Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης Και Τεχνολογίας

2108203 129 
2108203 139 
2108203 110
dmst@aueb.gr Ιστοσελίδα Τμήματος

ΙΔΡΥΣΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: 


Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1999 και εισήχθησαν για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

 • Είναι μοναδικό στην ειδίκευσή του στην Ελλάδα [συνδυάζει τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες (πληροφορική, επικοινωνίες) και τις οργανωσιακές σπουδές] Πανεπιστημιακό Τμήμα.
 • Δέχεται κάθε χρόνο 170 περίπου νέους φοιτητές υψηλού επιπέδου από το 4ο επιστημονικό πεδίο.
 • Διαθέτει 22 μέλη ΔΕΠ από τα οποία το 40% έχουν διδακτορικά διπλώματα (PhD) από τα 20 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου.
 • Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει έντονη παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο και υψηλή αναγνωρισιμότητα, έχoντας διδάξει σε Πανεπιστήμια, όπως Wharton, LSE, LBS κ.λπ.
 • Οι σπουδές στο Τμήμα είναι και τεχνοκρατικά πολύ καλά οργανωμένες. Ακόμη, έχουν έντονη διεθνή διάσταση (αρκετοί επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό κάθε χρόνο, συνεργασίες με Πανεπιστήμια πρώτης γραμμής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, αλλά και στην έρευνα).
 • Δίνει έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέας γνώσης. Έχει πάνω από 15 διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια / ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό και περίπου 50 υποψήφιους διδάκτορες.
 • Διαθέτει πέντε (7) άρτια εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια στα οποία απασχολούνται πάνω από 70 ερευνητές. Επίσης, λειτουργεί και ένα (1) εκπαιδευτικό εργαστήριο με δύο αίθουσες.
 • Στο Τμήμα λειτουργούν αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλα Τμήματα επτά (7) υψηλού επιπέδου προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα οποία φοιτούν πάνω από 250 φοιτητές.
 • Το υψηλό επίπεδο των σπουδών στο Τμήμα τεκμηριώνεται από την ευχέρεια με την οποία οι πτυχιούχοι του συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια πρώτης γραμμής του εξωτερικού (π.χ. Harvard, Columbia, UCLA, Michigan, Duke, Cambridge, Oxford, Imperial, London School of Economics, Bocconi κ.λπ.) και από το γεγονός ότι οι διδάκτορες του Τμήματος κάνουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά διεθνή περιοδικά, ενώ έχουν ήδη αναλάβει θέσεις ΔΕΠ εντός και εκτός Ελλάδας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του την επιστημονική γνώση και, συνάμα, την επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η απόκτηση του πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση αυνολικά τριάντα εννεά (39) μαθημάτων και της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, η οποία επιτελείται για 3 μήνες σε επιλεγμένους οργανισμούς. Οι κατηγορίες των μαθημάτων τα οποία προσφέρονται από το τμήμα είναι οι ακόλουθες:

Υποχρεωτικά μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τα οποία εισάγουν τους φοιτητές στις ουσιώδεις έννοιες της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Τεχνολογιών. Αυτό συνεπάγεται ότι κατά τα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα διδάσκονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα (συνολικά 25), ενώ τρία (3) επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται στο 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο αντίστοιχα.

Μαθήματα κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής

Τα μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής ορίζουν το πρόγραμμα σπουδών από το 6ο εξάμηνο έως την ολοκλήρωσή του. Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία. Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

Κάθε κατεύθυνση περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα (υποχρεωτικά κατεύθυνσης) .

Κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε ένα σύνολο έντεκα (11) μαθημάτων, επιλέγοντας είτε (α) μία μόνο κύρια κατεύθυνση (major) ή (β) δύο κατευθύνσεις δηλαδή μία κύρια (major) και μία δευτερεύουσα (minor). Η περίπτωση (α) συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εξετάζεται σε έξι (6) μαθήματα της κύριας κατεύθυνσης συν πέντε (5) επιπλέον μαθήματα της επιλογής του από τα μαθήματα του ΔΕΤ ή/και από την προκαθορισμένη λίστα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα άλλα Τμήματα του ΟΠΑ. Η περίπτωση (β) συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εξετάζεται σε έξι (6) μαθήματα της κύριας κατεύθυνσης συν τρία (3) μαθήματα της δευτερεύουσας κατεύθυνσης συν οποιαδήποτε δύο (2) μαθήματα της επιλογής του από τα μαθήματα του ΔΕΤ ή/και από την προκαθορισμένη λίστα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα άλλα Τμήματα του ΟΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, και με υπό την επίβλεψη του Καθηγητή-Συμβούλου, οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα τα οποία καλύπτουν και εξυπηρετούν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Η εξειδικευμένη γνώση του 6ου και 7ου εξαμήνου στηρίζεται στο επιστημονικό υπόβαθρο των πέντε πρώτων εξαμήνων και συνδυάζεται ενεργά με την αντίστοιχα στοχευμένη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


O πλούτος και το βάθος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΔΕΤ, σε συνδυασμό με την παροχή κατεύθυνσης και την εμπειρία της πρακτικής άσκησης, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο επαγγελματικό προφίλ, στο οποίο αντικατοπτρίζεται και η προσωπική σφραγίδα του απόφοιτου του Τμήματος ΔΕΤ.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν, λόγω του ολοκληρωμένου διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους να απασχοληθούν στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Χρηματοοικονομικά, Ανθρώπινοι Πόροι, Παραγωγή, Πληροφορική κ.λπ.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογία κ.λπ. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα παρακάτω:

  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


  Το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα Προγράμματα του είδους του στην Ευρώπη. Πολλοί από τους διδάκτορες του Τμήματος διδάσκουν και συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα, εκτός του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Πανεπιστήμια όπως: Essex University, Ashton Business School, Coppenhagen Business School, Banhaus University of Weimar, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου, Πανεπιστήμιο Πατρών κ.ά. Επίσης, οι διδάκτορες του Τμήματος συμμετέχουν σε σημαντικά διεθνή Συνέδρια, ενώ πολλοί έχουν δημοσιεύσει άρθρα σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά και έχουν λάβει διεθνή βραβεία στο πεδίο ειδίκευσής τους.

  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 


  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΔΕΤ λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας, με έμφαση σε ειδικότητες αιχμής, όπως Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων, Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης, Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ, Ψηφιακή Οικονομία/ Κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας, Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων, Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/ Συστημάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.ά. Πολλοί από τους απόφοιτους εργάζονται ήδη σε γνωστές Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως: Τράπεζα Πειραιώς, Kraft, CGU Insurance, EFG Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, TITAN, Johnson & Johnson, Γερμανός, Athens International Airport, Schneider Electric, Siemens, TOYOTA, Citibank, Info-Quest, HSBC, Πειραιώς Direct Services, ΠΛΑΙΣΙΟ, Εγνατία, KPMG, Accenture, HOL, Intersys, Nestle, Μαϊλής ΑΕ, Εθνική Τράπεζα, CleverBank κ.λπ.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:


  Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει ως κύριο στόχο την τόσο την έρευνα σε θέματα που αφορούν στη γνωστική περιοχή της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, όσο και την εκπαίδευση και γενικότερη υποστήριξη των φοιτητών του Τμήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

  Το Εργαστήριο διαθέτει δύο χώρους, μία αίθουσα στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου και μία στον 3ο όροφο της πτέρυγας Δεριγνύ.