Έρευνητικές Δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος επικεντρώνονται στα ακό­λουθα αντικείμενα: διοικητική επιστήμη, επιχειρησιακή έρευνα, ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο, διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφορές, πληρο­φοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, διαχείριση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, διαχεί­ριση και σχεδιασμός στρατηγικής διαχείριση αλλαγών, οργανωσιακή συμπεριφορά / ψυχολογία και διαχείριση ανθρώπινων πόρων, κινητό επιχειρείν, επιχειρηματική ευφυΐα και εξόρυξη γνώσης, σχεδιασμός διαδραστικών μέσων, πληροφοριακά συστήματα και επιχειρηματικός ανασχεδιασμός, τεχνολογία λογισμικού, γλώσσες προ­γραμματισμού και ασφάλεια πληροφοριακών συστη­μάτων, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, επιχειρηματική έρευνα, ποσοτική χρηματοοικονομική και εφαρμογές, χρηματοοι­κονομική μηχανική.

Τα μέλη ΔΕΠ, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι ερευνητές αλλά και φοιτητές του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται περιοδικά με υψηλό δείκτη επιρροής (Impact Factor) τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία περιοδικά των αντίστοιχων ερευνητικών περιοχών.

Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι περισσότερες από 320 εργασίες μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, ερευνητών και φοιτητών του Τμήματος έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, 9 από τις οποίες έχουν λάβει το "Βραβείο Καλύτερης Εργασίας" (Best Paper Award) σε διεθνούς εμβέλειας συνέδρια, όπως τα: Academy of Management, International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, International System Administration and Networking Conference και άλλα.

Ένα άλλο στοιχείο που υπογραμμίζει την παρουσία του Τμήματος στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ότι τουλάχι­στον 15 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι μέλη συντακτικών επιτροπών (Editorial Board) σε τουλάχιστον 41 διεθνή επι­στημονικά περιοδικά.

Τέλος, τα μέλη ΔΕΠ αλλά και οι ερευνητές του Τμήματος έχουν λάβει πολλές διακρίσεις διεθνώς, ενώ πάνω από 15 βιβλία μελών ΔΕΠ έχουν εκδοθεί διεθνώς από μεγάλους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων Αγγλικά, Ρωσικά, Κινεζικά, Ιαπωνικά, Πολωνικά και Κορεάτικα.