγράφει από κοινού επιστημονικές εργασίες οι οποίες σύντομα θα υποβληθούν προς δημοσίευση σε κορυφαία περιοδικά στο χώρο του μάνατζμεντ και εργάζεται σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα με συνεργάτες από διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια όπως University of Glasgow, University, University of Vaasa, University of Padova, κ.α.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2013 ο κος Αθανάσιος Ανδρικόπουλος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Αθανάσιος Ανδρικόπουλος με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστο Ταραντίλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Δοκίμια στα χρηματοοικονομικά (Essays in financial economics)». Ο κος Αθανάσιος Ανδρικόπουλος απεφοίτησε πρώτος από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές του σπουδές. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: Όσον αφορά το πρώτο θέμα: α) Προτείνει ένα νέο υπόδειγμα δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ αγορών διαρκών αγαθών και ειδικότερα μεταξύ αγορών «leasing» και πωλήσεων αυτοκινήτων. β) Εξετάζει την προβλεπτική αλλά και ερμηνευτική αξία του υποδείγματος αυτού, αποκαλύπτοντας ότι οι μεταβολές στις τιμές της αγοράς πωλήσεων οδηγούν τις μεταβολές στις τιμές της αγοράς «leasing» προς την αντίθετη κατεύθυνση. γ) Διερευνά τις επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης για την πληρέστερη αποτίμηση χρηματοοικονομικών συμβολαίων «leasing». Όσον αφορά το δεύτερο θέμα: α) Προχωρεί στην εύρεση νέων απαντήσεων στα ερωτήματα γιατί δανείζονται οι κυβερνήσεις, ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες του δημόσιου δανεισμού και ποιο είναι το άριστο ύψος κρατικού δανεισμού, χρησιμοποιώντας εργαλεία από την εταιρική χρηματοοικονομική «corporate finance». β) Προτείνει δυο νέους κανόνες για το πώς μια κυβέρνηση μπορεί να καθορίσει το ύψος του κρατικού δανεισμού: Ο κανόνας της εξισορρόπησης κόστους-οφέλους «trade-off rule» και ο κανόνας της ρύθμισης του ύψους του κρατικού δανεισμού με βάση το ύψος του κρατικού δανεισμού χωρών με παρόμοια χαρακτηριστικά «peer-group debt rule».γ) Εφαρμόζει εμπειρικά τη νέα αυτή θεώρηση χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 45 χωρών από όλες τις ηπείρους για την περίοδο 2000-2009 αποκαλύπτοντας τα εξής: το μέγεθος της χώρας, η διαφθορά, ο βαθμός δημοκρατίας, η πιθανότητα πτώχευσης, ο ρυθμός ανάπτυξης και τα κρατικά έσοδα καθορίζουν σχεδόν το 40% της μεταβλητικότητας στους δείκτες χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτοί οι παράγοντες χρησιμοποιούνται για να προσεγγίσουν τους εξής παράγοντες: το μέγεθος της χώρας, την δημοσιονομική πειθαρχία που επιβάλλει το χρέος, τα κόστη πτώχευσης, τον ρυθμό ανάπτυξης και την δυνατότητα κρατικής σπατάλης. δ) Κάνει χρήση του ανωτέρω υποδείγματος των πέντε παραγόντων για να υπολογιστούν τα ύψη δανεισμού που συνεπάγεται για τις 45 χώρες του δείγματος. ε) Αναγνωρίζει  εμπειρικά τη σημαντική επιρροής του φαινομένου της διαφθοράς στο μέγεθος του κρατικού δανεισμού μελετώντας την περίπτωση της Ελλάδας. Εάν η Ελλάδα είχε ένα μέγεθος διαφθοράς ίσο με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το άριστο ύψος δανεισμού της θα ήταν 50% ενώ έχοντας το μεγαλύτερο μέγεθος διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση το άριστο ύψος δανεισμού της εκτινάσσεται στο 80%. Με άλλα λόγια η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να έχει τόσο υψηλά επίπεδα δανεισμού προκειμένου να συντηρήσει τα πολύ υψηλά επίπεδα διαφθοράς σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε Πανεπιστήμια (Department of Economics, Adam Smith Business School, University of Glasgow,2012;Wesley J. Howe School of Technology Management, Stevens Institute of Technology, 2012; Norwich Business School, University of East Anglia,2012) καθώς και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (Royal Economic Society Annual Conference; University of Cambridge;2012).

