Πρόγραμμα Σπουδών

Πιστοποιημένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) η οποία μετονομάστηκε σε Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) πιστοποίησε ότι το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της  ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα  έτη, από  17/07/2019 έως 16/07/2023.  Το τελικό κείμενο της Έκθεσης Πιστοποίησης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/Final%20Accreditation%20Report_Management%20Science%20%26%20Technology_AUEB.pdf

Σχεδιασμός Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιασθεί για να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Γι’ αυτό η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι στη διεπιστημονική ολοκλήρωση των διοικητικών και τεχνολογικών επιστημονικών κλάδων. Συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση και η πρωτοτυπία του προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι η ολοκλήρωση του ποσοτικού και τεχνολογικού υπόβαθρου με τις αναπτυγμένες διοικητικές γνώσεις και ικανότητες που προσφέρει στους φοιτητές. Αυτό επιτρέπει στους απόφοιτους του Τμήματος να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, αφού θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα πολυδιάστατα διοικητικά και επιχειρηματικά ζητήματα στο ραγδαίως μεταβαλλόμενο, έντονα ανταγωνιστικό και αναπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον.