Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Εργασία

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

I. Αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος με κωδικό μαθήματος 8156 και λαμβάνει 12 ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες συμμετέχουν στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.

II. Εκπονείται από φοιτητές/τριες όπου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7 εξάμηνα σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 24 μαθήματα (ή σε τουλάχιστον 29 μαθήματα για όσους έχουν συμπληρώσει 8 εξάμηνα φοίτησης) μέχρι την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτησή τους (Οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (μαθήματα ανά έτος σπουδών) είναι κριτήριο αποκλεισμού (on-off) από τη διαδικασία επιλογής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.)

III. Οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεούνται: (α) να δηλώσουν ως μάθημα την "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" στο εξάμηνο που την υλοποιούν και (β) να παραδώσουν την εργασία του μαθήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές ώστε να λάβουν προβιβάσιμο βαθμό.

IV. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης (η πλήρης απασχόληση υπολογίζεται 40 ώρες εβδομαδιαίως).

  • Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024» με κωδικό ΟΠΣ 6004518, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Πρόγραμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»
  • Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο ή είναι περιορισμένα και δεν καλύπτονται όλοι οι αιτούντες φοιτητές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Αυτοχρηματοδοτούμενο Έργο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΟΠΑ». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους).

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται στον ιστότοπο: https://www.aueb.gr/el/internship

Στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχουν συμμετάσχει από το 2003 άνω των 500 εταιρειών και οργανισμών. Περίπου το 50% των φοιτητών ανά έτος δέχονται προσφορά εργασίας από την εταιρεία με το πέρας της πρακτικής.

Οι κύριοι στόχοι της Πρακτικής είναι:

  • Η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονα και πραγματικά προβλήματα αιχμής των Ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω της εφαρμογή ακαδημαϊκής γνώσης, ιδιαίτερα σε μια εποχή συνεχών αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις επιχειρηματικές πρακτικές και διαδικασίες.
  • Η δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στους φοιτητές και το Τμήμα με σύγχρονες, δυναμικές επιχειρήσεις για συνεργασία σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης, εκπαίδευσης και έρευνας.

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική ως το επιστέγασμα των σπουδών και η αφετηρία της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων. Αποτελεί για τις συνεργαζόμενες εταιρείες μία άψογη ευκαιρία εύρεσης στελεχών και μεταφοράς πανεπιστημιακής γνώσης αιχμής στην επιχειρηματική πρακτική ειδικά στους τομείς των προσφερόμενων κατευθύνσεων: «Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειτρηματική Αναλυτική», «Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας», «Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων», «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» και «Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι».

  • Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ορίζει τους Επόπτες Πρακτικής Άσκησης, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής, την επικοινωνία με τους φορείς υποδοχής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ενημέρωση του Υπευθύνου και της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Ως Επόπτες είναι δυνατόν να οριστούν διδάσκοντες του προγράμματος σπουδών.
  • Οι Φορείς υποδοχής μεριμνούν για τον ορισμό υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης (Επόπτη Φορέα Υποδοχής) για τον/την κάθε ασκούμενο/η ο οποίος επιβλέπει την άσκηση και την επίδοση των ασκούμενων, συνεργάζεται με τον επόπτη Πρακτικής Άσκησης από την πλευρά του Ιδρύματος για την αποτελεσματικότερη άσκηση των φοιτητών/τριών, και ο οποίος οφείλει να υποβάλει, στο τέλος της άσκησης των φοιτητών/τριών, στον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, ή/και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης, όλα τα απαραίτητα στοιχεία δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν οριστεί από τον εσωτερικό κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Π.Π.Σ του Τμήματος ή του Π.Μ.Σ.

Σε όλες τις περιπτώσεις η Πρακτική Άσκηση συνοδεύεται από μία στοχευμένη Πτυχιακή Εργασία, η οποία συνδέεται με το περιεχόμενο της καθαυτό πρακτικής και συνάμα επεκτείνεται σε ευρύτερα ακαδημαϊκά κι ερευνητικά θέματα.