Προσωπικό του Τμήματος

Το τμήμα διαθέτει είκοσι δύο (22) μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού από τα οποία το 40% έχουν διδακτορικά (PhD) από τα 20 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου. Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει έντονη παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο και υψηλή αναγνωρισιμότητα διεθνώς και έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια όπως Wharton, LSE, LBS κλπ.

Επίσης το Τμήμα διαθέτει ένα (1) μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που επιτελεί εργαστηριακό-εφαρμοσμένο διδακτικό έργο και τρία (3) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), τα οποία προσφέρουν επικουρικό διδακτικό έργο, αλλά και εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, του ερευνητικού και του εφαρμοσμένου έργου του.

Η εκπαίδευση υποβοηθάται επιπλέον με την προσφορά εξειδικευμένου εκπαιδευτικού έργου από τους υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος.

Τέλος, το τμήμα πλαισιώνεται από διοικητικό προσωπικό με καίριο ρόλο στην καθημερινή ομαλή λειτουργία του, καθώς και την εξυπηρέτηση των φοιτητών.