Από Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Aπό το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, η διαδικασία αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας στο σύνολο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Ιδρύματος υλοποιείται βάσει εγκεκριμένου ερωτηματολογίου και οδηγού διαδικασίας αξιολόγησης από τη ΜΟΔΙΠ.

Η αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας στα ΠΜΣ ανά ακαδημαϊκό έτος στη σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.