ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Μερική φοίτηση 24μηνης διάρκειας

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση ισούται με εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ECTS  (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και περιλαμβάνει  δώδεκα (12) μαθήματα  , αξίας  πέντε (5) μονάδων ECTS  το καθένα, καθώς και τη  διατριβή MSc, αξίας δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες ECTS  .

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει τέσσερα (4) προπαρασκευαστικά μαθήματα σε κάθε ειδικότητα  α) Χρηματοοικονομική Διαχείριση και β)  Χρηματοοικονομική Διοίκηση βάση Δεδομένων , τα οποία προσφέρονται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική εγγραφή στο πρόγραμμα προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, εκτός εάν κάποιος εξαιρεθεί με έγκριση της Επιτροπής του Προγράμματος.   

Οι διαλέξεις γίνονται το απόγευμα.