Η κα Φαμέλη Κατερίνα παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: "Organizational Change: An examination into the factors that govern the way that change unfolds in the healthcare sector" και αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέποντα τον κο Eric Soderquist.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012 η κα Σταυροπούλου Φωτεινή ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Σταυροπούλου Φωτεινή, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστο Ταραντίλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Προβλήματα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων Πολλαπλών Περιόδων (Optimum Vehicle Routing for multisession Problems)». Η κα Φωτεινή Σταυροπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Computing Science του Imperial College London. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της εντοπίζεται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη νέων πλαισίων επίλυσης για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων Συνεπούς Εξυπηρέτησης (ConVRP). Συγκεκριμένα, προτάθηκαν δύο γενικά και ευέλικτα πλαίσια επίλυσης Απαγορευμένης Έρευνας (Tabu Search). Οι προτεινόμενες μέθοδοι επίλυσης χρησιμοποιούν λίγες παραμέτρους και παρουσιάζουν ευελιξία στην υιοθέτηση διαφόρων περιορισμών συνέπειας στην εξυπηρέτηση των πελατών. Τα προτεινόμενα πλαίσια επίλυσης αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, επιτυγχάνοντας να βελτιώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας (διανυόμενη απόσταση, μέγεθος στόλου και συνέπεια στην εξυπηρέτηση) εντός λογικών υπολογιστικών χρόνων, (2) Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός καινοτόμου πλαισίου επίλυσης δύο επιπέδων Φίλτρου και Ανάπτυξης (Filter and Fan) για το Πρόβλημα Προσανατολισμού Ομάδας με Περιορισμούς Χωρητικότητας (CTOP). Το προτεινόμενο πλαίσιο επίλυσης αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προβλήματος, χρησιμοποιεί λίγες παραμέτρους, είναι γενικό και ευέλικτο. Επιπροσθέτως, κάνει χρήση νέων γειτονιών τοπικής έρευνας, οι οποίες επεκτείνουν και γενικεύουν τις γειτονιές τοπικής έρευνας που χρησιμοποιούνται από τις υπάρχουσες μεθόδους της βιβλιογραφίας. Η απόδοση του προτεινόμενου πλαισίου επίλυσης κλιμακώνεται πολύ καλά στα προβλήματα μεγάλης κλίμακας, βρίσκοντας υψηλής ποιότητας λύσεις σε λογικούς υπολογιστικούς χρόνους. Τέλος, η προαναφερθείσα μέθοδος επίλυσης δοκιμάστηκε και στα πρότυπα προβλήματα για το Πρόβλημα Προσανατολισμού Ομάδας (ΤΟΡ), σημειώνοντας πολύ καλή απόδοση και (3) Μοντελοποίηση και επίλυση ενός νέου προβλήματος της εφοδιαστικής των μεταφορών, με την ονομασία Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων Συνεπούς Εξυπηρέτησης με Οφέλη (ConVRP with Profits). Ένα νέο μαθηματικό μοντέλο προτείνεται για την μαθηματική περιγραφή του ΠΔΣΟΣΕΟ καθώς και μια νέα μεταευρετική μεθοδολογία για την επίλυση του, με την ονομασία «Μονή Προσαρμόσιμη Μνήμη». Η προτεινόμενη μέθοδος επίλυσης αποτελεί μία καινούργια εκδοχή του Προγραμματισμού Προσαρμόσιμης Μνήμης (Adaptive Memory Programming), είναι γενική και ευέλικτη, και χρησιμοποιεί λίγες παραμέτρους. Νέα προβλήματα μεγάλης κλίμακας δημιουργήθηκαν για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου, καθώς και προβλήματα μικρής κλίμακας τα οποία επιλύθηκαν βέλτιστα, κάνοντας χρήση του προτεινόμενου μαθηματικού μοντέλου. Αυτή η διδακτορική έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΙΙ και τα αποτελέσματά της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. European Journal of Operational Research, Expert Systems with Applications) και σε πλήθος πρακτικών επιστημονικών συνεδριών (πχ. 7th Triennial Symposium on Transportation Analysis - TRISTAN VII, 5th International Workshop in Freight Transportation and Logistics - Odysseus 2012).

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012 η κα Αναγνωστοπούλου Αφροδίτη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Αναγνωστοπούλου Αφροδίτη, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστο Ταραντίλη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Προβλήματα Δρομολόγησης και Χρονοπρογραμματισμού Στόλου Οχημάτων με Συνδυασμούς Παραλαβών και Διανομών (Optimum Vehicle Routing for Real Time Problems)». Η κα Αφροδίτη Αναγνωστοπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Computer Science του University College London – United Kingdom. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της εντοπίζεται στα ακόλουθα: (1) Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός καινοτόμου υβριδικού εξελικτικού αλγορίθμου για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Συστάδες Πελατών και Χρονικά Παράθυρα (VRPCBTW) καθώς και για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Μίξη Πελατών και Χρονικά Παράθυρα (VRPMBTW). Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε ένας Προσαρμοστικός Αλγόριθμος Επανασύνδεσης Μονοπατιού (Adaptive Path Relinking - APR) που διαχειρίζεται ένα σύνολο λύσεων και συνδυάζει στοιχεία από πολλαπλές λύσεις με βάση τη συχνότητα εμφάνισης των συνδέσμων (ζεύγος πελατών) ώστε να δημιουργεί νέες λύσεις. Επίσης, ελέχθησαν στρατηγικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή διαφορετικών περιορισμών προτεραιότητας εξυπηρέτησης των πελατών με παραλαβές ή παραδώσεις προϊόντων. (2) Ανάπτυξη νέας και καινοτόμου μεθόδου βελτιστοποίησης για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Συστάδες Πελατών καθώς και για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Μίξη Πελατών. Η προτεινόμενη μέθοδος επίλυσης βασίζεται στην Διαδικασία Προσαρμοστικής Ημι-πλεονεκτικής Έρευνας (GRASP) για την δημιουργία ενός αρχικού συνόλου λύσεων και ανακατασκευάζει τις υπάρχουσες λύσεις είτε στοχαστικά είτε χρησιμοποιώντας πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας ώστε να αποτελέσουν σημεία εκκίνησης για να παραχθούν νέες λύσεις μέσω της διαδικασίας Επανασύνδεσης Μονοπατιού (Path Relinking - PR). (3) Ανάπτυξη αποδοτικού και αποτελεσματικού αλγορίθμου επίλυσης για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Ταυτόχρονες Παραλαβές και Παραδώσεις καθώς και για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων με Ταυτόχρονες Παραλαβές - Παραδώσεις και Χρονικά Παράθυρα. Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε έχει εμπνευστεί από τον Προσαρμοστικό Αλγόριθμο Επανασύνδεσης Μονοπατιού ως προς τον τρόπο που συνδυάζονται οι λύσεις και ακολουθεί διαδικασίες καταστροφής και επαναδημιουργίας των λύσεων που είτε βασίζονται σε στοχαστικές ενέργειες είτε σε δεδομένα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η αποτελεσματικότητα των νέων αυτών μεθοδολογιών βελτιστοποίησης συγκρίθηκε με άλλες μεθόδους της βιβλιογραφίας σε γνωστά πρότυπα προβλήματα και η παραγωγή νέων καλύτερων λύσεων παγκοσμίως στα προβλήματα που εξετάζονται στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής αποτελεί απόδειξη της ανταγωνιστικής απόδοσής τους. Αυτή η διδακτορική έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΙΙΙ και τα αποτελέσματά της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Transportation Science) και σε πλήθος πρακτικών επιστημονικών συνεδριών (πχ. 7th Triennial Symposium on Transportation Analysis - TRISTAN VII, 1st Annual Conference of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization).

