ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δομή και Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα προσφέρει:

  • τμήμα πλήρους φοίτησης διάρκειας 12 μηνών και
  • τμήμα μερικής φοίτησης διάρκειας 24 μηνών

ενώ για κάθε τμήμα οι φοιτητές εξειδικεύονται στις εξής κατευθύνσεις:

  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
  • Χρηματοοικονοομική Διοίκηση Βάσει Δεδομένων  (Data Driven Financial Management)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση αντιστοιχεί συνολικά σε εβδομήντα πέντε (75) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) βάσει του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης μονάδων (ECTS), και περιλαμβάνει ανάλογα με την κατεύθυνση δώδεκα (12) ισοδύναμα σε ΠΜ μαθήματα, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή πρακτικής άσκησης σε συναφές αντικείμενο. Το κάθε ένα από τα δώδεκα μαθήματα αντιστοιχεί σε πέντε (5) ΠΜ ενώ η διπλωματική εργασία ή πρακτική άσκηση αντιστοιχεί ανάλογα με την κατεύθυνση σε δεκαπέντε (15) ΠΜ. Για τους σπουδαστές μερικής φοίτησης προβλέπεται η παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους και τεσσάρων (4) το δεύτερο, ενώ τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Οι διαλέξεις των μαθημάτων γίνονται στην Αγγλική γλώσσα, ενώ και η βιβλιογραφία είναι στην Αγγλική. Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) προπαρασκευαστικά μαθήματα στην κάθε επιμέρους κατεύθυνση σπουδών, τα οποία προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του Προγράμματος.

Ιδρυτική Απόφαση στα Ελληνικά

                  

06/09/2018             01/06/2022

Ακαδημαϊκός Κανονισμός στα Ελληνικά - Δομή Μαθημάτων 

                                             

                          14/04/2022            12/05/2023               26/09/2023

Οδηγός Σπουδών

                  

2023-24                2022-23

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διατριβών

                                             

Πλήρους απασχόλησης              Μερικής απασχόλησης

Οδηγός Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης 

              

  Ελληνικά      Αγγλικά

Μπροσούρα Προγράμματος 

Μπροσούρα ΟΠΑ