Διοίκηση του Τμήματος

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η  Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Δ.Ι.Π, έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και εκπροσώπους φοιτητών.

Τα όργανα του Τμήματος επίσης αποτελούν οι:

Πρόεδρος:  Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη
Αν. Πρόεδρος:  Καθηγητής Εμμανουήλ Κρητικός
Γραμματέας Τμήματος:  Χρυσούλα Σακελλαρίου