Στις 3 Οκτωβρίου 2012, η κα Αργυρώ Νικηφόρου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Αργυρώ Νικηφόρου με επιβλέποντες τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Λιούκα (ΟΠΑ), τον Καθηγητή Νικόλαο Μποζιονέλο (Durham University) και τον Αναπληρωτή Καθηγητή (υπό διορ.) Ιωάννη Σπανό (ΟΠΑ), παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Εταιρική Επιχειρηματικότητα και Διε-Επιχειρησιακά Δίκτυα: Ένα Πολυεπίπεδο Πλαίσιο Ανάλυσης (Corporate Entrepreneurship and Inter-Business Networks: A Multilevel Analysis Framework)». Η κα Αργυρώ Νικηφόρου έχει σπουδάσει στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις Επιστήμες των Αποφάσεων (MSc Decision Sciences) από το London School of Economics and Political Science και στην Καινοτομία, Στρατηγική και Οργανωσιακή Ανάλυση (MPhil Innovation, Strategy and Organisation) από το University of Cambridge. Η διδακτορική της διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας και πραγματεύεται την επίδραση και την αλληλεπίδραση των εξωτερικών δικτύων και των εσωτερικών ικανοτήτων γνώσης της επιχείρησης στην εταιρική επιχειρηματικότητα. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: 1. Στη διερεύνηση του ρόλου των εξωτερικών δικτύων της επιχείρησης και των εσωτερικών ικανοτήτων αυτής στις διαφορετικές μορφές και στα διαφορετικά στάδια της εταιρικής επιχειρηματικότητας. 2. Στη μελέτη πολλαπλών τύπων δικτύων γνώσης, σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες εξωτερικής δικτύωσης που εστιάζουν ως επί το πλείστον σε ένα τύπο δικτύωσης. Η ταυτόχρονη μελέτη του δικτύου γνώσης για την αγορά και του δικτύου τεχνολογικής γνώσης συντελεί αφενός στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της εταιρικής επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην αποσαφήνιση των μηχανισμών δικτύωσης. 3. Στη μέτρηση του περιεχομένου των δεσμών του δικτύου, που αποτελεί σπάνια αντικείμενο εμπειρικής διερεύνησης. 4. Στην ταυτόχρονη μελέτη της εσωτερικής ικανότητας ανίχνευσης της αγοράς και της τεχνολογικής ικανότητας της επιχείρησης στην εταιρική επιχειρηματικότητα. 5. Στην εξέταση των αλληλεπιδράσεων των εσωτερικών ικανοτήτων της επιχείρησης με τα εξωτερικά δίκτυα αυτής. Τα στατιστικά αποτελέσματα αυτών των αλληλεπιδράσεων καταδεικνύουν ότι τα οφέλη της δικτύωσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τη διάσταση του δικτύου και το στάδιο της εταιρικής επιχειρηματικότητας.  Η διδακτορική έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο Ηράκλειτος ΙΙ και το Κοινωφελές Ίδρυμα Προποντίς (για διαφορετικές χρονικές περιόδους). Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με τη μέθοδο των κριτών (Babson Conference of Entrepreneurship, British Academy of Management Conference).

Στις 3 Οκτωβρίου 2012 η κα Κλεοπάτρα Μπαρδάκη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Αξιολόγηση της Ποιότητας Πληροφορίας Συστημάτων Παρακολούθησης Αντικειμένων στο πλαίσιο του Διαδικτύου Αντικειμένων: Ένα Αναλυτικό Μοντέλο εφαρμοσμένο στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Shelf Replenishment Practices in Retailing: Integrating an RFID enabled shelf replenishment IS an Out-Of-Stock optimization mathematical model)». Η κα Κλεοπάτρα Μπαρδάκη είναι αριστούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της εντοπίζεται πρώτα στο ευρύτερο πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων και συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Αναλυτική μοντελοποίηση των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) ως συνάρτηση χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής του. (2) Μορφοποίηση μεθοδολογίας κατάταξης των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός ΠΣ με αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας τους και ανάδειξη των επιλογών σχεδίασης που πετυχαίνουν υψηλή ποιότητα πληροφορίας. (3) Ανάπτυξη αναλυτικού μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας πληροφορίας των ΠΣ που εξετάζει την επιρροή των χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής τους στην ποιότητα πληροφορίας των ΠΣ. Ειδικότερα, η κύρια συνεισφορά της διατριβής στο πεδίο των συστημάτων παρακολούθησης αντικείμενων συνίσταται στα ακόλουθα: (4) Μορφοποίηση μεθοδολογίας αξιολόγησης για την εκ-των-προτέρων αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός συστήματος παρακολούθησης αντικειμένων και την εκ-των-υστέρων αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας ενός υπάρχοντος συστήματος παρακολούθησης. (5) Ανάπτυξη αναλυτικών μετρικών των δύο διαστάσεων, ακρίβεια και πληρότητα, της ποιότητας πληροφορίας των συστημάτων παρακολούθησης ως συνάρτηση των χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής των συστημάτων. (6) Ανάπτυξη αλγορίθμων που υλοποιούν τις αναλυτικές μετρικές των δύο διαστάσεων της ποιότητας πληροφορίας και υπολογίζουν την ποιότητα πληροφορίας ανά επιλογή σχεδίασης του συστήματος παρακολούθησης αντικειμένων. (7) Ανάπτυξη εργαλείου και μεθοδολογίας για την αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας κάθε εναλλακτικής επιλογής σχεδίασης των συστημάτων παρακολούθησης αντικειμένων έναντι του κόστους υλοποίησης της και, συνακόλουθα, την υπόδειξη εκείνων των επιλογών σχεδίασης που πετυχαίνουν υψηλή ποιότητα πληροφορίας με λογικό κόστος. Αυτή η διδακτορική έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί με 4ετή υποτροφία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τα αποτελέσματα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (πχ. Journal of Strategic Information Systems, Information Systems Management) και σε πλήθος πρακτικών επιστημονικών συνεδριών (πχ. European Conference on Information Systems, International Conference on Information Quality).

