Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Το Τμήμα  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης ποιότητας, η οποία είναι εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών του.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος εστιάζει στο εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό του έργο, δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται από το σύνολο των εμπλεκομένων μελών του.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
  • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
  • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
  • την  προώθηση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  του  ερευνητικού  έργου  των  μελών  της ακαδημαϊκής μονάδας,
  • τους τρόπους  σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
  • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
  • την  ποιότητα  των  υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  όπως  οι  διοικητικές  υπηρεσίες,  οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
  • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Μπορείτε να βρείτε την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος στο σύνδεσμο https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas.