Διοίκηση του Τμήματος

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η  Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών.

Τα όργανα του Τμήματος επίσης αποτελούν οι:

Πρόεδρος:  Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη
Αν. Πρόεδρος:  Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Κρητικός
Γραμματέας Τμήματος:  Χρυσούλα Σακελλαρίου