Στις 29 Μαρτίου 2012 ο κος Δημήτριος Λούζης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Δημήτριος Λούζης με επιβλέπων τον Καθηγητή Απόστολο Ρεφενέ, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη της Μεταβλητότητας και της Αξίας-σε-Κίνδυνο των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων με Δεδομένα Υψηλής Συχνότητας (Modeling and Forecasting Volatility and Value-at-Risk of Financial Assets with High Frequency Data)». Ο κος Δημήτριος Λούζης έχει σπουδάσει στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Στη διατύπωση της ιδιότητας των ετερογενών ασυμμετριών στη βιβλιογραφία της πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας (realized volatility) και στον εμπειρικό έλεγχό της..(2) Στην εισαγωγή της ιδιότητας της μακριάς μνήμης (long memory) στη «μεταβλητότητα της πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας» (“volatility of realized volatility”) και στον εμπειρικό έλεγχό της. (3) Στη μοντελοποίηση της πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας με βάση τις παραπάνω ιδιότητες και στην αξιολόγηση του νέου οικονομετρικού υποδείγματος με βάση την εκτός-δείγματος (out-of-sample) προβλεπτικής του ικανότητας. (4) Στη μοντελοποίηση της Αξίας-σε-Κίνδυνο (Value-at-Risk, VaR) με βάση το προτεινόμενο υπόδειγμα πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας και στη δημιουργία νέων υποδειγμάτων VaR τα οποία βασίζονται στη πληροφόρηση που παρέχουν τα  ενδο-ημερήσια δεδομένα υψηλής συχνότητας. (5) Στη δημιουργία νέων υποδειγμάτων VaR τα οποία συνδυάζουν τα υποδείγματα πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας και τη VaR μέθοδο της φιλτραρισμένης ιστορικής προσομοίωσης (Filtered Historical Simulation) καθώς και τη μέθοδο της θεωρίας των ακραίων τιμών (Extreme Value Theory). (6) Στην αξιολόγηση και κατάταξη των υποδειγμάτων VaR με βάση τόσο την ακρίβεια όσο και την αποδοτικότητα των προβλέψεών τους. (7) Στη αξιολόγηση του πληροφοριακού περιεχόμενου εναλλακτικών εκτιμητών πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους το θόρυβο  από τη μικροδομή (microstructure noise) των  χρηματαγορών καθώς και τα άλματα των τιμών (price jumps), στην παραγωγή τόσο βραχυχρόνιων όσο και μακροχρόνιων προβλέψεων VaR. (8) Στη σύγκριση των προαναφερόμενων εκτιμητών πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας με εναλλακτικούς εκτιμητές για τη μεταβλητότητα οι οποίοι στηρίζονται στο ενδο-ημερήσιο εύρος τιμών (daily range) καθώς και με αυτούς οι οποίοι τεκμαίρονται από την αγορά παραγώγων (implied volatility). (9) Στη μοντελοποίηση για την πρόβλεψη του μακροχρόνιου VaR με βάση το Realized GARCH υπόδειγμα για την πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα και της μεθόδου προσομοίωσης Monte Carlo. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής αλλά και το ευρύτερο ερευνητικό έργο του κου Δ. Λούζη έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Banking and Finance, Journal of Forecasting, Economic Modelling, Applied Economics, Economics Bulletin και διεθνή συνέδρια όπως το CSDA Conference on Computational and Financial Econometrics, European Conference on Operational Research, International Conference on Applied Economics, International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2012 η κα Ελένη Κεβόρκ ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος. Η κα Ελένη Κεβόρκ  με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση επιδράσεων ατμόσφαιρας καταστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής στη συμπεριφορά καταναλωτή: Μία προσέγγιση διαχείρισης σχέσεων Πελατών (Investigating Electronic Services Effects on Consumer Behaviour in the E-Banking Sector: A Customer Relationship Management Approach)». Η κα Ελένη Κεβόρκ είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA) με προσανατολισμό Marketing του ιδίου Πανεπιστημίου. Η διδακτορική αυτή διατριβή εντάσσεται στα ευρύτερα γνωστικά πεδία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, του Μάρκετινγκ, και της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, καθώς και της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας. Η διεπιστημονική αυτή ερευνητική προσπάθεια εξετάζει τον αντίκτυπο/επίδραση της «ατμόσφαιρας» ηλεκτρονικών καταστημάτων παροχής υπηρεσιών (e-servicescape) στη συμπεριφορά των καταναλωτών/χρηστών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικής, υπό το πρίσμα της προσέγγισης της ηλεκτρονικής διαχείρισης των σχέσεων πελατών (e-CustomerRrelationshipManagement). Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό θεωρητικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής ατμόσφαιρας καταστημάτων, (2) Αναγνωρίζει το σύνολο των παραγόντων εκείνων που συνθέτουν την ατμόσφαιρα της τραπεζικής ιστοσελίδας (ή τη γραφική διεπαφή χρήστη) όπως και την καθοριστική σημασία αυτών στην εφαρμογή της φιλοσοφίας της διαχείρισης πελατών στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου και ειδικότερα στο ηλεκτρονικό τραπεζικό περιβάλλον, (3) Μετράει την προβλεπτική δύναμη των παραγόντων του στη συμπεριφορά των χρηστών/καταναλωτών, (4) Αναπτύσσει μία ταξινόμηση των καταναλωτών/χρηστών στο πλαίσιο ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη σημασία που αυτοί αποδίδουν στους παράγοντες της ηλεκτρονικής του ατμόσφαιρας, (5) Αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των τύπων των καταναλωτών/χρηστών στη σχέση μεταξύ των παραγόντων της ηλεκτρονικής ατμόσφαιρας και της συμπεριφοράς τους όπως και τις προτιμήσεις τους. Συνοψίζοντας, χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική εκτεταμένη έρευνα, η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μία προσπάθεια/πρόταση προς τη διοίκηση επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τα συστατικά στοιχεία της ηλεκτρονικής ατμόσφαιρας της τράπεζας στο σχεδιασμό και προβολή των υπηρεσιών τους (ως εργαλείο υποστήριξης των πελατών τους) ρυθμίζοντας με δυναμικό τρόπο το ηλεκτρονικό περιβάλλον τους ανάλογα με το προφίλ του επισκέπτη.

