Διαχείριση Παραπόνων Φοιτητών

Κανονισμός Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών/τριών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής επιστήμης και Τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχομένων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» του Τμήματος, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος αλλά και μέσω της Γραμματείας.

Ο φοιτητής/φοιτήτρια συμπληρώνει το έντυπο, στο οποίο καταγράφει με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, το πρόβλημα - παράπονο που έχει, και το υποβάλλει στη γραμματεία του Τμήματος, σε έντυπη μορφή.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί ηλεκτρονικά και σχετική φόρμα παραπόνων και ενστάσεων.