Στις 6 Ιουλίου 2011 η κα Αγγελική Καραγιαννάκη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Αγγελική Καραγιαννάκη με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δουκίδη Γεώργιο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Χρήση της Προσομοίωσης για Ανασχεδιασμό Διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω της Τεχνολογίας RFID (RFID-Enabled Supply Chain Process Redesign Using Simulation)». Η κα Αγγελική Καραγιαννάκη έχει σπουδάσει στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοικητική Επιστήμη & Επιχειρησιακή Έρευνα από το Warwick Business School, Πανεπιστήμιο του Warwick. Η διδακτορική αυτή διατριβή εντάσσεται στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της Διαχείρισης Διαδικασιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των Πληροφοριακών Συστημάτων, του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Προσομοίωσης και πραγματεύεται τον ρόλο της αναδυόμενης τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification – RFID) εντός των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση της τεχνικής της προσομοίωσης. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Μελετά την έννοια του ανασχεδιασμού των διαδικασιών που προκαλείται από την τεχνολογία RFID στο περιβάλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας, (2) Προτείνει ένα πλαίσιο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας ανασχεδιάζονται λόγω RFID, (3) Αναπτύσσει ένα μοντέλο προσομοίωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί η επίδραση της τεχνολογίας RFID σε μια τυπική αποθήκη ως προς συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας των διαδικασιών (αξιοποίηση εργατικού δυναμικού και εξοικονόμηση χρόνου), (4) Αναγνωρίζει δύο σημαντικούς παράγοντες απόφασης (το επίπεδο επικόλλησης των ετικετών και την ευθύνη επικόλλησης των ετικετών) που επηρεάζουν τη σχέση RFID και αποδοτικότητας των διαδικασιών και (5) Αναγνωρίζει την αξία της προσομοίωσης για την αξιολόγηση της τεχνολογίας RFID, προτείνοντας ένα πλαίσιο προσομοίωσης για τη σχεδίαση μοντέλων και πειραμάτων προσομοίωσης που βοηθούν στο σχεδιασμό και αξιολόγηση εναλλακτικών υλοποιήσεων του RFID. Συνοψίζοντας, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση μελέτης περίπτωσης σε συνδυασμό με την πειραματική προσομοίωση, η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μια προσπάθεια να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στην αξιολόγηση των υπαρχόντων διαδικασιών στην αποθήκη, στον εντοπισμό βελτιώσεων μέσα από τον ανασχεδιασμό τους ενσωματώνοντας την τεχνολογία RFID και στην υποστήριξη της απόφασης για τη μετάβαση σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή με χρήση της τεχνικής της προσομοίωσης.

Την 1 Ιουνίου 2011 ο κος Γιώργος Παπαγιαννάκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Γιώργος Παπαγιαννάκης, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Σπύρο Λιούκα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Antecedents and Outcomes of Corporate Environmental Strategies". Ο κος Γιώργος Παπαγιαννάκης έχει σπουδάσει στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Finance) από το University of Strathclyde (Scotland). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Με την σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων Πόρων και Ικανοτήτων, Ενδιαφερομένων Ομάδων, και Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς, ερμηνεύει την περιβαλλοντική στρατηγική των επιχειρήσεων και διαμορφώνει υποθέσεις τις οποίες και ελέγχει στη συνέχεια με εμπειρικά δεδομένα. Με την εφαρμογή των θεωριών συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου που αυτές λειτουργούν στον ιδιαίτερο χώρο της διαμόρφωσης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των επιχειρήσεων. Επίσης οδηγεί την επιλογή μεταβλητών και την ερμηνεία των σχέσεων κατά πρωτότυπο τρόπο. (2) Με την ανάδειξη του ρόλου των περιβαλλοντικών στάσεων των μάνατζερ και των αξιών τους, συμβάλλει στην καλλίτερη ερμηνεία της περιβαλλοντικής στρατηγικής των επιχειρήσεων και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της επιλογής ανωτάτων στελεχών με φιλικό προσανατολισμό προς το περιβάλλον, καθώς και τη σημασία της διαμόρφωσης σχετικών αξιών μέσα από περιβαλλοντική κατάρτιση και εκπαίδευση. (3) Με τον συσχετισμό της περιβαλλοντικής στρατηγικής και της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, ενισχύεται και εμπειρικά η άποψη ότι περιβαλλοντική ευαισθησία και επίδοση δεν αποτελούν έννοιες αντικρουόμενες, αλλά έννοιες που ενισχύουν η μία την άλλη. Επιπλέον, η ανάδειξη των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων (π.χ. καινοτομίας, πράσινων ικανοτήτων) ως καταλυτικών παραγόντων για την οικονομική και περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων, στρέφει την έρευνα και την πρακτική προς την ανάπτυξή τους. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (π.x. Academy of Management Meetings (AOM), European Academy of Management (EURAM)).

Την 1 Ιουνίου 2011 ο κος Ευάγγελος Συρίγος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Συρίγος με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Σπανό, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Η εξέταση της θεωρίας των Πόρων και Ικανοτήτων των Επιχειρήσεων από μία υπολογιστική γλωσσολογική και μετά-αναλυτική σκοπιά». Ο κος Συρίγος έχει σπουδάσει στο τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Temple University, USA. Η ερευνητική προσπάθεια που παρουσιάζεται στη διατριβή επικεντρώνεται στα εξής ζητήματα. Εικοσιτέσσερα χρόνια μετά την δημοσίευση του πρώτου άρθρου (από τον Jay Barney) για την Θεωρία των πόρων και ικανοτήτων, η θεωρία αυτή είναι το βασικό θεωρητικό μοντέλο στην στρατηγική των επιχειρήσεων. Η συνεισφορά της θεωρίας έχει εξεταστεί από αρκετά άρθρα μέσω ποιοτικών και κριτικών αναλύσεων της θεωρίας. Έχουν ακόμη γίνει έρευνες που συγκεντρώνουν τα εμπειρικά αποτελέσματα που βασίζονται στη θεωρία των πόρων και ικανοτήτων χρησιμοποιώντας την στατιστική μεθοδολογία της μέτα-ανάλυσης (meta-analysis). Τελευταία κάποιοι ερευνητές χρησιμοποίησαν βιβλιομετρικές τεχνικές για να αναλύσουν τα διαφορετικά αντικείμενα της θεωρίας. Στην υπό αξιολόγηση διδακτορική διατριβή προτείνεται μία τρίτη εναλλακτική μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιεί την υπολογιστική γλωσσολογία για να αναλύσει την επίδραση της θεωρίας των πόρων και ικανοτήτων στην επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Η ανάλυση αυτή προσφέρει σημαντικά ευρήματα και οδηγεί στην ανάδειξη του "σημασιολογικής δομής" της υπό εξέταση θεωρίας. Η νέα αυτή μεθοδολογία είναι ένας νέος σημαντικό κρίκος μεταξύ των ποιοτικών αναλύσεων (όπως η βιβλιογραφική επισκόπηση) και των ποσοτικών αναλύσεων όπως η μεθοδολογία ανάλυσης των βιβλιογραφικών αναφορών (citation analysis). Η Διατριβή προτείνει έναν νέο δρόμο στον τρόπο ομαδοποίησης και ανάλυσης της γνώσης για την επιστήμη της Στρατηγικής Διοίκησης. Η μεθοδολογία έχει ακόμη πολλές εφαρμογές στην εκπαίδευση και την μάθηση στον ευρύτερο χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Μετά από την χαρτογράφηση, μέσω της νέας μεθοδολογίας, της θεωρίας των Πόρων και Ικανοτήτων και της εξέλιξης της, η Διατριβή προχώρησε σε μια σε βάθος ανάλυση των εμπειρικών αποτελεσμάτων της θεωρίας χρησιμοποιώντας διάφορες μετα-αναλυτικές τεχνικές όπως τεχνικές κλασικής μετα-ανάλυσης καθώς και πιο προχωρημένες τεχνικές όπως μετα-αναλυτικά Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων (Meta Analytic Structural Equation Modeling). Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων έδειξαν ότι: Α) Υπάρχουν πόροι που μπορεί να είναι σημαντικοί, μη-αντιγράψιμοι και μη- υποκαταστήσιμοι (VRIO) και οδηγούν σε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Β) Η ανταγωνιστική στρατηγική λειτουργεί ως ρυθμιστική (moderator) μεταβλητή μεταξύ της σχέσης των πόρων και/ή ικανοτήτων με την εταιρική απόδοση (firm performance).

Την 1 Ιουνίου 2011 ο κος Δημήτριος Παρασκευόπουλος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Δημήτριος Παρασκευόπουλος με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννου Γεώργιο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Πολύπλοκα Προβλήματα Χρονοπρογραμματισμού Έργων με Περιορισμούς Πόρων». Ο κος Δημήτριος Παρασκευόπουλος έχει σπουδάσει στην σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων με Διεθνή προσανατολισμό (international MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτορική αυτή διατριβή εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικά πεδία της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών και της Διαχείρισης Έργων και πραγματεύεται το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση αλγόριθμων βελτιστοποίησης για το Πρόβλημα Χρονοπρογραμματισμού Έργων με Περιορισμούς Πόρων (Resource Constrained Project Scheduling Problem-RCPSP). Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση μίας καινοτομικής αναπαράστασης του RCPSP, που αναδεικνύει την ικανότητα αλγορίθμων τοπικής αναζήτησης λύσεων και εξελικτικών αλγόριθμων να εφαρμόζουν αποτελεσματική εξερεύνηση του χώρου των λύσεων (2) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση δύο καινοτομικών αλγόριθμων τοπικής αναζήτησης λύσεων. Ο πρώτος είναι ένας αλγόριθμος Προσαρμόσιμης Επαναληπτικής Τοπικής Αναζήτησης (Adaptive Iterated Local Search-AILS) ο οποίος χρησιμοποιεί νέες εμπλουτισμένες γειτονιές λύσεων, καθοδηγεί την έρευνα επιβάλλοντας ποινές σε δομές λύσεων που συναντώνται συχνά κατά τη διάρκεια της έρευνας, και εφαρμόζει μία στρατηγική αναδιαμόρφωσης της λύσης για να απεγκλωβιστεί από τοπικά ακρότατα. Ο δεύτερος είναι ένας καινοτομικός αλγόριθμος Αναδραστικής Έρευνας Μεταβλητής Γειτονιάς (Reactive Variable Neighborhood Search- ReVNS) ο οποίος συνδυάζει νέες γειτονιές μεταβλητού μεγέθους και ευφυείς στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη εξερεύνηση του χώρου των λύσεων. Η συγκριτική μέτρηση των επιδόσεων σε γνωστά πρότυπα προβλήματα ανέδειξε και τις δύο μεθόδους AILS και ReVNS ως τις πιο αποδοτικές μεθόδους τοπικής αναζήτησης λύσεων της βιβλιογραφίας για το RCPSP. (3) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση δύο νέων υβριδικών εξελικτικών αλγόριθμων. Ο πρώτος αλγόριθμος (Hybrid Evolutionary Algorithm-HEA) χρησιμοποιεί ένα καινοτομικό σχήμα συνδυασμού των λύσεων και τον αλγόριθμο AILS ως μέθοδο μεταβελτιστοποίησης. Ο προτεινόμενος συνδυασμός των λύσεων λαμβάνει υπόψη σύνθετες δομές οι οποίες συνδυάζονται για την παραγωγή λύσεων, έτσι ώστε τα επιθυμητά χαρακτηριστικά να διατηρούνται αναλλοίωτα στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος προτεινόμενος εξελικτικός αλγόριθμος βασίζεται στη στρατηγική Προσαρμόσιμης Μνήμης (Adaptive Memory Programming-AMP), ενσωματώνει νέες πρακτικές εκμαίευσης της πληροφορίας μέσω της προσαρμόσιμης μνήμης ενώ χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο ReVNS ως μέθοδο μεταβελτιστοποίησης. Τα αποτελέσματα των υπολογιστικών πειραμάτων έδειξαν ότι οι αλγόριθμοι HEA και AMP αποτελούν δύο από τις πιο αποδοτικές μεθόδους της βιβλιογραφίας για την επίλυση του RCPSP, ενώ παρήχθησαν τα καλύτερα παγκοσμίως αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί ποτέ στη βιβλιογραφία.

Στις 20 Οκτωβρίου 2010 ο κος Παύλος Ειρηνάκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Παύλος Ειρηνάκης με επιβλέποντα τον Καθηγητή Παναγιώτη Μηλιώτη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «2-μερή και πολύ-μερή ευσταθή ταιριάσματα: δομές, αλγόριθμοι και εφαρμογές (2-sided and multi-sided stable matchings: structures, algorithms, and applications)». Ο κος Παύλος Ειρηνάκης έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του διατμηματικού προγράμματος των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Τη δημιουργία ενός αλγορίθμου βέλτιστης πολυπλοκότητας για την αναγνώριση όλων των μη-ευσταθών ζευγαρίων που δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τις λίστες προτίμησης χωρίς να επηρεάσουν το σύνολο των λύσεων ενός προβλήματος Ευσταθούς Γάμου. (2) Τον καθορισμό της διάστασης, της διαμέτρου καθώς και της ελάχιστης περιγραφής, δηλαδή του ελαχίστου συστήματος ισοτήτων και του συνόλου των προσόψεων, του πολυτόπου Ευσταθούς Γάμου. (3) Τον καθορισμό της διάστασης και της ελάχιστης περιγραφής του βασιζόμενου στις περιστροφές πολυτόπου Ευσταθούς Γάμου. (4) Τη δημιουργία αλγορίθμων βέλτιστης πολυπλοκότητας για την εύρεση του συνόλου των μη-ευσταθών ζευγαριών για το πρόβλημα της Ευσταθούς Αποδοχής καθώς και για το πρόβλημα του πολλά-προς-πολλά Ευσταθούς Ταιριάσματος. (5) Τη δημιουργία ενός χρονικά και χωρικά βέλτιστου αλγορίθμου για την εύρεση του συνόλου των λύσεων για το πρόβλημα του πολλά-προς-πολλά Ευσταθούς Ταιριάσματος καθώς και ενός αλγορίθμου βέλτιστης πολυπλοκότητας για την εύρεση της λύσης ελάχιστης “μετάνοιας” (minimum regret). (6) Την δημιουργία ενός πολυωνυμικού αλγορίθμου για την εύρεση της λύσης ελαχίστου “βάρους” (minimum weight) για το πρόβλημα του πολλά-προς-πολλά Ευσταθούς Ταιριάσματος, ο οποίος βελτιώνει την πολυπλοκότητα που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για το πρόβλημα εύρεσης της ισόνομης (egalitarian) και της “βέλτιστης” (optimal) λύσης. (7) Την διατύπωση του προβλήματος Ευσταθούς Ταιριάσματος πολλά-προς-πολλά και την κωδικοποίησή του ως Πρόβλημα Ικανοποίησης Περιορισμών (Constraint Satisfaction Problem) καθώς και την εφαρμογή της συνέπειας υπερακμής ως προ-επεξεργαστικό βήμα σε μια πλατφόρμα Προγραμματισμού Περιορισμών. (8) Την επέκταση της έννοιας των περιστροφών με βάση συγκεκριμένους περιορισμούς στο πρόβλημα Ευσταθούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας και στη χρησιμοποίησή τους για την αλγοριθμική αντιμετώπιση του προβλήματος. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (π.χ., International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP), International Symposium on Mathematical Programming (ISMP)).

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 ο κος Αντώνης Παπαργύρης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Αντώνης Παπαργύρης με επιβλέπουσα την «Η οικοδόμηση της συλλογικής μνήμης σε δυνητικές κοινότητες παιγνίων: εννοιολογική θεμελίωση και σχεδιασμός συστημάτων συλλογικής μνήμης (The constitution of collective memory in massive multiplayer on-line game virtual communities: conceptual foundations and design implications for collective memory systems)». Ο κος Αντώνης Παπαργύρης έχει σπουδάσει στο τμήμα Υπολογιστών και Μαθηματικών του University of Teesside του Ηνωμένου Βασιλείου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) είναι η πρώτη μακροχρόνια εθνογραφική μελέτη δυνητικών κοινοτήτων (virtual communities) και δυνητικών κόσμων τύπου MMOG, με εφαρμογή δυνητικής εθνογραφίας (virtual ethnography) για την μελέτη δυνητικών κοινοτήτων αυτού του τύπου, εισάγοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά στοιχεία καινοτομίας αναφορικά με την ερευνητική μεθοδολογία στα Πληροφοριακά Συστήματα, (2) προτείνει μία οντολογική διάταξη για την κατανόηση της "φύσης" της δυνητικότητας (virtuality) ως προοπτική δημιουργικής ανακατασκευής της θεμελίωσης των εννοιών 'δράση' και 'γνώση' στο πλαίσιο αυτό (3) εξερευνά και εξετάζει τις κυριότερες προκλήσεις που επιφέρει η δυνητικότητα στην μελέτη και κατανόηση συλλογικών κοινωνικών δράσεων, (4) αναδεικνύει τα είδη της συλλογικής γνώσης (collective knowledge) που προβάλλονται ως τα πλέον σημαντικά για την συγκρότηση της συλλογικής μνήμης σε δυνητικές κοινότητες, και (5) εξετάζει τις συλλογικές πρακτικές διαμοιρασμού γνώσης (knowledge sharing) σε εξω-οργανωσιακές κοινότητες πρακτικής και προβάλλει προτάσεις για την βελτίωση των τεχνικών και οργανωσιακών υποδομών προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα των οργανωσιακών δυνητικών κοινοτήτων να συντηρούν την συλλογική τους μνήμη και να διαμοιράζονται την γνώση τους. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., ACM SIGGROUP Bulletin, ACM Computers in Entertainment, Journal of Virtual Worlds Research) , καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., European Conference on Knowledge Management, Practical Aspects of Knowledge Management, ACM CHI, IFIP WG 9.5 International Conference).

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 ο κος Νικόλαος Βλαστάκης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Νικόλαος Βλαστάκης με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ραφαήλ Μάρκελλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές σε Αγορές Πληροφορίας». Ο κος Νικόλαος Βλαστάκης έχει σπουδάσει στο τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στις Επιστήμες των Αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη ενός καινοτόμου τρόπου μέτρησης της ζήτησης για πληροφορίες σε επίπεδο μετοχών και χρηματιστηριακών αγορών και εμπειρική ανάλυση της διαδικασίας σχηματισμού και ανακάλυψης πληροφοριών, (2) Διερεύνηση των επιπτώσεων της ζήτησης για πληροφορίες στη δραστηριότητα των χρηματιστηριακών αγορών και συγκεκριμένα στη μεταβλητότητα των τιμών και στον όγκο συναλλαγών των μετοχών, (3) Εξέταση της σχέσης μεταξύ του επιπέδου αποστροφής στον κίνδυνο των επενδυτών και της ζήτησης για πληροφορίες σε επίπεδο χρηματιστηριακών αγορών, (4) Εξέταση της αποτελεσματικότητας της αγοράς ποδοσφαιρικού στοιχηματισμού μέσω της αναζήτησης ευκαιριών εξισορροπητικής κερδοσκοπίας, της εφαρμογής ενεργών στρατηγικών στοιχηματισμού και της εφαρμογής μη-παραμετρικών μεθόδων υποδειγματοποίησης. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., Journal of Forecasting, Applied Economics), και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών (π.χ., European Financial Management Association Annual Meeting, European Meeting of Statisticians, Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance).

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 ο κος Απόστολος Κούρτης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Απόστολος Κούρτης, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ραφαήλ Μάρκελλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Επιλογή Χαρτοφυλακίου υπό το Καθεστώς Αβεβαιότητας Παραμέτρων». Ο κος Απόστολος Κούρτης έχει σπουδάσει στο τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά (MSc in Applied and Computational Mathematics) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: α) αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων της αβεβαιότητα παραμέτρων στην επιλογή χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένα στο μοντέλο μέσης τιμής-διακύμανσης β) αναγνώριση της σημαντικής επιρροής των σφαλμάτων εκτίμησης του αντίστροφου πίνακα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων γ) ανάπτυξη νέων μεθόδων μείωσης της αβεβαιότητας παραμέτρων εφαρμόζοντας τη στατιστική μεθοδολογία της σμίκρυνσης στον αντίστροφο πίνακα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων δ) ανάπτυξη της μεθοδολογίας βέλτιστης επιλογής τίτλων για σύσταση χαρτοφυλακίου υπό το καθεστώς αβεβαιότητας παραμέτρων και ε) χρήση των αποτελεσμάτων του δ) για την επίλυση τριών εμπειρικών ασυνεπειών μεταξύ θεωρίας και πράξης που έχουν αναγνωριστεί στη βιβλιογραφία Η διδακτορική του έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παρουσιαστεί ή θα παρουσιαστούν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (π.χ., European Meeting of Statisticians, Frontiers in Financial Research, Winter School on Mathematical Finance).

Στις 26 Μαΐου 2010 η κα Ιωάννα Ε. Μανατάκη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ιωάννα Μανατάκη με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Γ. Ζωγράφο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προτύπου προσομοίωσης για την ανάλυση και αξιολόγηση των λειτουργιών της χερσαίας πλευράς αεροδρομίων (Modelling landside airport operations for performance evaluation)». Η κα Ιωάννα Μανατάκη έχει σπουδάσει στο τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες των Αποφάσεων (MSc in Decision Sciences) με κατεύθυνση "Logistics & Transportation" από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: i) προσδιορισμός της ανάγκης εκτίμησης των επιπτώσεων της λήψης αποφάσεων αναφορικά με εναλλακτικά χωροταξικά σχέδια τερματικών σταθμών αεροδρομίων (terminal layout concepts) και επιχειρησιακές πολιτικές στη συνολική απόδοση του συστήματος, ii) ανάπτυξη ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη ενός γενικού, αλλά συγχρόνως ευέλικτου και εύκολα προσαρμόσιμου μεσοσκοπικού προτύπου, για την ανάλυση και αξιολόγηση της απόδοσης οποιουδήποτε τερματικού σταθμού αεροδρομίου, iii) ανάπτυξη και εφαρμογή ενός γενικού προτύπου Ανάλυσης Δυναμικής Συστημάτων (System Dynamics) για την αξιολόγηση της απόδοσης τερματικών σταθμών αεροδρομίων, το οποίο επιτυγχάνει μια αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ ευελιξίας, ταχύτητας και ρεαλιστικών αποτελεσμάτων, και iv) προσδιορισμός της προστιθέμενης αξίας του προτύπου να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις βασικές ανάγκες κάθε αεροδρομίου, να παρέχει ευελιξία και ευκολία ως προς την κατασκευή του προτύπου και την αξιολόγηση των επιπτώσεων, π.χ., νέων επιχειρησιακών πολιτικών, αλλαγών ή επεκτάσεων στο χωροταξικό σχέδιο τερματικών σταθμών αεροδρομίων, μεταβολών της κίνησης των επιβατών, κλπ., στην απόδοση του τερματικού σταθμού αεροδρομίου. Αποτελέσματα της διδακτορικής της έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Transportation Research Part C, Journal of Air Transport Management, Transportation Research Record), καθώς και σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ. Transportation Research Board Annual Meeting, Air Transport Research Society (ATRS) World Conference, International Workshop on Modelling, Simulation, Verification and Validation of Enterprise Information Systems (MSVVEIS), International Congress on Transportation Research in Greece).

Στις 9 Φεβρουαρίου 2010 η κα Ελπίδα Πρασοπούλου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ελπίδα Πρασοπούλου με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Η αλληλεπίδραση της τεχνολογικής καινοτομίας με την διοικητική παράδοση του κράτους: Η περίπτωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS) (The interplay of ICT innovation with state administrative tradition: evidence from the greek taxation information system (TAXIS))». Η κα Ελπίδα Πρασοπούλου έχει σπουδάσει στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησηης του Παντείου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου για την εξέταση της τεχνολογικής καινοτομίας (ICT innovation) ως κοινωνικο-τεχνικού φαινομένου, εντός του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου (context) που την περιβάλλει. Το θεωρητικό πλαίσιο στηρίχθηκε στην έννοια της διοικητικής παράδοσης του κράτους (administrative tradition) ως το σύνολο των πρακτικών και απόψεων περί χρηστής διοίκησης. Η συμβολή του έγκειται στην υιοθέτηση μιας ερμηνευτικής οπτικής που συγκερνά δράσεις (actions) στο μίκρο επίπεδο με ευρύτερα μάκρο φαινόμενα. (2) Συμβολή σε μια πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση της αλληλεπίδρασης της τεχνολογικής καινοτομίας με το κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο με έμφαση στην δράση συλλογικών δρόντων (collective actors). (3) Λεπτομερής και συστηματική αποτύπωση, στα πλαίσια της Ελλάδας, του ρόλου των πολιτικών κομμάτων, ως επικρατούντες συλλογικοί δρόντες στην ελληνική διοικητική παράδοση, στην εδραίωση της τεχνολογικής καινοτομίας ως οχήματος για τον εκσυγχρονισμό της δημόσια διοίκησης. Η ιστορική μελέτη της περίπτωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS) αναδεικνύει τις αντιλήψεις και πρακτικές των πολιτικών κομμάτων κατά την αλληλεπίδραση τους με την τεχνολογική καινοτομία ως φορέα νέων πρακτικών και νοοτροπίας στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., European Journal of Information Systems, Management Science), καθώς και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ. IFIP 8.2, Bled eConference, Ethicomp, Mediterranean Conference on Information Systems).